התמ"ת: סך היצוא של 100 יצואני הסחורות המובילים - 5.14 מיליארד דולר

סכום זה, המתייחס לרבעון הרביעי של 2006, מהווה כ-66% מסך היצוא התעשייתי. בסך הכל גדל הייצוא בקרב היצואנים המובילים בכ-5.2% בהשוואה לרבעון השלישי


00:00 ,27.05.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

סכום זה מהווה כ-66% מסך היצוא התעשייתי. בסך הכל גדל הייצוא בקרב היצואנים המובילים בכ-5.2% בהשוואה לרבעון השלישי. הגידול ברבעון הרביעי הגיע  לאחר ירידה משמעותית ברבעון השלישי בשל המלחמה בצפון
  
סך הייצוא של 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה ברבעון הרביעי של 2006 עמד על 5.14 מיליארד דולר, ומהווה כ-66% מסך הייצוא התעשייתי. בסך הכל גדל הייצוא בקרב היצואנים המובילים בכ-5.2% בהשוואה לרבעון השלישי, ובכ-16.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
 
הגידול ברבעון הרביעי הגיע  לאחר ירידה משמעותית ברבעון השלישי בשל המלחמה בצפון ומשקף את התאוששות היצוא. כך עולה מניתוח מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה המתפרסם זו הפעם השנייה על ידי מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת.
 
כלכלני המינהל מדגישים כי למרות הירידה בשער הדולר אשר עמד בממוצע על כ-4.26 שקל לדולר ברבעון הרביעי, עדיין ניכר גידול בייצוא ברבעון האחרון אשתקד. ייתכן שהשפעת ירידת שער הדולר מתקזזת באופן חלקי עם העלייה החדה בייצוא ברבעון הרביעי, וזאת לאחר ירידה ניכרת ברבעון השלישי הקשורה בעיקר במלחמה בצפון. עדיין לא ניתן לומר האם מגמת הגידול בייצוא הנמשכת למרות ירידת שער הדולר, נובעת מחוסנם של היצואנים המובילים בפני תנודתיות שער החליפין, או שהייצוא אכן נפגע ותוצאות פגיעה זו יבואו לידי ביטוי בניתוח נתוני הרבעון הראשון של 2007.
 
להלן עיקר הממצאים לדו"ח הסוקר את התפתחות מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית, ברבעון רביעי 2006 על פי ארבעה מאפיינים – רמה טכנולוגית, גושי סחר, מדינות יעד וגודל חברה:
 
רמה טכנולוגית: ברבעון הרביעי ניכרה עלייה בייצוא בכל רמות הטכנולוגיה. עיקר התרומה לעלייה בייצוא הגיעה מהעלייה חדה בתחום הטכנולוגיה המעורבת עילית שם עלה הייצוא בכ-10.4% ברבעון האחרון לאחר ירידה חדה ברבעון השלישי בו נפגעו בעיקר ענפי הכימיקלים והדלק המהווים חלק מרכזי מקבוצת טכנולוגיה זו. תחום הטכנולוגיה העילית לא רשם עלייה משמעותית ברבעון הרביעי ביחס לשלישי בעיקר משום שלא ירד באופן משמעותי ברבעון השלישי. יחד עם זאת בהסתכלות שנתית ניתן לראות עלייה של כ 19.4% בהיקף הייצוא בתחום זה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בהשוואה לכך, קבוצת הטכנולוגיה המסורתית (להם משקל נמוך בקרב 100 היצואנים המובילים) רשמו עלייה של 5.3% בלבד במהלך 2006, ועלייה של 6.7% בין הרבעון השלישי לרביעי.
 
גושי סחר: ניכרת עלייה חדה בייצוא לאירופה, עלייה של כ-20.7% בהשוואה לרבעון השלישי, הייצוא לצפון אמריקה ירד בכ-2.3%  וכן הייצוא לאסיה הצטמצם בשיעור דומה (2.2%). העלייה ביצוא לאירופה ברבעון הרביעי נובעת בעיקר מהגידול בענפי הטכנולוגיה העילית מעורבת כתוצאה מתיקון לירידה שחלה ברבעון השלישי.
 
מדינות יעד: משרד התמ"ת הגדיר שבע מדינות יעד לקידום הייצוא: ברזיל, הודו, וייטנאם, מקסיקו, סין, קוריאה ורוסיה. ברבעון הרביעי יצאו 100 היצואנים המובילים למדינות אלה ב-608 מיליון דולר, סכום המהווה כ-12% מכלל היצוא של ה – 100. ברבעון הרביעי חלה ירידה קלה בייצוא למדינות אלה שנבעה בעיקר מירידה בייצוא לברזיל, רוסיה ולקוריאה.
 
גודל החברה: העלייה בייצוא ברבעון הרביעי חלה בקצב דומה (בין 4%-8%) בקרב מעסיקים קטנים יותר המעסיקים עד 500 עובדים, מעסיקים בינוניים המעסיקים בין 500 ל-1,000 עובדים ובקרב מעסיקים גדולים המעסיקים מעל ל-1,000 עובדים. במהלך כל שנת 2006 ניכר גידול חד יחסית, כ-20%, בייצוא של מעסיקים גדולים (מעל 1,000 עובדים) בהשוואה למעסיקים קטנים יותר.