דו"ח מבקר המדינה: ליקויים של ממש בהליכי הגיוס של העובדים הבכירים בחברת נמל אשדוד

משרד מבקר המדינה העיר לחברה כי היא בחרה מועמדים בהליך בלתי תקין שפגע בעקרונות השוויון, התחרות ההוגנת והשקיפות. חברת נמל אשדוד: חברת הנמל תלמד את ממצאי דו"ח המבקר


00:00 ,14.01.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

משרד מבקר המדינה העיר לחברה כי היא בחרה מועמדים בהליך בלתי תקין שפגע בעקרונות השוויון, התחרות ההוגנת והשקיפות. חברת נמל אשדוד: חברת הנמל תלמד את ממצאי דו"ח המבקר
 
הדו"ח השנתי של מבקר המדינה התפרסם אמש וכלל בין היתר ביקורת על סדרי קבלת עובדים בכירים בחברת נמל אשדוד. ממשרד המבקר נמסר כי בחודשים פברואר 2008 עד ספטמבר 2009 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין קבלת עובדים בכירים בחברת נמל אשדוד החל ממועד הקמתה. הביקורת נערכה בחברה וברשות החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר.
 
דוח" המבקר מציין כי "הביקורת העלתה ליקויים של ממש בהליכי הגיוס של העובדים הבכירים בחברת נמל אשדוד אשר נקלטו בה מאז הקמתה, וכי חלקם נוצרו בראשית דרכה, בעת שפעלה ללא תשתית ניהולית נאותה".
 
עוד צוין כי משרד מבקר המדינה העיר לחברה ולרשות החברות הממשלתיות, כי חברת נמל אשדוד בחרה מועמדים בהליך בלתי תקין שפגע בעקרונות השוויון, התחרות ההוגנת והשקיפות, וקרא לדירקטוריון החברה ולרשות החברות הממשלתיות לדון בממצאים ולנקוט את הפעולות המתחייבות כדי למנוע את הישנות הליקויים.
 
דו"ח המבקר מציין כי במועד הקמתה של החברה היא העסיקה 1,082 עובדים שהועברו אליה מרנ"ר. מהקמתה עד סוף יולי 2008 נקלטו בנמל אשדוד 395 עובדים, מהם שבעה בכירים – וזאת במשרות של ראשי אגפים ובמשרות בכירות מהן.
 
הדו"ח מדגיש כי חברת נמל אשדוד הינה חברה ממשלתית, ולכן חלים עליה, בין היתר, חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן - חוק החברות הממשלתיות); תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס"ה-2005 וחוקים אחרים, כגון חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951 וחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.
 
מצאי דו"ח המבקר מעלים כי בתאריך 10 בפברואר 2005 נבחר מנכ"ל לחברת נמל אשדוד. עיון במסמכים ובתעודות שצורפו לקורות החיים שלו העלה כי יש לו תואר של הנדסאי תעשייה וניהול מבית הספר להנדסאים של אוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במדעי החברה מאת האוניברסיטה הפתוחה. לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, תארים אלה אינם נכללים במניין התארים הנדרשים ממנכ"ל חברה ממשלתית
 
עוד צוין בדו"ח מבקר המדינה כי "רשות החברות קבעה כי התואר במדעי החברה זהה לתואר בניהול. משרד מבקר המדינה מעיר כי רק תואר שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה בו כתואר במינהל עסקים או במינהל ציבורי ייחשב תואר בניהול. החברה לא פנתה למועצה להשכלה גבוהה כדי לבדוק אם תואר במדעי החברה שווה ערך לתואר במינהל עסקים".
 
עוד עולה מדו"ח המבקר כי מועמדים לתפקיד מנכ"ל החברה שהיה להם ניסיון בחברות בעלות היקף עסקים דומה, ואף רחב מהחברות בהן עבד המנכ"ל שנבחר, נפסלו בנימוק שלא עמדו בתנאי הסף של ניסיון בניהול עסקי. כמו כן נמצא כי ההסתייגות ממינויו של מי שנבחר למשרת מנכ"ל החברה שהעלתה יו"ר הדירקטוריון לפני קבלת ההחלטה על המינוי בוועדת האיתור, לא הוצגה לדירקטוריון בעת שנדרש לאשר את המינוי.
 
עוד מצא מבקר המדינה כי בנוגע למשרה בכירה נוספת החברה פרסמה בעיתונים מודעה שבה נקראו מועמדים להגיש מועמדות למשרה בכירה א'. הביקורת העלתה כי מלבד המועמדים שפנו לחברה בעקבות הפרסום, הוספו לרשימת המועמדים בסבב השני כמה מועמדים לפי בקשת יו"ר הדירקטוריון על אף החלטת הדירקטוריון מ-21.3.05, הקובעת שאיתור המועמדים ייעשה באמצעות פרסום מודעה בעיתונים.
 
עוד עולה מהממצאים כי במשרדי החברה לא נמצאו סיכומי הראיונות של המועמדים למשרה ג'. כן לא נמצאה בהם רשימה מרוכזת של כל המועמדים שניגשו למכרז ונימוקים לפסילת מועמדים או לקבלתם בכל שלב משלבי הביניים של הליך המיון. זאת - בניגוד לנוהלי החברה ולכללי מינהל תקינים, המחייבים תיעוד של הליכי המיון.
 
עוד עולה מהממצאים כי בנוגע לאיוש משרה בכירה ד' הגישו כל ששת המועמדים למשרה את מועמדותם בשלב א' בעקבות פנייה ישירה אליהם. המבקר מציין בדו"ח כי החברה לא פנתה למספר גדול ככל הניתן של מועמדים כדי להבטיח כי הטובים ביותר יתקבלו לעבודה וכדי להעניק הזדמנות שווה למועמדים הפוטנציאליים.
 
עוד עולה כי בנוגע לאיוש משרה בכירה ה': החברה פעלה בניגוד לנוהל איוש בכירים שלה לצורך איתור מועמד למשרה; הנוהל מחייב כי פנייה ישירה למועמד תיעשה בשילוב פרסום מודעה בעיתון או במקביל לפנייה לחברת השמה לאיתור מועמדים פוטנציאליים. כמו כן, לגבי איוש משרה בכירה ו': לא נמצאו מסמכים הנוגעים להליך בחירתו של עובד בכיר ו' למשרה, למעט מבחן הערכה. גם לא נמצאו מסמכים המפרטים את תנאי הסף להגשת מועמדות לתפקיד זה.
 
מחברת נמל אשדוד נמסר כי "דו"ח מבקר המדינה מתייחס לשנים 2005-2006. חברת הנמל תלמד את ממצאי דו"ח המבקר ותמשיך לפעול בהתאם להוראות הדין".