אל על מציגה הפסד של 9.4 מליוני דולרים ברבעון השני של 2003

ברבעון השני החברה צימצמה את ההפסד נקי בכ- 21% מ- 11.9 מליוני דולר, ברבעון המקביל אשתקד, עד לכדי 9.4 מליוני דולר ברבעון הנוכחי ; ברבעון זה חלה עלייה של 8% בהכנסות מהטסת מטענים


00:00 ,28.08.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
ברבעון השני החברה צימצמה את ההפסד נקי בכ- 21% מ- 11.9 מליוני דולר, ברבעון המקביל אשתקד, עד לכדי 9.4 מליוני דולר ברבעון הנוכחי ; ברבעון זה חלה עלייה של 8% בהכנסות מהטסת מטענים

חברת אל על פירסה את הדוחות הכלכליים לרבעון ה- 2 של 2003. בדו"ח מצויין כי הכנסות החברה ברבעון השני של 2003 הסתכמו ב- 266.2 מיליוני דולר לעומת 243.1 מיליוני דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 9.5%. עיקר הגידול מקורו בעליה של כ- 8.4% במספר הנוסעים שהחברה הטיסה , עליה של כ- 3.3% בחלק השוק של החברה ובעליה של כ-8% בהכנסות מהטסת מטענים. נתח השוק שלה בנתב"ג הסתכם ברבעון השני 2003 ב-41% .

הפעילות השוטפת של חברת אל על בתקופת הרבעון השני יצרה תזרים מזומנים חיובי של 11 מיליון דולר.

ההפסד הנקי ברבעון השני הסתכם בכ- 28.8 מיליוני דולר לעומת הפסד של כ- 9.4 מיליוני דולר ברבעון המקביל אשתקד. בהפסד המדווח כלולה הוצאה בסך של כ- 19.4 מיליוני דולר הנובעת מהשפעת השינוי בשער החליפין של השקל לעומת הדולר על התחייבויות החברה בגין יחסי עובד מעביד בסך של 241 מיליוני דולר (זו הוצאה חשבונאית בלבד ואין לה השפעה על תזרים המזומנים או עלויות התפעול השוטפות של החברה).

בנטרול הוצאה רישומית זו צמצמה החברה ברבעון השני את ההפסד הנקי בכ- 21% מ- 11.9 מיליוני דולר ברבעון המקביל אשתקד לכ- 9.4 מיליוני דולר ברבעון המדווח.

בחברת אל על מציינים כי שני הרבעונים הראשונים הינם הרבעונים החלשים בכל שנה.

בדו"ח מצויינים מספר גורמים חיצוניים אשא השפיעו לרעה על הוצאות החברה ברבעון המדווח מול הרבעון אשתקד, הכוללים את עליית מחירי הדלק הסילוני בכ- 12% גרמה לגידול בסך 4 מיליוני דולר, את תיסוף הדולר שגרם תוספת להוצאות נטו בכ- 8 מיליוני דולר. (השפעת תיסוף הדולר על ההוצאות השוטפות מלבד ההשפעה על התחייבות החברה בגין יחסי עובד ומעביד), ואת הורדת השתתפות המדינה בהוצאות האבטחה של החברה , מ- 66% ל-50% , כתוצאה מכך גדלו הוצאות החברה בכ-2.4 מיליוני דולר.


מיכאל לוי יו"ר דירקטוריון חברת אל על ציין כי הרבעון השני שעמד בסימן הפרטה הושפע ממלחמת המפרץ ומגפת הסארס, שהוסיפו על המיתון מבית והשפעות חיצוניות עולמיות אשר הגבירו את המשבר. " למרות כל זאת , הצליחה החברה לעמוד במשימותיה העיקריות, להגדיל את הכנסותיה ולחזק את מעמדה בשוק. אני משוכנע שהנהלת החברה פועלת בכיוון הנכון וכי החברה תצדיק את האימון שנתנו בה המשקיעים ".

עמוס שפירא מנכ"ל חברת אל על, התייחס במסיבת עתונאים לדו"ח, ובפתח דבריו סקר את שוק התעופה העולמי בהתייחס לחברות סדירות וציין, כי בחציון הראשון של שנת 2003 ניכרת ירידה של 4.5% בכל שוק התעופה העולמי, ירידה של 2.4% בהיצע המושבים, ואילו התפוסה במטוסי הנוסעים ירדה ל- 71.3% בלבד. הירידה הגדולה ביותר בשוק התעופה העולמי היה באזורי אסיה והפסיפיק.

בישראל, ציין שפירא, בחציון הראשון ירד היקף השוק ב 11%. באל על , ברבעון השני של השנה נרשם גידול של מספר הנוסעים בשיעור של 8% ושיעור התפוסה במטוסי הנוסעים גדל מ- 70% ל- 75.3% .

בהתייחס לדוחות הכספיים ציין שפירא, כי הנהלת החברה ממוקדת הן בהגדלת ההכנסות והן בהתייעלות בצד ההוצאות. במהלך התקופה האחרונה, למרות המשבר, החברה נקטה בפעולות שנועדו לשפר את המוצר לנוסע ולהגדיל את התחרותיות של החברה.

בין הפעולות, ציין שפירא, ניתן למנות את ייצוב לוח הטיסות, הרחבת רשת היעדים באמצעות שיתופי פעולה, שיפור מושבים ומבצעים אטרקטיביים לנוסע. בצד ההוצאות המשיכה החברה בצעדי התייעלות אינטנסיביים ברב מגזרי החברה תוך שמירה על רמת הבטיחות, הביטחון והשירות בחברה, הוסיף.

בין צעדי ההתייעלות שציין שפירא: חסכון בהוצאות לבתי מלון לצוותי האוויר, התייעלות בהוצאות מעבר אווירי, חסכון והתייעלות בצריכת דלק וביטוח ובקיצוץ בשכר מנהלים, הורדת עלויות הפצה ועוד. סה"כ צעדי ההתייעלות וקיצוץ הוצאות בהן נקטה החברה גרמו לחסכון בהוצאות של כ- 8 מיליוני דולר ברבעון המדווח מול הרבעון המקביל אשתקד.

"ללא צעדים אלו לא הייתה החברה משיגה תוצאות אלו, והייתה נקלעת לקשיים בדומה להרבה חברות תעופה בעולם", ציין.