אל על מציגה רווח נקי של 61 מליון דולר ברבעון ה- 3 של 2003

חברת התעופה אל על הציגה היום את תוצאות כלכליות מצויינות ברבעון השלישי של 2003 שמתאפיינות ברווח נקי של 61 מליוני דולרים. ברבעון השלישי היתה מגמה של עליה בהכנסות מהטסות מטענים (ללא דואר), בשיעור של 8.2%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד


00:00 ,26.11.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
סה"כ הרווח הנקי לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2003 הסתכם ב- 61 מליון דולר לעומת 42.8 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ב- 9 חודשי 2003 רשמה החברה הפסד של 3.3 מיליוני דולר (14 מליון ש"ח) לעומת רווח נקי של 19.9 מליוני דולר (88 מליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.

חברת התעופה אל על הציגה היום את תוצאות כלכליות מצויינות ברבעון השלישי של 2003 שמתאפיינות ברווח נקי של 61 מליוני דולרים. ברבעון השלישי היתה מגמה של עליה בהכנסות מהטסות מטענים (ללא דואר), בשיעור של 8.2%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה נגרמה בעיקרה כתוצאה מעליית מחירי הטסת המטענים וכמו כן גם מהתחזקות האירו לעומת הדולר, ועליה בכמויות המטען המוטסות בעיקר בקו למזרח הרחוק וממנו.

מיכאל לוי, יו"ר הדירקטוריון, אמר היום כי התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השלישי של 2003, הן התוצאות הטובות ביותר של חברת אל על בעשור האחרון, וזאת למרות הקיטון בגודל השוק מאז הרבעון האחרון של שנת 2000 וכן המשבר התעופתי העולמי.

"תוצאות אלה הן צעד נוסף בדרכה של חברת אל על להצלחה בשוק שהוא מאוד תחרותי ונתון בשנים האחרונות במשבר עולמי ומקומי.

יכולתה של חברת אל על להתמודד עם האתגרים הקשים שמזמן שוק התעופה, היא הוכחה להתנהלותה המקצועית של הנהלת החברה ועובדיה. האסטרטגיה העסקית של החברה מייעדת משאבים ומאמצים המכוונים לחיזוק הקשר בין אל על לנוסעיה והגברת שביעות רצון הנוסע, לגמישות תפעולית ולפעילות נחושה המתמודדת עם הדינמיקה המהירה בסביבה העסקית בה היא פועלת.

אני סבור שהשקעת המשאבים בשירות ובמוצר, בנוסף לצעדי התייעלות בחברה, יחזקו את אמון המשקיעים בהצלחת החברה גם בעתיד".

עמוס שפירא, מנכ"ל החברה, ציין כי אל על הצליחה ברבעון השלישי של שנת 2003 לשפר את הרווחיות תוך כדי הגדלת נתח השוק שלה בנתב"ג בכ-4.4% אחוז לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שיעור עליה גבוה מהעלייה בשוק התעופה בישראל.

עמוס שפירא הדגיש שהחברה הגדילה את חלקה בשוק מ- 38% ל- 40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וחברת הבת סאן דור ,המתמחה בטיסות שכר, הגדילה ברבעון המדווח את נתח השוק שלה ותפסה את המקום הראשון בין חברות השכר הישראליות. החברה פועלת נמרצות לשיפור המוצר והשירות בהתמדה , לייצוב לוח הטיסות , להגברת התדירויות ליעדים שונים בנוסעים ובמטען, במטרה לשפר את כושר התחרות שלה מול החברות הזרות, הוסיף.

עוד נמסר כי החברה הרחיבה את פעילותה בתחום המטענים , והגדילה את הכנסותיה ב- 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

"חברת אל על ייצרה ברבעון תזרים מזומנים חיובי של 65 מיליון דולר מפעילות שוטפת, הוכחה נוספת", הדגיש שפירא, "כי חל שיפור באיתנות הפיננסית של החברה וביכולותיה העסקיות למול האתגרים העומדים בפניה".

ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים, אמר היום כי חברת אל על עומדת ביעדים להגדלת הכנסות החברה, ומתמידה בצמצום הוצאותיה. לכך הייתה השפעה ישירה על עליית שיעור הרווח התפעולי ל-15.5%, מ-12.9% ברבעון המקביל אשתקד. עלייה זו היא לאחר נטרול הפעולה הרשומית בגין השפעת שער חליפין על התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, ללא נטרול זה הרווח היה גדול ב- 7.1 מיליון דולר, לעומת הרווח המוצג.

בדומה לרבעון הקודם, ציין מלכי, וכך גם תעשה החברה בעתיד, בחרה החברה בהצגתה את פעילותה העסקית בדרך של ניטרול השפעת השינויים בשער החליפין על התחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד (להלן: הפעולה הרשומית), שכן היא פעולה חשבונאית אשר אין לה השפעות על תזרים המזומנים או על עלויות התפעול של החברה לאורך זמן.

ניסים מלכי ציין, כי חל שינוי גידול של1.5% ברווח הגולמי בהשוואה לרבעון המקביל, וזאת על אף עלייה במרכיבי הוצאה אקסוגניים, שהסתכמו בכ- 14.6 מליון דולר, בעלויות הדלק, הוצאות הביטחון, והשפעת שערי החליפין על התפעול השוטף.

עוד נמסר כי הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2003, בנטרול הפעולה הרישומית, הסתכם לסך של כ- 57.3 מיליון דולר, לעומת רווח של 44.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 28%.

הרווח הנקי של חברת אל על ברבעון השלישי של שנת 2003, בנטרול הפעולה הרישומית הסתכם לסך של 53.9 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 39.6 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-36 %.

בדו"ח מצויינות המגמות העיקריות שהשפיעו על תוצאות הפעולות בתקופות המדווחות:
  • ברבעון השלישי של שנת 2003 חל גידול בתנועת התיירות הנכנסת בשעור 44% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2003 חל גידול בתנועת התיירות הנכנסת, בשיעור 19%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 
  • ברבעון השלישי של שנת 2003 חלה ירידה בתנועת התיירות הישראלית היוצאת של כ- 2.5% ועלייה בתנועת אל על בנתב"ג של כ- 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
    בתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2003 היתה ירידה בתנועת התיירות הישראלית היוצאת של כ- 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בשל הרבעון הראשון של שנת 2003 שהושפע מהמיתון השורר בישראל, מגפת הסארס שפרצה במזרח אסיה ומתקופת ההמתנה למלחמה בעיראק.
 
  • בתקופות של שלושה ותשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2003 חל גידול בהכנסות מהטסת נוסעים בשיעור של 7.8% ו- 1.6% בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד. הגידול ברבעון נובע בעיקרו מעליית התשואה ותמהיל הטיסות שלוותה בעלייה במספר הנוסעים, ובתוספת הכנסה כתוצאה משינוי בשערי מטבע. בתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2003 קוזזו השפעות אלו בשל ירידה במספרי הנוסעים שחלה ברבעון הראשון של השנה.
 
  • בתקופות של שלושה ותשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2003 היתה מגמה של עליה בהכנסות מהטסות מטענים (ללא דואר), בשיעור של 8.2% ושל 11.6% בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד. העלייה נגרמה בעיקרה כתוצאה מעליית מחירי הטסת המטענים וכמו כן גם מהתחזקות האירו לעומת הדולר, ועליה בכמויות המטען המוטסות בעיקר בקו למזרח הרחוק וממנו.
 
  • בתקופות של שלושה ותשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני ,2003 גדלו הוצאות הדלק בכ- 5.1 מליון דולר 23 מליון ש"ח) ובכ- 19.1מליון דולר 85) מליון ש"ח) בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד. העלייה נגרמה כמעט כולה בשל השינוי הדרסטי שחל במחירי הדלק הסילוני בעולם.
 
  • בשער החליפין הממוצע של השקל מול הדולר בתקופות של שלושה ותשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2003חל תיסוף בהשוואה לשער הממוצע בתקופות המקבילות אשתקד בשיעור ממוצע של 6.3% ו- 4.6% בהתאמה. השינוי הנ"ל משפיע משמעותית על הוצאות השכר והנלוות של אל על לעומת התקופות המקבילות אשתקד. כתוצאה מהתיסוף הנ"ל בלבד, חל גידול בהוצאות השכר השקלי השוטף בתקופות של שלושה ותשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2003 בסך של כ- 4.2 מליון דולר (19 מליון ₪) וכ- 8.4 מליון דולר (37 מליון ש"ח) בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד.
 
סה"כ הרווח הנקי לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2003 הסתכם ב- 61 מליון דולר (271 מליון ש"ח( לעומת 42.8 מליון דולר (190 מליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.
סה"כ ההפסד לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 30 בספטמבר 2003 הסתכם ב- 3.3 מיליוני דולר (14 מליון ש"ח) לעומת רווח נקי של 19.9 מליוני דולר (88 מליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.