שרשרת האספקה מנצחת את הקורונה
עדכונים חמים מספקי השירותים המובילים עבורך
תאריך שם חברה תחום תיאור
+
-
12 אפריל 2020, 12:28 משרד הכלכלה לוגיסטיקה והפצה איסור זמני ליצוא מישראל של מוצרים ואביזרים רפואיים
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
שר הכלכלה חתם על צו האוסר לייצא מישראל שורה ארוכה של מוצרים רפואיים ואביזרים שונים הקשורים לנושא הקורונה. האיסור עד 30 אפריל 2020
 
+
-
02 אפריל 2020, 15:23 רשות המסים רשות המיסים הממשלה אישרה תקנות שעת חירום -מענק סיוע לעצמאיים
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
במסגרת התקנות, יקבלו עצמאיים העומדים בתנאי הסף, מענק סיוע בגובה של עד 6,000 ₪ בימים הקרובים
 
+
-
01 אפריל 2020, 15:50 רשות המסים רשות המיסים הקלות בנוגע לאימות כתב הרשאה (ייפוי כוח) בשעת חירום
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
הוחלט לאשר ליבואנים המגישים הצהרות יבוא באמצעות סוכן מכס המאושר בתכנית "גורם כלכלי מאושר", ואין ברשותם כרטיס חכם, שלא להזדהות פיזית ע"י גורם מאמת. סוכן מכס כאמור, או כל גורם מאמת אחר רשאים לשלוח את כתב ההרשאה באמצעות הכרטיס החכם שברשותם עפ"י
הכללים הנדרשים, למעט האימות הפיזי
 
+
-
31 מרץ 2020, 15:57 משרד הכלכלה משרדי ממשלה הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו ייבוא חופשי
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מודיע בזה כי בהוראת מנכ"ל 2.6 בכל מקום בו מופיע תצהיר יבוא הצהרה, למעט לעניין בקשות לפטור שנתי המבוקש לגבי עילת הפטור שבסעיף 5 ובסעיף 6ב
 
+
-
31 מרץ 2020, 13:34 משרד הבריאות משרדי ממשלה הבהרות לעניין הארכת תוקף ודחיית מועדים ביבוא מזון
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
שירות המזון הארצי
טלפון:
אתר:
אימייל:
אישור רגולטורי שמועד פקיעת תוקפו חל בתקופה
שמיום 10 במרס 2020 עד יום 10 במאי 2020, תוארך תקופת תוקפו בחודשיים נוספים החל ממועד פקיעתו (בתקנה זו- בתקופת הדחייה), אלא אם כן הותלה או בוטל לפני תום תקופת הדחייה לפי כל דין
 
+
-
29 מרץ 2020, 13:45 UPS בישראל לוגיסטיקה והפצה הטבה לעסקים הקטנים בהפצה פנים ארצית
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אימייל:
החברה הודיעה כי תבטל את סכום המינימום החודשי הנהוג לחיוב בענף המשלוחים הפנים ארציים, ובכך תאפשר לעסקים קטנים לשלוח, ללא התחייבות, גם בכמויות קטנות יותר. ההטבה תינתן ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים
 
+
-
29 מרץ 2020, 13:38 ארגון המכס העולמי מכס סיווג מוצרים רפואיים, כגון בגדי מגן, ערכות בדיקה, חומרי חיטוי
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אימייל:
ארגון המכס העולמי פרסם את עמדתו לגבי סיווגם של מוצרים רפואיים, כגון בגדי מגן, ערכות בדיקה, חומרי חיטוי ועוד.
להלן רשימת פרטי המכס, תוך הסתייגות כי מדובר בעמדה מייעצת בלבד והיא איננה בעלת מעמד משפטי מחייב:
 
+
-
29 מרץ 2020, 13:34 משרד הכלכלה משרדי ממשלה צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
בתקופה שעד יום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020), יראו כאילו בתוספת הראשונה לצו יצוא חופשי כמפורט בקובץ המצורף
 
+
-
29 מרץ 2020, 13:30 רשות המסים רשות המיסים היוצאים לחל"ת: לא ידרשו לתיאום מס נוסף בקבלת דמי אבטלה
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
רשות המסים מפרסמת, בתיאום עם הביטוח הלאומי, הקלות בהליך עריכת תיאום מס ליוצאים לחל"ת הזכאים לדמי אבטלה,  כך שלא יידרשו לערוך תיאום מס נוסף עבור דמי האבטלה. הקלות אלו מיטיבות עם כלל העובדים שיצאו לחל"ת ומקבלים אבטלה, ובפרט עם הורים לילדים והורים לילדים עם מוגבלות
 
+
-
26 מרץ 2020, 14:36 משרד הכלכלה משרדי ממשלה מינהל סחר במשרד הכלכלה והתעשייה פתח חדר מצב ליצואן הישראלי
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
אגף סחר חוץ
טלפון:
אימייל:
מינהל סחר במשרד הכלכלה והתעשייה פועל לגבש תמונת מצב עדכנית על המתרחש בזירה הכלכלית הבינ"ל בימי משבר הקורונה
 
+
-
25 מרץ 2020, 21:19 משרד ראש הממשלה משרדי ממשלה הארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים ועיצומים
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
הקלות ליבואנים בעקבות המצב:
"כל אישורי הייבוא יחודשו באופן אוטומטי, ללא צורך במתן אישור חדש, זאת כדי לאפשר זרימה של סחורות אל המשק ולמנוע חוסרים ועיכובים"
 
+
-
25 מרץ 2020, 16:14 משרד הבריאות משרדי ממשלה קיום אספקה סדירה ושוטפת של תכשירים- נגיף הקורונה החדש 2019
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
מורכבות הנחייתי ולוחות הזמנים הקצרים ברורים. עם זאת, הציפייה בעת הקשה והמאתגרת שעוברת על מדינת ישראל כולה היא כי ייעשו מירב המאמצים להתגייס לטובת הנושא. אני שב ומנחה אתכם, כאמור במכתבי מיום 26.2.2020, לפעול לשם העלאת המלאים המצויים במוסדות הרפואיים בדחיפות.
 
+
-
25 מרץ 2020, 15:22 ממשלת ישראל משרדי ממשלה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק -יסוד: הממשלה 1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:
 
+
-
25 מרץ 2020, 10:19 רשות המסים רשות המיסים רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אימייל:
רשות המסים תאפשר באופן זמני שימוש בהעתק סרוק בתנאים שנקבעו ובהם, בין היתר, כי בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ואשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה
 
+
-
24 מרץ 2020, 12:30 משרד התחבורה משרדי ממשלה אישורי מעבר לתנועה בחירום
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
בטחון, חירום וסייבר
טלפון:
אתר:
אימייל:
אין לאירוע הנוכחי ונכון לכרגע לא יהיו אישורי מעבר! כאמור בנוסח התקנות לשעת חירום (מצ"ב), המשק חולק ל"ענפים ולענפים אלו תתאפשר תנועה בכבישים כולל "שרשרת האספקה" התומכת שירותים אלו, אין כרגע אכיפה לתחומים אשר מוגדרים בענפים כגון: שרותי הובלה.
 
+
-
23 מרץ 2020, 14:50 רשות המסים משרדי ממשלה בדיקת סגרים ביציאה למחסן רשוי
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
האוצר/אגף מכס ומע״מ
טלפון:
אימייל:
לאור התפרצות מחלת הקורונה, ובעקבות תקנות לשעת חירום המחייבות צמצום בהיקף כח האדם, וכן בעקבות דרישה של קהילת סוכני המכס, הוחלט ע"י ראש מינהל המכס על מתן הקלה לפיה בכל נמל או מסוף אשר בודק ומוודא את קיומו של סגר המכס ביציאה, נעילת הסגר על כלי
ההובלה תתאפשר ע"י המוביל (נהג כלי ההובלה).
 
+
-
23 מרץ 2020, 10:13 נמל אשדוד נמלים האטה בקצב העבודה בשל משבר הקורונה
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
חטיבת לקוחות
טלפון: 08-8517770
אימייל: [email protected]
במסגרת העבודה תחת אילוצי הנחיות הגורמים המנחים להגנה מירבית מול נגיף הקורונה, ישנה האטה מסויימת בקצב העבודה בכלל הסקטורים, זאת עקב הצעדים שננקטו לצמצום החשיפה לסכנת הידבקות
 
+
-
23 מרץ 2020, 09:59 א.ד. שירותי תעופה חברות תעופה הרחבת לוח הטיסות שבועי
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון: 074-7183-222
אימייל: [email protected]
חברת א.ד קיבלה אישור מפעל חיוני ותמשיך להעניק שירות לפעילות מטען של חברות התעופה אותן היא מייצגת.
חברת טורקיש איירלינס, הגדילה את פעילות המטען לפרייטר יומי במטוסי איירבוס 300 ובואינג 777 המאפשר הובלת מטענים עד גובה 3 מטר.
טורקיש איירלינס מפעילה 23 מטוסי מטען מסביב לעולם עם טיסות למזרח, לאירופה, אמריקה ואפריקה בטיסות מטען ישירות. בנוסף יעדים רבים, מתוך 330 יעדי החברה, עדין זמינים בטיסות נוסעים.
משלוחים מיוחדים ובעיקר משלוחים מבוקרי טמפרטורה נדרשים ברוב היעדים בשירות אקספרס TK PLUS בכדי להבטיח המשך מהיר ליעד הסופי. ושמירה על שרשרת הקירור לאורך המסע, כולל אחסנה מבוקרת ביעדי הביניים.
כמו כן חברת DHL Aviation מפעילה בימי שני, שלישי, רביעי וחמישי - 2 טיסות מטען יומיות, אחת ללייפציג בגרמניה והשניה לבריסל בבלגיה ובשבת טיסה גדולה נוספת לליפציג במטוס A330. משם ניתן להמשיך על טיסות המטען של החברה ליעדים רבים בעולם
 
+
-
20 מרץ 2020, 17:33 ממשלת ישראל משרדי ממשלה תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה)
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
הממשלה אישרה תקנות לשעת חירום שנועדו להגביל את מספר העובדים במקום העבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה. על פי התקנות, החל מהיום יעבור המגזר הממשלתי למתכונת חירום, שתאפשר אספקת שירותים חיוניים לאזרח אך תצמצם לכ-30% את מצבת כוח האדם המוגדרים חיוניים אשר ימשיכו לעבוד מהמשרד ומהבית
 
+
-
20 מרץ 2020, 09:31 ממשלת ישראל משרדי ממשלה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה
 
+
-
19 מרץ 2020, 16:34 חברת נמלי ישראל FCL/LTL מענק לילה טוב הוכפל
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אימייל:
משרד התחבורה וחברת נמלי ישראל מודיעים על הגדלה מיידית של מענק כספי ליבואנים ויצואנים בעבור שינוע מכולות מלאות אל הנמלים ומהם, בשעות הלילה, כחלק מהמאץ הממשלתי לשמר פעילות כלכלית בעת זו
 
+
-
19 מרץ 2020, 16:24 רשות המסים משרדי ממשלה תחליפים להנפקת תעודות תנועה
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
כידוע, בכדי ליצא טובין במסגרת הסכמי סחר עם מדינות האיחוד האירופי,מדינות אפט"א וטורקיה נדרש להנפיק תעודת תנועה 1-EUR ו- EUR-MED, למעט המקרים בהם היצוא מתבצע ע"י יצואן שהוכר עי רשויות המכס כ"יצואן מאושר", או שערך הטובין המקורים אינו עולה על 6,000 יורו. בכדי למנוע פגיעה ביצוא הישראלי המיוצא במסגרת הסכמי הסחר הנ"ל, ובכדי להמשיך את שגרת הסחר התקינה בצל משבר הקורנה, הוחלט כדלקמן במסמך המצורף
 
+
-
19 מרץ 2020, 14:00 רשות המסים מכס פעילות בתי המכס והמעברים החל מה- 19.3.20
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
מכס ומעברים
טלפון:
אימייל:
לאור ההיערכות לעבודה במתכונת בשעת חירום, להלן שעות הפעילות בבתי המכס
 
+
-
19 מרץ 2020, 12:37 JBC- ייעוץ הבטחת איכות לוגיסטיקה והפצה תכנית המשכיות עסקית
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון: 054-2553626
התפרצות נגיף הקורונה הפתיעה עסקים רבים בעולם וכוללת השפעה משמעותית על שרשרת האספקה.
בארגונים רבים קיימת תוכנית המשכיות עסקית (BCP - Business Continuity Planning) המתארת כיצד על הארגון לפעול בעתות משבר.
בתקופה האחרונה, בוחרות חברות להפיק את המירב ולהתייחס למתרחש כתרגול תכנית ההמשכיות העסקית, בליווי של חברת היעוץ JBC.
תרגול זה מאפשר בחינת מוכנות החברה לתרחישים מסוג זה והליווי כולל תכנון ותיעוד אותו ניתן להציג ללקוחות, כחלק מדרישותיהם (בעיקר של חברות פארמה ומוצרים רפואיים).
 
+
-
19 מרץ 2020, 12:11 אלאלוף לוגיסטיקה לוגיסטיקה והפצה 4 צעדים להבטיח את הבוקינג שלך
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון: 03-5640202
אימייל:
נאבק כדי לקבל אישור לבוקינג עבור המטען שלך? השווקים משתנים במהירות, ספקים משנים באופן יזום את זמני האספקה ומדיניותם, כל אלה הביאו לירידה בקיבולת הממוצעת של 27%. קבל 4 טיפים שיאפשרו לך לספק את המטען ללקוחות שלך כמובטח
 
+
-
19 מרץ 2020, 09:15 משרד הכלכלה משרדי ממשלה שינוי שיוך לקבוצות יבוא של טובין בעקבות התפרצות הנגיף קורונה
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
לשכה משפטית
טלפון:
אתר:
אימייל:
נוכח התפשטות נגיף הקורונה, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מחיל מספר מהלכים זמניים, על מנת להקל על ציבור היבואנים.
בכוונת הממונה על התקינה לשנות את שיוכם של מוצרי היגיינה וחומרי ניקיון ולהעבירם לקבוצות יבוא מקלות
בעקבות הנחיות משרד הבריאות לשמירה על היגיינה, למען הקטנת הסיכון להידבקות.
מצ"ב הודעת הממונה על התקינה
 
+
-
19 מרץ 2020, 08:14 DSV לוגיסטיקה והפצה עבודה מלאה בהיערכות מיוחדת בשעת חירום
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון: 1-599-55-6000
אימייל:
חברת DSV ממשיכה לשרת את לקוחותיה באופן מלא בכל ענפי הפעילות , יבוא יצוא ועמילות מכס .
לשכת המסחר וארגון המשלחים ועמילי המכס הגיעו אתמול להבנות עם משרד האוצר, משרד הכלכלה ופיקוד העורף, על הגדרת הגורמים הרלוונטיים בשרשרת האספקה כמפעל חיוני שיוכלו לפעול על פי תקנות לשעת חירום .
בהתאם להוראות משרד הבריאות ועל מנת לצמצם סיכונים, אנחנו מקפידים על מרחבים מוגנים במקום העבודה ובנוסף העברנו חלק מהעובדים לעבודה מרחוק.
בעמילות המכס התחלנו לעבוד בשתי משמרות ואנו נותנים שירות החל מ 06:30 עד 19:00 בערב ( ניתן לפנות לראשי צוותי העמילות כדי לקבל פרטים נוספים לגבי שעות העבודה במשמרות )
משרדי המכס והטרמינלים פועלים במתכונת כמעט מלאה – לא דווחו כל עיכובים .
 
+
-
18 מרץ 2020, 14:04 לוסי בורכרד חברות ספנות נוהלי עבודה בתקופה זו
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
יבוא/יצוא
טלפון: 03-5207500
אימייל:
אניות חברת בורכרד ממשיכות לפקוד את נמלי ישראל , כפי שהיה בעת שיגרה וגם בשעות חרום .
לתשומת לבכם : בכניסה לכל אחד מהסניפים מוצבות עמדות ל יבוא/יצוא בהן יש להניח את כל המסמכים הרלוונטים.
 
+
-
18 מרץ 2020, 12:36 משרד הכלכלה משרדי ממשלה הקלות בתחום התקינה
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
תקינה
טלפון: 074-7502060
אתר:
אימייל:
במסגרת היערכות משרד הכלכלה והתעשייה למצב מיוחד במשק נוכח התפשטות מגפת "קורונה" ועל מנת לסייע בהמשכיות הפעילות העסקית בתחום יבוא ויצור טובין, שלצורך שיווקם נדרש אישור התאמה לתקנים שחלים עליהם, החליט הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה החליט על הפעלת מספר מהלכים
 
+
-
18 מרץ 2020, 11:24 DHL Express בלדרות ממשיכים בפעילות מוגברת בישראל
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון: 1-700-707-345
אימייל:
DHL אקספרס ממשיכה בפעילות רגילה ואף מוגברת בארץ ובעולם
הרשת הגלובלית פעילה וערוכה לקלוט משלוחים בכל רמות המשקל וברמה המקומית מערך התפעול ו 2 הטיסות היומיות מאפשרות שירות NEXT DAY לארה"ב, אירופה והונג קונג.
כל עובדי המטה והשירות פעילים מרחוק על פי תוכנית גלובלית שנקראת SMART WORK, וערוכים לתת מענה לכל צורך בטלפון, שיחות ועידה, ומיילים
לתמיכה במשלוחים במשקלים חריגים נא עדכנו את איש הקשר שלכם ב DHL.
אנו נמשיך לעדכן בכל עת מחדר המצב המקומי והגלובלי
 
+
-
18 מרץ 2020, 10:36 ממן מסופי מטען וניטול מסופי מטען נוהל עבודה בזמן חירום
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון: 03-9715309
אימייל:
חברת ממן מסופי מטען וניטול הודיעה כי היא ממשיכה לעבוד 24/7 לטיפול במטעני היצוא והיבוא לישראל וממנה.
העובדים חולקו למשמרות תוך הקפדה על מיגון העובדים במחלקות השונות ושמירה על ההוראות הנוגעות להתקהלות ותחומי פעילות רגישים.
נהלי הכניסה והיציאה למסוף הותאמו להוראות משרד הבריאות והמסוף נערך לטפל בכל סוגי המטענים החל ממטען כללי, מטעני פארמה, דגים, מזון על סוגיו השונים
וחומרים מסוכנים.
 
+
-
18 מרץ 2020, 09:45 רשות המסים מכס פעילות תהליך השחרור בזמן חירום
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
אגף המכס
טלפון:
אימייל:
בהמשך להודעת מינהל המכס, בתי המכס עוברים לעבוד במתכונת מצומצמת: מכס חיפה, אשדוד ונתב״ג יעבדו החל מהיום 18/3/2020 במתכונת נציג תורן בכל מחלקה
 
+
-
18 מרץ 2020, 09:04 סוסנה שילוח מבוקר טמפרטורה הפצת משלוחים עד בית המטופל ומשלוחי Last Mile לאנשים בבידוד
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון: 09-7449449
אימייל: [email protected]
קבוצת סוסנה, העוסקת בשינוע סוחרת והנה בעלת בית מסחר לתרופות ומתמחה בהובלת תרופות ומוצרים רפואיים, נערכת לעמידה בהנחיות משרד הבריאות. משלוחי התרופות מובלים ברכבים ייעודיים, תוך מעקב צמוד ושימוש בהובלה ישירה ככל הניתן. הנהגים הונחו להקפיד על שטיפת ידיים לפני העמסה ופריקה ולהימנע ממפגשים בין הנהגים המשמשים להובלה מבוקרת טמפרטורה.
רכבי החברה עוברים חיטוי וסטריליזציה, בדגש על רכבים המובילים מזון ועל צי הרכבים המיועד להפצת משלוחי פארמה וצר"פ לקופות חולים ובתי מסחר. עובדי החברה צוידו באמצעי מיגון ומסכות ייעודיים בכדי לשמור על בריאות הצוות והלקוחות אותם הם פוקדים.
החברה מזהה בתקופה האחרונה גידול חד בהפצת משלוחים עד בית המטופל ומשלוחי Last Mile לאנשים השוהים בבידוד ונערכת בהתאם באמצעות תגבור מערך ההפצה.
 
+
-
17 מרץ 2020, 15:54 Packo חברות ספנות קבלת קהל במשרדי פאקו ארקס
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
כל המחלקות
טלפון: 04-8108812
אימייל: [email protected]
ברצוננו להביא לידיעתכם כי בהמשך למצב ובהתאם להנחיות, לא תתבצע קבלת קהל בסניפינו (הגעת האוניות ממשיכה כסדרה). בכניסה לכל אחד מהסניפים מוצבות עמדות מסודרות (לייצוא ולייבוא) בהן יש להשאיר את כלל המסמכים הרלוונטיים
 
+
-
17 מרץ 2020, 15:50 מקס קרן – סמא שילוח מבוקר טמפרטורה שורת צעדים בכדי לתת מענה לדרישות הלקוחות בתקופה זו
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון: 04-8641741
אימייל:
קבוצת מקס קרן – סמא, המתמחה בהובלת מטענים מנמלי הים והאוויר ובהובלת משלוחים מבוקרי טמפרטורה, נוקטת בשורת צעדים בכדי לתת מענה לדרישות הלקוחות בתקופה זו.
צי הרכבים עובר חיטוי מדי יום והחברה מבצעת מדידת חום לעובדים בכניסה ומיישמת שיטת תפעול מיוחדת בכדי למנוע מגע בין אנשים בעת העברת ניירת ותעודות משלוח. כמו כן, ננקטים צעדים נוספים כגון בידוד המשרדים מכניסת אורחים, הנחיית הנהגים שלא לשהות בשטח החברה לאחר סיום העבודה והפרדה של לפחות 2 מטר בין עובד למשנהו.
בחברה מזהים עומס רב בנמלים בתקופה זו ומחסור בשטחי אחסנה של מכולות ולכן היא מציעה ליצואנים, יבואנים וחברות הובלה אחרות אפשרות לפריקת מכולות ואחסנת ביניים במתקן סמא הסמוך לנמל חיפה.
 
+
-
17 מרץ 2020, 15:48 Packo חברות ספנות התנהלות יצוא בתקופה הקרובה פאקו - ארקס
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
מחלקת יצוא
טלפון: 04-8108812
אימייל: [email protected]
אנו מעדכנים כי עבור משלוחי היצוא לא תתאפשר האופציה להגדיר שטר מטען כמקורי אלא רק כ - SEA-WAY BILL או TELEX RELESE. בנוסף, לתשומת לבכם שירות עמילות מכס בנמל הפריקה יחול כרגע על מקבל הסחורה בלבד.
 
+
-
17 מרץ 2020, 15:40 רשות המסים רשות המיסים אישורי ניכוי מס במקור יוארכו עד ל-30.4.2020
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
מקדמות
טלפון:
אתר:
אימייל:
רשות המסים הודיעה היום על מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ב-31.3.2020 עד ל-30.4.2020. ארכה זו ניתנת במסגרת שורת הקלות שנותנת הרשות במטרה לסייע ולהקל על הציבור
 
+
-
17 מרץ 2020, 15:00 רשות המסים רשות המיסים עדכון מועדי התשלום למע"מ
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
מע״מ
טלפון:
אימייל:
מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי , נדחה עד לתאריך ה- 27 באפריל 2020. מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד- חודשי, הינו בהתאם לארכה שפורסמה בהודעת רשות המסים בראשית השבוע, קרי ה- 26 במרץ 2020.
 
+
-
17 מרץ 2020, 10:22 רות קרגו לוגיסטיקה והפצה רות קרגו מוגדרת כמפעל חיוני
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
כל המחלקות
טלפון:
אימייל:
בהמשך להנחיות הממשלה מאמש, אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי רות קרגו מוגדרת כמפעל חיוני. בנוסף לכך אנו נערכנו מבעוד מועד להחרפת ההנחיות ואנשינו עובדים הן מהמשרד והן מהבית.
 
+
-
17 מרץ 2020, 09:23 משרד הבריאות משרדי ממשלה אישור ייבוא ושימוש לתכשירים המיועדים לטיפול בקורונה
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
אגף רוקחות
טלפון: 08-6241010
אתר:
אימייל: [email protected]
מתן אישור ייבוא ושימוש לתכשירים המיועדים לטיפול במחלת הקורונה בהתאם לסעיף 29 (א)(9) לתקנות הרוקחים (תכשירים) וההודעה בדבר הסכמת המנהל- תכשיר המיועד לטיפול תרופתי להגנת תושבי המדינה במקרה של מחלה אפידמית או מידבקת - תיקון
 
+
-
16 מרץ 2020, 15:31 משרד הבריאות משרדי ממשלה בדיקות יזומות מיוחדות של מזון מיובא
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אתר:
אימייל:
בדיקות יזומות מיוחדות של מזון מיובא לפי סעיף 86(ב)(2) לחוק הגנה על בריאות הציבור
(מזון), התשע"ו-2015 (להלן- החוק) בעקבות הכרזת שר הבריאות על מחלה מידבקת מסוכנת לפי פקודת בריאות העם, 1940
 
+
-
15 מרץ 2020, 15:57 נמל חיפה נמלים נהלי עבודה בחירום
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
חטיבת שיווק נמל חיפה
טלפון: 04-8518518
אימייל: [email protected]
בהמשך להוראות משרד הבריאות החל מהיום 15 למרץ 2020 ובמטרה להמשיך שגרת עבודה תוך שמירה על סביבת עבודה נקייה והקטנת הפוטנציאל להדבקה מהתפשטות נגיף הקורונה נדרשים בחברת נמל חיפה לצעדי היערכות שיאפשרו שימור מיטבי של מס' כשירים לעבודה והמשך שירות יעיל ורציף ככל האפשר בקו המים ובעורף.
 
+
-
15 מרץ 2020, 12:59 סוכנויות ים מאוגדות א.מ.א חברות ספנות עובדים ופעילים כמו בכל ימות השנה
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אימייל:
כמי שמשרתים את סחר החוץ הבינלאומי של מדינת ישראל, אנו עומדים לצידכם גם בימים אלה. לחברת א.מ.א יש תוכנית מוכנה לעיתות חירום המופעלת גם עתה ומיועדת להבטיח המשך פעילות שוטפת של משלוחי היבוא והיצוא של לקוחותינו.
 
+
-
15 מרץ 2020, 10:33 אוריין לוגיסטיקה והפצה אוריין - עדכון היערכות 15/3/2020
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אימייל:
ברצוננו לעדכנך כי חברת אוריין מוגדרת כמפעל חיוני. לכן, משרדינו השונים ימשיכו להיות פתוחים ואנו נמשיך לספק את שירותינו השונים תוך הקפדה על המגבלות כפי שפורסמו משרד הבריאות.
 
+
-
12 מרץ 2020, 19:40 קאל קוי אוויר למטען חברות תעופה עליית מחיר הטסה - חברת התעופה קאל
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אימייל:
חברת המטען "קאל" הודיעה על עדכון מחירים כללי, לתקופה של 30 יום, שיכנס לתוקף החל מ-17/3/2020
 
+
-
11 מרץ 2020, 19:43 אל על חברות תעופה אל על - החלת היטל צפיפות
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
טלפון:
אימייל:
חברת אל על מחילה היטל צפיפות שייכנס לתוקף החל מ- 18 במרץ 2020 על רקע הביקושים הגבוהים לנפח הובלה אווירת במהלך משבר הקורונה
 
+
-
11 מרץ 2020, 09:22 נמל אשדוד נמלים הודעה לסוכנים
לחץ לפתיחה
סגירה
יצירת קשר:
מדור תכנון
טלפון:
אתר:
אימייל:
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת שלא לפגוע במתן שירות שוטף ללקוחותינו, אנו נוקטים בפעולות מנע לשמירה על בריאות העובדים. לפי כך, מהיום ועד להודעה חדשה, לא תותר כניסת סוכנים/לקוחות למדור תכנון. השירות יינתן במייל/טלפון.