הפרקליטות לבג"ץ: שרי האוצר והתחבורה ממתינים להחלטת הממשלה בנושא המסופים החיצוניים בנתב"ג

שרי האוצר והתחבורה ורש"ת מעריכים כי הקמת מסופי מטען חיצוניים עשויי לארוך עד למחצית 2006 - חודשים ספורים לקראת הפעלת מסוף פנימי בנתב"ג ולכן אין מקום להיכנס ל"מהלכים משפטיים קשים ומורכבים";


00:00 ,06.09.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
שרי האוצר והתחבורה ורש"ת מעריכים כי הקמת מסופי מטען חיצוניים עשויי לארוך עד למחצית 2006 - חודשים ספורים לקראת הפעלת מסוף פנימי בנתב"ג ולכן אין מקום להיכנס ל"מהלכים משפטיים קשים ומורכבים"; סוכני המכס בתגובה: "אנו יכולים להפעיל את המסוף בתוך שלושה חודשים"

בתחילת השבוע הגישו המשיבים, שרי האוצר והתחבורה ורשות שדות התעופה, כתב תשובה לעתירה לבג"ץ, שהגיש ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, בדצמבר 2002, בה התבקשו המשיבים להתיר הקמת והפעלת מסופי מטען חיצוניים בסמוך לנתב"ג.

בכתב התשובה נכתב כי בימים אלו בוחנים שרי האוצר והתחבורה אם לקבל את המלצות הצוות הבינמשרדי, שקבע שיש צורך בהקמת מסופי מטען מחוץ לשטח נמל התעופה (מסופים חיצוניים) – בדומה למסופים הפועלים בנמלי התעופה בחו"ל, ולמסופים שהוקמו מחוץ לנמלים הימיים.

עוד צויין כי קבלת או דחיית המלצות הצוות הבינמשרדי, על ידי שרי האוצר והתחבורה, נעשית תוך בחינת ההשלכות על התחרות, על אופן ישומן ולוחות הזמנים לישום לרבות ההחלטות, אם ידרשו לצורך זה, בקבינט החברתי כלכלי. על כן, שרי האוצר והתחבורה רואים לנכון להמתין להחלטת השרים והממשלה בכל הנוגע לאימוץ ויישום המלצות הצוות הבינמשרדי.

כזכור, בעקבות הגשתה של העתירה, מונה על ידי שרי התחבורה והאוצר ביום 22.9.03 צוות בינמשרדי, בראשותו של סמנכ"ל אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר, מר עמי סגל, ובהשתתפות נציגים נוספים של אגף המכס והמע"מ, רשות שדות התעופה, משרד התחבורה, אגף התקציבים משרד האוצר ושירות הבטחון הכללי. בהתייחסם לצוות הבינמשרדי ציינו המשיבים כי "עם זאת יובהר, כי בדעת החברי הצוות הבינמשרדי לקדם את הליכי אימוץ ויישום המלצות הצוות הבינמשרדי ללא דיחוי".

המשיבים התייחסו לנושא התחרותיות בענף וציינו כי כבר הוחלט, בהחלטת ממשלה, שיש מקום להגיע להסדר פשרה כולל במסגרתו הסכימה ממן להכנסת מפעיל מטענים נוסף בנתב"ג, אשר יוכל להתחיל לפעול בנתב"ג החל מיום 1.4.02. על פי סיכום הדברים, הסכימו המשיבים כי במשך התקופה המסתיימת ביום 31.3.07 יפעלו בנתב"ג או בסמוך לנתב"ג לא יותר משלושה מסופי מטען: מסוף המטענים שבניהול ממן, מסוף המטענים שבניהול אגרקסקו (או חברה אחרת במקומה) ומסוף מטענים נוסף על הקמתו הוסכם בסיכום הדברים.

בהתייחסותה לסיכום הדברים שנחתם בין המשיבים לבין ממן, על רקע החלטת הממשלה על הוספת מסוף מטענים פנימי נוסף בנתב"ג, וחילוקי דעות שהתגלעו בין המשיבים לבין ממן באשר לזכאותה של ממן לזכות סירוב ראשונה בכל הנוגע להקמתו של מסוף המטענים הנוסף, ציינה עו"ד קורן, הממונה על בג"צים בפרקליטות המדינה, בכתב התשובה כי אין בכוחה של ההתחייבות המשיבים בהסכם ממן לעכב את הליכי ההקמה וההכשרה להפעלה של מתחם הקליטה שישרת את המספוים החיצוניים, בכלל זה פרסום מכרז בחירת זוכה וההתארגנות הנדרשת להפעלה מיידית על ידו, ואין בה אף כדי למנוע מהעותרים את הקמת המסופים החיצוניים, "כך שגם אלה וגם אלה יהיו מוכנים להפעלה בהקדם האפשרי לא יאוחר ממועד סיום תקופת ההגבלה שנקבעה בו".

עו"ד קורן דחתה על הסף את טענת העותרים באשר לפגמים משפטיים אשר נפלו, על פי הטענה, בהתחייבות שלקחה על עצמה המדינה, בסיכום הדברים שנחתם עם ממן. היא אף ציינה בכתב התשובה כי בשונה ממצב הדברים במועד הגשת העתירה, הרי שביום 1.6.04 נחתם הסכם בין רש"ת לבין סוויספורט בדבר הפעלת מסוף מטענים פנימי נוסף בנמל התעופה בן גוריון. על פי הסכם זה, אמורה סוויספורט להפעיל מסוף מטענים נוסף כאמור במהלך המחצית השניה של שנת 2006.

עוד צויין כי המשיבים, שרי האוצר והתחבורה ורש"ת, מעריכים כי ההליכים התכנוניים הנדרשים במוסדות התכנון, פרסום מכרז להקמת מתחם הקליטה, עצם ההקמה של מתחם הקליטה, בחירת הזוכה והזמן שיידרש להתארגנות לצורך ההפעלה, צפויים לארוך, בכל מקרה, לכל הפחות עד למחצית שנת 2006. "נוכח הערכה באשר ללוח הזמנים להערכות הנדרשת לצורך תחילת פעילותו של מתחם הקליטה, אשר הינה תנאי יסודי לפעולתם של מסופי המטען החיצוניים כמפורט בדו"ח הצוות הבינמשרדי, ממילא נמוכה הסבירות כי ניתן יהיה להפעיל מסופי מטען חיצוניים בסמוך לנמל התעופה בן גוריון זמן משמעותי קודם לחלוף המועד אליו התחייבו המשיבים בסיכום הדברים כאמור, ומדובר בפער של חודשים בודדים לכל היותר".

על כן, ובהתחשב בזמן הדרוש לצורך הקמתו של מתחם הקליטה והפעלתו בידי זוכה אשר יוכל להתארגן על מנת להתחיל ולפעול, זמן החופף במידה רבה לתקופת ההגבלה שנקבעה בסיכום הדברים מול ממן, לדעת המשיבים אין מקום להיכנס לעת הזו למהלכים משפטיים קשים ומורכבים, אשר עלולים אף להביא לחיוב המשיבים או מי מהם בתשלום פיצוי לממן. "זאת, כאשר התועלת ממהלך כזה בחסכון בזמן, תהיה הקדמת תחילת פעילותם של המסופים החיצוניים ושל מתחם הקליטה אשר יבחר במכרז שיפורסם, בחודשים בודדים לכל היותר".

בהתייחסם לחוות דעתו של הממונה על ההגבלים העסקיים שלפיו ההתקשרות בין רשות שדות התעופה לבין ממן הינו הסדר כובל, ציינו המשיבים כי ישנן דעות לכאן ולכאן בכל הנוגע לחוקיותו של סיכום הדברים בראי דיני ההגבלים העסקיים וכי, רשות שדות התעופה טוענת כי חוק ההגבלים העסקיים אינו חל עליה וכי האבחנה שעורך הממונה על ההגבלים העסקיים בחוות דעתו בין הרשות לבין משרדי האוצר והתחבורה הינה אבחנה מלאכותית.


עו"ד שמואל גרוסמן, בא כוחו של ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל, התייחס לכתב התשובה של הפרקליטות ואמר: "אני מברך על ההחלטה לאשר הפעלת מסופי מטען חיצוניים. עם זאת אין כל הצדקה עניינית לדחייה, לאור העובדה שאנו יכולים להפעיל את המסוף בתוך שלושה חודשים. דחיית ההפעלה נועדה להמשיך ולשרת את מונופול ממ"ן ולהמשיך לקיים את הסכם הבלעדיות עם ממ"ן שלגביו כבר קבע הממונה על ההגבלים העסקיים כי הוא הסדר כובל בלתי חוקי".