הלמ"ס: עלייה של כ-25% בייבוא הסחורות ב-2010

מנתוני סחר החוץ לשנת 2010 שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי יבוא הסחורות הסתכם ב-58.6 מיליארד דולר ואילו הייצוא ב-50.9 מיליארד דולר. הגירעון המסחרי העמיק ל-7.7 מיליארד דולר


00:00 ,12.01.2011 מאת: דורון גבע

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום נתונים לגבי סחר החוץ של ישראל בשנת 2010. מהנתונים עולה כי, הגירעון המסחרי הסתכם בשנת 2010 ב-7.7 מיליארד דולר, לעומת 4.9 מיליארד דולר 2009. הייצוא כאחוז מהייבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) היה בשנת 2010 83.3% , לעומת 86.6% בשנת.

עוד עולה מהנתונים כי יבוא הסחורות בשנת 2010 הסתכם ב-58.6 מיליארד דולר, לעומת יצוא של 50.9 מיליארד דולר. יבוא הסחורות עלה ב-24.9%, לעומת השנה הקודמת. יבוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה, עלה בשנת 2010 ב-18.8% (עלייה של 6.3 מיליארד דולר).

יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2010 ב-50.9 מיליארד דולר, עלייה של 21% בהשוואה לשנת 2009. יצוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים הסתכם ב-42 מיליארד דולר, עלייה של 16.3% (5.9 מיליארד דולר) בהשוואה לשנת 2009. יצוין כי, בשנת 2008 יצוא הסחורות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים הסתכם ב-41.7 מיליארד דולר.

בלמ"ס מדגישים כי, נתוני יבוא וייצוא הסחורות הינם ארעיים והינם מתייחסים לסחורות שעברו במכס ואינם כוללים את הסחר בין ישראל לרשות הפלשתינית. כמו כן, הנתונים אינם כוללים יצוא שירותים שכולל בין השאר יצוא תוכנה. נתונים סופיים לשנת 2010 יפורסמו בחודש אפריל 2011. נתונים על כלל הייצוא והייבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה.

מהנתונים עולה עוד כי בשנת 2010 הסתכם הייצוא התעשייתי (למעט יהלומים) ב-40.6 מיליארד דולר, עלייה של 16.5%. הייצוא החקלאי עלה ב-10.5% בהשוואה ל-2009, והסתכם ב-1.4 מיליארד דולר. יצוא היהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב-8.9 מיליארד דולר לעומת 5.9 מיליארד דולר ב-2009.

פירוט הייצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית מצביע על עלייה של 12.6% בייצוא תעשיות טכנולוגיה עילית, בהשוואה לשנת 2009. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית עלה ב-20.2, יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית עלה ב-25.4% וייצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית עלה ב-6.2.

פירוט יבוא הסחורות לפי יעוד מראה על עלייה ברוב הקבוצות: 29.4% בייבוא חומרי אנרגיה, 24.2% בייבוא כלי תחבורה להשקעות, 23.4% בייבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה), 13.5% בייבוא מוצרי צריכה ו-7.6%- בייבוא מכונות. בייבוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים) הייתה עלייה של 59.2% בהשוואה לשנה הקודמת בה נרשמה ירידה של 43.1% לעומת שנת 2008.

בלמ"ס מציינים כי, התפתחות סחר הסחורות בשנת 2010 לעומת שנת 2009 הושפעו בעיקר משינויי מחירים שנמשכו במהלך שנת 2010. בנוסף לכך, השינויים בערך הדולר לעומת המטבעות האחרים בהם נערכות עסקאות הייבוא והייצוא השפיעו גם על היקף הסחר בשנת 2010. הדולר של ארה"ב התחזק ביחס לאירו ב-4.8% בהמשך להתחזקות של 5.2% בשנת 2009. גם ביחס ללירה שטרלינג התחזק שערו של הדולר ב-1%. לעומת זאת, נחלש הדולר ב-6.3% ביחס לין היפני וביחס לפרנק השוויצרי ב-4.1%.

יצוא סחורות

יצוא הסחורות בשנת 2010 היווה היצוא התעשייתי (למעט יהלומים) 79.8% מכלל יצוא הסחורות לעומת 82.8% ב-2009. יצוא יהלומים הסתכם ב-17.5% (13.9% ב-2009) ו-2.7% הנותרים היווה הייצוא החקלאי. התפלגות הייצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית ירד ל-49.6% ב-2010

(51.2% ב 2009- ). במונחים מוחלטים גדל בשנת 2010 יצוא זה ב-2.3 מיליארד דולר ( 12.6% ).

פירוט לפי ענפים מראה על עלייה של 41.5% בייצוא ענף התרופות (גידול של 1,941 מיליון דולר) ועלייה של 22.2% ביצוא ענף מכונות למשרד ומחשוב. לעומת זאת, יצוא ענף רכיבים אלקטרונים ירד ב-18.7%. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, (28.7% מכלל הייצוא התעשייתי) הסתכם בשנת 2010 ב-11.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-9.7 מיליארד דולר בשנת 2009, עלייה של 20.2%. רוב העלייה נרשמה בענף כימיקלים וזיקוקי נפט (למעט תרופות) אשר עלה ב-1.7 מיליארד דולר (28.6%). יצוא ענף כלי רכב מנועיים ירד ב-114 מיליון דולר ( 18.5%).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (16.5% מכלל הייצוא התעשייתי) עלה בשנת 2010 ב-25.4% והסתכם ב- 6.7 מיליארד דולר. יצוא ענף כרייה וחציבה עלה ב-49.9% (עלייה של 537 מיליון דולר) וייצוא ענף מתכות אל-ברזליות ויקרות עלה ב-72.6% (עלייה של 212 מיליון דולר). לעומת זאת, ירד יצוא ענף תכשיטים וצורפות ב-3.2%- בהשוואה לשנת 2009.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (5.1% מכלל הייצוא התעשייתי) עלה בשנת 2010 ב-6.2% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-2.1 מיליארד דולר. יצוא ענף מוצרי מזון ומשקאות עלה ב-9.8% בהשוואה לשנת 2009.

יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בשנת 2010 ב-8.9 מיליארד דולר לעומת 5.9 מיליארד דולר בשנת 2009. הייצוא החקלאי הסתכם בשנת 2010 ב-1.4 מיליארד דולר, לעמת 1.2 מיליארד דולר בשנת 2009. עלייה נרשמה בייצוא כותנה ויתר גידולי שדה (29.9%), בייצוא פרי הדר (24.7%) ובייצוא אבוקדו ופירות אחרים ( 13.4%). לעומת זאת, ירד יצוא הפרחים ב-16.7%.

יבוא סחורות

יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בדולרים, הסתכם כאמור ב-58.6 מיליארד דולר והיה גבוה ב-11.7 מיליארד דולר בהשוואה לשנת 2009 39% מכלל הייבוא היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 15% פירוט הייבוא לפי יעוד מראה כי בשנת 2010 יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 15% יבוא מוצרי צריכה, 18% יבוא חומרי אנרגיה ו 13%- הנותרים יבוא יהלומים, ואניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם בשנת 2010 ב-22.7 מיליארד דולר, עלייה של 23.4% בהשוואה לשנת 2009. פירוט לפי קבוצות סחורות, מראה כי נרשמו עליות ברוב קבוצות הסחורות. עליות בולטות נרשמו בייבוא מתכות אל-ברזליות ( 40.7% ), בייבוא ברזל ופלדה ( 33.6% ) בייבוא תשומות לחקלאות ( 32.5% ) וביבוא גומי ופלסטיקה (30.4%).

יבוא מוצרי צריכה עלה בשנת 2010 ב-13.5% לאחר ירידה של 7.8% בשנת 2009. עיקר העלייה הייתה בייבוא מוצרים בני קיימה (14.8%) ומתוכם יבוא כלי תחבורה (24.0%). יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-12.5%. עיקר העלייה הייתה בייבוא כלי בית (15.8).

יבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) הסתכם בשנת 2010 ב-8.5 מיליארד דולר. בשנת 2010 עלה יבוא זה ב-12.8%. לאחר ירידה של 25.5% בשנת 2009. עלייה בולטת נרשמה בייבוא משאיות, טנדרים ואוטובוסים (36.3%). יבוא מכונות וציוד עלה בשנת 2010 ב-7.6.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בשנת 2010 ב-8.0 מיליארד דולר לעומת 5.0 מיליארד דולר בשנת 2009. יבוא מוצרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) הסתכם בשנת 2010 ב-10.4 מיליארד דולר, גבוה ב-29.4% לעומת הייבוא בשנת 2009.