ארקיע : רווח נקי של 20.9 מליון ש"ח ב- 9 חודשי 2002

כנפיים אחזקות ארקיע בע"מ פרסמה היום דוחות כספיים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של השנה. הרווח הנקי של קבוצת ארקיע בתשעת החודשים הראשונים של השנה - 20.9 מיליון ש"ח ירידה של 5.6%. הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה - 14.8 מיליון ש"ח, ירידה של 24.1%


00:00 ,21.11.2002 מאת: מערכת פורט2פורט
למרות המצב, רווח נקי של 20.9 מיליון ש"ח ותזרים מזומנים של 183 מיליון ש"ח ב- 9 חודשים

כנפיים אחזקות ארקיע בע"מ פרסמה היום דוחות כספיים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של השנה. הרווח הנקי של קבוצת ארקיע בתשעת החודשים הראשונים של השנה - 20.9 מיליון ש"ח ירידה של 5.6%. הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה - 14.8 מיליון ש"ח, ירידה של 24.1% .

המצב הביטחוני והכלכלי בארץ, ההרעה בתוצאותיהן של חברות כלולות והירידה בהכנסות מגזר החכרת המטוסים הביאו לירידה ברווח. קבוצת ארקיע ממשיכה לנקוט פעולות של התייעלות והתאמה כפי שמתחייב מהמצב הביטחוני והכלכלי, שקיבלו את ביטויים בשיפור התוצאות העסקיות במגזר התעופה, התיירות והשרותים הנלווים.

תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי של השנה ב- 183 מיליון ש"ח וב- 90 מיליון ש"ח בהתאמה, עליה של 17.3% ו- 38.5% בהתאמה לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי של השנה הסתכמו ב- 728 מיליון ש"ח וב- 324 מיליון ש"ח בהתאמה, ירידה בשיעור 1.6% ועליה בשיעור 1.5% בהתאמה לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

הכנסות הקבוצה מתעופה ותיירות בינלאומית עלו בתשעת החודשים הראשונים של השנה וברבעון השלישי, בשיעור של 12.7% ו- 15.7% וזאת בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

ההכנסות מתעופה ותיירות פנים ארצית ירדו בשיעור של 12.3% ו- 10.3% בהתאמה לנ"ל, וזאת כתוצאה מירידה במספר הנוסעים עקב המצב הביטחוני והכלכלי וכן משחיקת תעריפי הטיסה ושירותי המלונאות במונחים דולרים.

במטרה להרחיב את פעילות הקבוצה במגזר החכרת המטוסים שבבעלות והמוחכרים לאחרים ביצעה ארקיע, בחודש נובמבר השנה, עסקה של רכישה והחכרה בחזרה של מטוס 767-300 ER וחמישה מטוסי MD-82 עם AMERICAN AIRLINES.

המטוסים נרכשו ע"י ארקיע תמורת 445 מיליון ש"ח והוחכרו בחזרה ל- AMERICAN AIRLINES בחכירה תפעולית לתקופה של 13-12 שנה תמורת דמי חכירה חודשיים המסתכמים בכ- 673 מיליון ש"ח.

הכנסות הקבוצה במגזר החכרת המטוסים בבעלות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי (טרם ביצוע העסקה הנ"ל) ב- 128 מיליון ש"ח ו- 38 מיליון ש"ח, ירידה בשיעור 7.8% ו- 19.2% בהתאמה לתקופות המקבילות אשתקד. ההכנסות מדמי חכירה ירדו בעיקר כתוצאה מהארכת הסכמים עם החוכרים בתמורה לדמי חכירה נמוכים יותר.

הוצאות המכירה והשיווק, הנהלה והכלליות ירדו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעורים של 17.3% ו- 21.6% , בהתאמה לתקופות המקבילות אשתקד.

הרווח התפעולי של הקבוצה עלה בתשעת החודשים הראשונים ב- 10.8% וירד ברבעון השלישי ב- 6.9% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

יתרות המזומנים וההשקעות לזמן קצר של הקבוצה הסתכמו ביום 30.9.02 בסך של 331 מיליון ₪ לעומת סך של 199 מיליון ש"ח ביום 31.12.01. בתקופה זו לא נטלה הקבוצה הלוואות חדשות.

ההון העצמי של הקבוצה ליום 30.9.02 הסתכם בכ- 104 מיליון $.