מהי הערבות שיפקיד בעל זכות קניין רוחני כתנאי לעיכוב טובין מפרים?

בחשד לטובין המפרים סימני מסחר, דורש המכס מהחברה התובעת להפקיד ערבות בנקאית להבטחת הוצאות היבואן, באם התביעה תידחה. אך האם יכול היבואן לחייב בערבות נוספת חברה זרה נטולת נכסים בישראל?


00:00 ,14.02.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, יגאל קורנר

חוקים שונים מאפשרים לנתבעים לבקש מבית המשפט לחייב את התובעים בהפקדת ערובות להבטחת הוצאות המשפט. למשל, על פי פקודת המכס, כאשר חברה מגישה תביעה נגד יבואן שמשלוח שלו נתפס על ידי המכס בחשד לטובין מזויפים המפרים סימני מסחר, דורש המכס מהחברה התובעת להפקיד, כתנאי לעיכוב שחרור המשלוח, ערבות בנקאית להבטחת הוצאות היבואן, אם התביעה נגדו תידחה.

על פי חוק החברות, כאשר תביעה מוגשת בישראל על ידי חברה זרה נטולת נכסים בישראל, ניתן לחייב את החברה התובעת בהפקדת ערובה להבטחת ההוצאות.

נשאלת השאלה: כאשר חברה זרה נטולת נכסים בישראל מגישה תביעה נגד יבואן בחשד להפרת זכויותיה, האם די בערבות שדורש המכס או שיש הצדקה לחייב אותה בערבות נוספת על פי חוק החברות, בשל היעדר נכסים בישראל? החלטה שניתנה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה דנה בשאלה זו.

עובדות המקרה וטענות הצדדים

חברה קנדית בשם Spin Master העוסקת בייצור צעצועים, מחזיקה בפטנטים רשומים בארה"ב ובסימני מסחר ברחבי העולם, כולל בישראל, ביחס למשחק בשם "בקוגן". חברה זו הגישה תביעה נגד חברה ישראלית בשם חי עמרה בע"מ, שעל פי החשד, ייבאה לישראל משלוח של כ-40 אלף יחידות של משחקי בקוגן מזויפים.

בפועל, בית המכס חיפה עיכב בחודש אוגוסט 2010 את הטובין המיובאים, ומבדיקה פיזית של הטובין על ידי נציגי החברה הקנדית עלה החשד כי מדובר בטובין מזויפים.

בהתאם לקבוע בפקודת המכס, דרש המכס מן החברה הקנדית, כתנאי לעיכוב הטובין הפקדת ערבות בסך של 45 אלף שקלים להבטחת הוצאות היבואן אם תידחה התביעה, וערבות כזו הופקדה. בנוסף, הפקידה החברה הזרה על פי דרישת המכס כתב התחייבות לשפות את היבואן בכל סכום שייפסק בבית המשפט מעבר לסכום זה.

היבואן שסחורתו עוכבה הגיש לבית המשפט בקשה להגדיל את הערבות ולחייב את החברה הקנדית בהפקדת ערבות של 100 אלף שקלים, וטען בין היתר כי הצעצועים המעוכבים בידי המכס הם מקוריים ולא מזויפים, וכל תביעת החברה הקנדית נועדה למנוע ממנו תחרות הוגנת בישראל, על ידי עיכוב ממושך והחזקת הטובין במכס, גרימת נזקים ללקוחות היבואן, לשמו הטוב, וכן לעלויות אחסנה כבדות.

היבואן טען כי מאחר והחברה הקנדית היא חברה זרה בלא כל אחיזה בשוק הישראלי- ללא נכסים או עסקים בישראל, יש לחייב אותה, בהתאם לחוק החברות, בהפקדת ערבות גבוהה יותר של 100 אלף שקלים, שכן ממילא הערבות המקורית על סך 45 אלף שקלים, כך נטען, הופקדה לכיסוי הוצאות המכס (השמדה, אחסנה) ולא לכיסוי הוצאות היבואן.

החברה הקנדית טענה כי די בערבויות שכבר הופקדו על ידה- ערבות על סך 45 אלף שקלים בתוספת לכתב התחייבות לשיפוי- על מנת להבטיח את הוצאות היבואן אם תידחה התביעה, וטענה כי היא חברה משגשגת שלא תתקשה לעמוד בהוצאות המשפט אם אלה ייפסקו כנגדה.

לגופו של עניין, טענה החברה הקנדית כי בדיקה פיזית העלתה שמדובר בוודאות בטובין מזויפים, וטענה גם כי היבואן במקרה זה הוא יבואן סדרתי שכבר קיימים נגדו מספר הליכים משפטיים בגין יבוא טובין מזויפים.

החלטת בית המשפט

בית המשפט קבע כי השאלה המונחת לפניו, הנוגעת לחיוב בהפקדת ערובה לפי חוק החברות, צריכה להיות מוכרעת לפי איזון בין זכות החברה הזרה לפנות לבית המשפט, לבין זכות היבואן להגנה על הוצאותיו המשפטיות אם התביעה תידחה.

בית המשפט ציין כי החברה הקנדית, בעצם הפקדת הערבות על סך 45 אלף שקלים וכתב התחייבות לשיפוי בכל סכום מעבר לכך, כדרישת המכס, הוכיחה את מידת רצינותה בהגשת התביעה כאן, דבר אשר מביא למסקנה כי חברה זו לא תתקשה לשלם כל סכום הוצאות שייפסק כנגדה אם תידחה התביעה.

בית המשפט דחה את טענת היבואן כי הערבות שהפקידה החברה הזרה, על סך 45 אלף שקלים, מיועדת לכיסוי הוצאות המכס וקבע כי ערבות זו מיועדת לכיסוי הוצאות היבואן.

בסופו של דבר, קבע בית המשפט כי מאחר והחברה הזרה כבר הפקידה ערבות שסכומה מתקרב ל-50% מדרישת היבואן, תוך הוספת כתב התחייבות לשיפוי על יתרת דרישת היבואן, די בכך ומקרה זה אינו מצדיק לחייב את החברה הזרה בהפקדת ערבות נוספת לפי חוק החברות.

(ת.א. (מחוזי חיפה) 43006-08-10 Spin Master Ltd נ' חי עמרה בע"מ, השופט ד"ר עדי זרנקין, החלטה מיום 11.1.11, לא צוינו שמות ב"כ הצדדים)

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא וייצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il