אל על: נתונים מעודדים וצמצום של 72% בהפסדים בשנת 2002

מיכאל לוי, יו"ר דירקטוריון אל על, הודיע ביום חמישי, ה- 13 במרץ 2003, עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לתקופה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2002, כי הדו"חות המתפרסמים, מצביעים על שיפור משמעותי בתוצאות הכספיות של חברת אל על מול השנה שעברה


00:00 ,16.03.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
מיכאל לוי, יו"ר דירקטוריון אל על, הודיע ביום חמישי, ה- 13 במרץ 2003, עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לתקופה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר 2002, כי הדו"חות המתפרסמים, מצביעים על שיפור משמעותי בתוצאות הכספיות של חברת אל על מול השנה שעברה.

הפסד של 23.74 מיליוני דולר לעומת 85.18 מיליוני דולר אשתקד, צמצום של 72 אחוז בהפסד. הפעילות השוטפת של החברה יצרה תזרים מזומנים חיובי של 88.1מיליוני דולרים לעומת 14.8 מיליוני דולרים בשנה המקבילה אשתקד. בפעילות המטענים חל גידול של 9.1 אחוז והורחבה מפת היעדים בעיקר במזרח הרחוק.

דירקטוריון חברת אל על הביע את הערכתו למנכ"ל החברה עמוס שפירא ולהנהלת החברה שהשכילה להשיג שיפור ולצמצם משמעותית את ההפסד, חרף ההרעה הקשה בענף התעופה בארץ ובעולם ויחד עם זאת, המשך המגמה של ירידה תלולה בתנועת הנוסעים בראשית שנת 2003 מחייב לנקוט בשורה ארוכה של צעדים דרסטיים נוספים ולצמצם בכל ההוצאות , בד בבד עם שמירת המשך השיפור והגידול בנתח השוק של אל על בישראל.

עמוס שפירא מנכ"ל אל על ציין כי מדיניות הגדלת נתח השוק הובילה לעלייה ממוצעת שנתית של 2 נקודות אחוז בנתח השוק של אל על בטיסות הסדירות, עליה של 5 נקודות אחוז שנתי בקרב נוסעי מחלקות היוקרה ועלייה של 3 נקודות אחוז בטיסות השכר, מפעילות סאן דור.
העלייה בנתח השוק הושגה בעיקרה כתוצאה משיפור לוח הטיסות והתאמתו לצורכי נוסעי התיירות והעסקים: הוספת תדירויות ושינוי מועדי המראה , שיפור השירות על כל מרכיביו לרבות פתיחת מחלקת העסקים החדשה- הפלטינום אשר מהווה תחרות ראויה למחלקות עסקים בחברות תעופה מהמובילות בעולם, וכן שיפור מושבים במטוסי ה – 767.

חברת אל על שיפרה את תוצאותיה הכספיות בשנת 2002 למרות המשבר הקשה בענף התעופה אשר התבטא בהמשך מגמת הירידה בתיירות הנכנסת לישראל של כ-27% בשנת 2002, וירידה בתיירות הישראלית היוצאת של כ-8% אחוז משנת 2001 ועליה בהוצאות האבטחה.

מדיניות ההתייעלות בחברת "אל על" אשר כללה בעיקר צמצום בהוצאות משכורות ודלק, הובילה לחסכון גדול ולירידה בהוצאות ההפעלה בשיעור 3.6% אשר תרם ישירות לשיפור בתוצאות הכספיות. שני גורמים חשובים נוספים אשר תרמו לשיפור התוצאות הכספיות היו הירידה בשיעור הריבית בעולם, והפיחות של השקל לעומת הדולר.

בפעילות המטענים חל גידול של 9.1 אחוז והורחבה מפת היעדים בעיקר במזרח הרחוק.


התוצאות הכספיות פירוט:
הרווח התפעולי השנתי של חברת אל על לשנת 2002 הוא 3.5 מיליוני דולרים לעומת הפסד של 31 מיליוני דולרים בשנת 2001.
ההפסד השנתי הנקי של חברת אל על לשנת 2002 הסתכם ב-23.74 מיליוני דולרים לעומת הפסד של 85.2 מיליוני דולרים בשנת 2001

הפעילות השוטפת של חברת אל על בשנת 2002 הניבה תזרים מזומנים חיובי של 88.1 מיליון דולר, לעומת תזרים חיובי של 14.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
סך העלייה במוזמנים ובשווי מזומנים לשנת 2002 היא ב-34 מיליוני דולרים, לעומת ירידה של 0.6 מיליוני דולרים בשנת 2001

סך המאזן של החברה ליום 31 בדצמבר 2002, הגיע ל- 1,524 מיליוני דולר, גידול של 18.7 מיליוני דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2001.


אודות חברת אל על וסביבתה העסקית -
החברה הינה חברה ממשלתית המשמשת כמוביל האווירי הנקוב של מדינת ישראל במרבית הקווים הבינלאומיים הפועלים מישראל ואליה.

בבעלות החברה, מספר חברות מאוחדות וקשורות, העוסקות במגוון רחב של פעילויות בתחומים נלווים לתעופה ומשלימים את פעילות החברה. ענפי הפעילות העיקריים הינם: טיסות שכר, אספקת מזון למטוסים, שינוע מטענים, סוכנויות נסיעות, ועוד. פעילויות חברות קבוצת אל על מתבצעות בישראל וברחבי העולם. החברה מפעילה בבעלות ובחכירה 29 מטוסים.

הסביבה העסקית, במסגרתה פועלת החברה, הינה ענף התעופה האזרחית הבינלאומית וענף התעופה והתיירות לישראל וממנה, ומאופיין ברמת תחרות גבוהה, המחריפה בתקופות של עודף קיבולת. החברה מתחרה בכ- 40 חברות תעופה סדירות, הפועלות בשוק על פי ההסכמים האוויריים שנכרתו בין מדינת ישראל למדינות אחרות, וכן בכ- 57 חברות שכר, הפועלות על פי תקנות השכר הנקבעות על ידי משרד התחבורה.

בהתאם להחלטת הממשלה משנת 1982, אין החברה מפעילה טיסות סדירות בשבתות ובמועדי ישראל, ועקב כך אינה מנצלת באופן מלא את כושר הייצור שלה.

מאז חודש ספטמבר 2000 מתרחשים בארץ אירועי טרור קשים הפוגעים באופן דרסטי בתיירות הנכנסת לארץ. בנוסף, ביום 11 בספטמבר 2001 אירעה התקפת טרור בארה"ב אשר גרמה לאובדן רב בחיי אדם ולנזקים עצומים ברכוש (להלן: "אירועי 11 בספטמבר").

לאירועי 11 בספטמבר השלכות שליליות ישירות על ענף התעופה העולמי. חברות התעופה בעולם מושפעות מהירידה בהכנסות בשל הקיטון במספר הנוסעים, מעלויות ביטוח ומהוצאות בטחון שגדלו.

כתוצאה מאירועי הטרור בארץ וכתוצאה מאירועי 11 בספטמבר, קטנו הכנסותיה של החברה.
כמו כן, הוצאות ביטוח סיכוני מלחמה של החברה גדלו באופן משמעותי. לצורך כיסוי הוצאות אלה, משרד התחבורה התיר גביית היטל בטחון ובטוח (ראה באור 21ג' לדוחות הכספיים).

במסגרת תוכנית של החברה לחיסכון ולהתייעלות, החברה מיישמת תוכניות פרישה מוקדמות בהסכמה.
בהתאם לכך, פרשו בשנת 2001, 255 עובדים, ובכוונת החברה להשלים במהלך שנת 2003 תוכנית נוספת בה יפרשו 150 עובדים נוספים.

במסגרת זאת, נחתם בשנת החשבון סיכום דברים בין החברה לבין החשב הכללי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אשר מגבש ומסדיר קבלת בטחונות ליישום תוכנית הפרישה המוקדמת בהסכמה.


הפרטת אל על -
החברה הינה "חברה בהפרטה" כמשמעותה בחוק, וזאת בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה אשר אישרה בחודש יולי 2002 את הצעת שר התחבורה להפריט בשלבים את כל החזקות הממשלה בחברה. השלב הראשון: בדרך של מכירה פרטית בארץ או בחו"ל, בהיקף ובחלוקה כפי שתחליט רשות החברות הממשלתיות, בהתייעצות עם החשב הכללי, ובלבד שכל הפרטה מעל 49% תהיה טעונה אישור נוסף של ועדת השרים לענייני הפרטה. בשלב שני או בשלבים הבאים: תימכר ותדולל כל יתרת אחזקות המדינה בחברה, למעט מניית מדינה מיוחדת, שתנאיה יוגדרו.

ועדת השרים הסמיכה את רשות החברות הממשלתיות ואת החשב הכללי במשרד האוצר לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לביצוע ההחלטה הנ"ל.


הוצאות הביטחון -
עלות הוצאות אבטחת שרותי החברה החלות על החברה במישרין הסתכמו בשנת החשבון בסך 19.5 מליוני דולר (לעומת כ-16.8 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד), וזאת בגין תשלומי החברה לממשלת ישראל כהשתתפות בכיסוי הוצאות הממשלה לאבטחת החברה. בנוסף לחברה הוצאות בטחון נוספות שלהערכת הנהלת החברה הסתכמו בשנת 2002 בכ-6.2 מליוני דולר, ובנוסף אובדן הכנסות עקב הטסת מאבטחים נאמד בכ- 2.4 מליון דולר, ובסך הכל ע"פ האומדן כ-8.6 מליון דולר נוספים אותם ממשלת ישראל לא מימנה.

שעור ההשתתפות של החברה בהוצאות הממשלה, עלה החל מיום 1 ביוני 2002 מ-30% ל-34.14%, והחל מיום 1 בינואר 2003, יועלה שעור ההשתתפות של החברה ל-50%. משמעותה של העלאה הצפויה בשנת 2003, להערכת הנהלת החברה הינה תוספת של כ-10 מליון דולר להוצאות הבטחון בשנת 2003. (עד ליום 1 ביולי 2001 שעור ההשתתפות של החברה עמד על 25% בלבד).

הוצאות הביטחון מסתכמות, אפוא, בלמעלה מ- 2% ממחזור ההכנסות של החברה. מכאן הקושי הנוסף המוטל על החברה להשיג רווחיות נאותה בתנאי התחרות המקובלים ושוררים בפועל בענף.


זכויות טיס לחברות ישראליות מתחרות-
עד למחצית שנות התשעים, היתה אל על המוביל האווירי היחידי בתחום הטיסות הסדירות ("מוביל נקוב") להובלת נוסעים ומטען אל ישראל וממנה, למעט יעד אזורי אחד.

במעמדה הבלעדי האמור של החברה חל שינוי בעקבות מתן רשיונות למובילים ישראליים נוספים כ"מובילים נקובים" למספר יעדי טיסה, חלקם במקום אל על, מתן רשיון הפעלה מלא לקא"ל כמוביל מטענים, והענקת רשיונות לביצוע טיסות שכר בינלאומיות למובילים ישראליים נוספים.

בשנת החשבון החליטה ממשלת ישראל על מדיניות חדשה למינוי מוביל נקוב ישראלי אחר במקום החברה, בהודעה של 90 יום מראש, בכל קו תעופה שבו למעלה מ-2/3 מכלל הטיסות הסדירות מופעלות על ידי המוביל הזר הנקוב בקו.

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברות הישראליות האחרות מחזיקות בסך הכל ברשיון של מוביל נקוב ל- 13 יעדים בינלאומיים.

לדעת הנהלת החברה, החלטות אלו משנות באופן מהותי את מעמדן של החברות הישראליות האחרות, ומגמה זו הינה בעלת השלכות על מעמדה של החברה ועל אפשרויות ההתפתחות שלה.

החברה נערכת בכדי לצמצם את המגמה המתפתחת ולצמצם ככל הניתן פגיעה בפעילותה.


מדיניות טיסות השכר-
במהלך השנים 1999 ו-2000 אימץ מינהל התעופה האזרחית בהנחית שר התחבורה מדיניות טיסות שכר ליברלית. כתוצאה מכך נפתחו קווים חדשים לפעילות השכר באירופה ובפועל כמעט ולא קיימת מגבלה של טיסות שכר ליעדים אירופיים. בנוסף לכך, בעקבות תביעה שהוגשה על ידי חברה ישראלית אחרת, הוחלט כי החל מקיץ 2003, יתאפשר לחברה הישראלית האחרת לקיים טיסות שכר לניו יורק.
בתחילת שנת 2001 ניתנה המלצה של ועדה משרדית במנהל התעופה האזרחית לאפשר לחברות המפעילות טיסות שכר, לישראל וממנה, להטיס מטען בבטן המטוסים.
עד עתה לא אימץ שר התחבורה את המלצות הוועדה בסוגיה זו, ולפיכך לא ניתן היתר להטסת מטען בטיסות שכר לנוסעים.


הסכמי שיתופי פעולה בינלאומיים-
לחברה הסכמים עם חברות תעופה זרות לקיום הסכמי קודים משותפים (CODE SHARE). להסכמים אלה יתרונות לנוסעים ולחברות התעופה המפעילות אותן כגון: הגדלת תדירויות, נוחות זמנים והתחברות לטיסות המשך, החדרת מחירים תחרותיים על הקווים המשותפים לרבות בטיסות ההמשך.


הצטיידות במטוסים חדשים וגריטת מטוסים ישנים-
בד בבד עם הצערת צי מטוסי החברה, על ידי רכישה של ארבעה מטוסים מדגם 200-777, (שלושה מהם בשנת 2001 והרביעי בשנת 2002) צמצמה החברה את צי מטוסי הנוסעים הישנים שהיא מפעילה, בכך ששני מטוסי נוסעים מדגם 200-757 ועוד מטוס נוסעים מדגם 200-747 הוצאו משרות בשנת 2001.

במהלך שנת 2001 הפסיקה החברה את טיסותיה הסדירות לשבעה יעדים. בארבעה יעדים מתוכם חודשה הפעילות במהלך שנת 2002.


פרוייקט "נתב"ג 2000"-
רשות שדות התעופה מקימה בנתב"ג במסגרת פרויקט "נתב"ג 2000", טרמינל נוסעים חדש, רחבות חניה למטוסים ושטחי תמך לתפעול השרותים הנדרשים. הפעלת הטרמינל החדש מתוכננת לאביב 2004. בתוכניתה של רש"ת לסגור את הטרמינל הקיים, וליעדו לטיסות פנים ארציות.

מתקני החברה ממוקמים כיום בסמוך לטרמינל הישן, לרבות משרדים, עמדות חניה למטוסים, הנגרים, מחסנים ובתי מלאכה השונים. החברה תאלץ להעתיק חלק מפעילותה לטרמינל החדש ולשטחים הסמוכים לו. ההשקעה של החברה בבניה בתוך הטרמינל החדש נאמדת בכ- 4.5 מליון דולר, וכמו כן בכוונת החברה להקים בשלבים, מרכז לתחזוקת קו למטוסים, שיכלול רחבות חניה למטוסים, הנגר ומבני עזר בהשקעה כוללת של כ-36 מליון דולר. החברה סיכמה עם רש"ת על חכירת שטח להקמת מרכז התחזוקה החדש.
בנוסף צפוי כי התשלומים השוטפים עבור שכירת שטחים מרש"ת יגדלו. טרם סוכמו עם רש"ת התעריפים החדשים.

העברת פעילות החברה כאמור, תגרום לשינוי מהותי במתכונת התפעול של החברה, עקב פיצול פעילותה על פני שטחים נרחבים.


חילופין במשרת המנכ"ל-
בחודש אפריל 2002 הסתיימה כהונתו של מר דוד חרמש בתפקיד מנכ"ל החברה – תפקיד בו שימש מאז חודש נובמבר 2000. החל מחודש יוני 2002 משמש מר עמוס שפירא כמנכ"ל החברה.
עד למינויו של מר עמוס שפירא, שימש מר יצחק אמיתי כממלא מקום המנכ"ל.