ארקיע מציגה רווח נקי בסך 3.5 מיליון דולר בתשעת חודשי 2004

כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ פרסמה היום דוחות כספיים לרבעון השלישי לשנת 2004. ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב – 1.3 מיליון דולר לעומת 2.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2003


00:00 ,24.11.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ פרסמה היום דוחות כספיים לרבעון השלישי לשנת 2004. הרווח הנקי של קבוצת ארקיע בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בסך 3.5 מיליון דולר לעומת הפסד בסך 0.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב – 1.3 מיליון דולר לעומת 2.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2003.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים ב – 27.9 מיליון דולר, מהם 17.1 מיליון ברבעון השלישי, לעומת 28.9 מיליון דולר ו- 15.8 מיליון דולר בהתאמה בתקופות המקבילות אשתקד.

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכמו בסך 138.2 מיליון דולר, ירידה בשיעור של 0.1% לעומת אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ב – 66.9 מיליון דולר, ירידה בשיעור של 0.4% לעומת אשתקד.

ההכנסות מתעופה ותיירות בינלאומית עלו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב – 9.9% ואילו ההכנסות מתעופה ותיירות פנים-ארצית ירדו ב – 14.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הקבוצה מתעופה ותיירות בינלאומית עלו ברבעון השלישי בשיעור של 6.9% ואילו ההכנסות מתעופה ותיירות פנים-ארצית ירדו ב – 21.0% .

הירידה בהכנסות בפעילות הפנים –ארצית נובעת מירידה במספר הנוסעים, כאשר במקביל עלתה ההכנסה לנוסע. העלייה בהכנסה לנוסע נובעת משילוב מערכת המחשוב החדשה המאפשרת תמחור טוב יותר של מושבי הנוסעים וזאת במקביל לשינוי מדיניות המחירים.

שעות הטיסה שביצעה ארקיע בטיסות בינלאומיות עלו בתשעת החודשים הראשונים, וירדו ברבעון השלישי בשיעור של 10% ו – 3% בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד. מספר הנוסעים המשוקלל בתעופה הפנים-ארצית בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי ירד בשיעור של 19% ו- 29% בהתאמה.

ההכנסות במגזר החכרת המטוסים בבעלות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי של השנה ב – 27.9 מיליון דולר וב- 8.6 מיליון דולר בהתאמה לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

הירידה בהכנסות מדמי חכירה נובעת בעיקר מהסדרים שנעשו עם "אייר קנדה" למפרע מיום 1.4.2003 וממכירת 5 מטוסים בסוף שנת 2003 .

העלייה הניכרת במחירי הדלק הסילוני גרמה לירידה ברווחיות הקבוצה וזאת בנוסף להשפעה של שער האירו ביחס לדולר.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה השקיעה החברה כ- 35 מיליון דולר בניירות ערך של "אל-על" ואחזקותיה מגיעות כעת ל – 22% מהון המניות ו – 24.9% מזכויות ההצבעה. בדילול מלא, לאחר מימוש כל האופציות שברשותה, עשויה החברה להגיע ל – 52.8% מזכויות ההצבעה.

עלות המניות והאופציות המוחזקות על-ידי החברה מסתכם בכ – 44 מיליון דולר כאשר שווי השוק שלהן כ – 121 מיליון דולר; ההשקעה בספרי החברה רשומה על בסיס העלות.