הרשות להגבלים הסירה התנגדותה להסכם בין אל על וממן

הרשות ביקשה רק להוסיף להסכם המסגרת סעיף הקובע מגבלות מסוימות על מעורבותה של חברת בת של ממן. במסגרת ההסכם תעניק ממן הנחות בתעריפי מסוף המטענים ושתי החברות הסכימו להדק השת"פ ביניהן מעבר לתחום המטענים


00:00 ,14.09.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

הרשות ביקשה רק להוסיף להסכם המסגרת סעיף הקובע מגבלות מסוימות על מעורבותה של חברת בת של ממן. במסגרת ההסכם תעניק ממן הנחות בתעריפי מסוף המטענים ושתי החברות הסכימו להדק השת"פ ביניהן מעבר לתחום המטענים
 
שבעה חודשים אחרי שחברות אל על וממן מסופי מטען וניטול הודיעו על חתימת הסכם מסגרת ביניהן התקבלה אתמול תגובת רשות ההגבלים העסקיים אשר בחנה את הסכם המסגרת בין שתי החברות בחברת אל על.
 
על פי הפרסומים, רשות ההגבלים ציינה כי הסכם המסגרת מקובלת עליה וזאת לאחר שהצדדים יחתמו על תוספת להסכם המסגרת אשר תכלול סעיף הקובע מגבלות מסוימות, לפי דרישת רשות ההגבלים, על מעורבותה של החברה בענייניה של חברה בת אחת של ממן (לאופר תעופה גהי בע"מ) ועל העברה לחברה של מידע הנוגע לחברת הבת האמורה.
 
מחברת אל על נמסר כי בהמשך לדרישת הרשות להגבלים עסקיים החברה וממן מגבשות את הנוסח הסופי של התוספת להסכם המסגרת, אשר צפויה להיחתם בימים הקרובים.
 
עוד נמסר כי לאחר חתימתה של התוספת יפעלו החברה וממן להוצאתו אל הפועל של הסכם המסגרת, לרבות מתן ההנחות השוטפות והקצאת ניירות הערך של ממן לחברה על פי הסכם המסגרת, אשר טרם בוצעו עד כה, לאור בקשתה של רשות ההגבלים להימנע מיישום ההסכם וזאת עד לבירור מלא של חוקיות ההסדר בין אל על וממן.
 
נזכיר כי אל על וממן מסופי מטען וניטול הודיעו בתחילת חודש פברואר השנה על חתימת הסכם מסגרת ביניהן בכל הנוגע לקבלת שירותי מסוף מאת ממן. כמו כן הסכימו שתי החברות לפתח ולהדק את שיתוף הפעולה העסקי ביניהם מעבר לתחום הטיפול במטענים בישראל.
 
על פי ההסכם שנחתם בין שתי החברות תעניק ממן לאל על הנחות מהתעריפים הנהוגים במסוף המטענים שלה. תוקף ההסכם הינו (רטרואקטיבית) מראשית שנת 2009 ועד לתום שנת 2010, כאשר לאל על הזכות להאריך את ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה ולאחר מכן בתקופה נוספת בת שלושה חודשים.
 
עוד נחתם בהסכם כי אל על תוכל להאריך את ההסכם בכל אחת מתקופות ההארכה, בתנאי לכך שבשנה שקדמה להארכה כמות מטעני אל על אשר טופלו במסוף ממן לא פחתה מסף מסוים שנקבע.
 
עוד נחתם בין שני הצדדים כי בתום כל תקופות ההארכה הנזכרות, ככל שתקופת ההרשאה הנוכחית של ממן להפעלת המסוף בנתב"ג תוארך, אל על תהיה רשאית להאריך את ההסכם בתקופה נוספת בת כארבע שנים.
 
עוד סוכם בין הצדדים כי חברת ממן תקצה לאל על מניות המהוות עד 15% מהון המניות של ממן, כאשר מחציתן תוקצה בסמוך לחתימת ההסכם, רבע בתחילת שנת 2011 (כפוף להארכתו הראשונה של ההסכם) ורבע נוסף בתחילת שנת 2012 (כפוף להארכתו השניה של הסכם).
 
עוד צוין בהסכם כי אל על לא תוכל להעביר מניות שהוקצו כאמור במשך תקופה של 15 חודשים ממועד הקצאתן. בנוסף, יוענקו לאל על אופציות לרכישת מניות של ממן בשיעור המהווה כ-10% מההון המונפק של ממן, אשר ניתנות למימוש במשך שש שנים ממועד הענקתן תמורת מחיר מימוש העומד על 22.33 מליון שקל (במקרה של מימוש בשלוש השנים הראשונות לאחר הענקתן) ולחילופין על 23.625 מליון שקל (במקרה של מימוש לאחר מכן).