FedEx: הכנסות בסך 39.3 מיליארד דולר בשנה

על פי התוצאות הכספיות של FedEx לשנה שהסתיימה במאי 2011, הגדילה החברה את הכנסותיה ב-13%. FedEx Freight רשם הפסד של 175 מיליון. FedEx Express הגדילה הרווח ב-9% לכדי 1.2 מיליארד


00:00 ,23.06.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי פרסומים בעיתונות הזרה, חברת הבלדרות FedEx הגדילה את ההכנסות שלה לרבעון של פברואר-מאי 2011 ב-12% וב-13% בתוצאות הכספיות שלה חברה השנה הפיסקלית שנגמרה ב-31 למאי 2011. סך כל ההכנסות של FedEx עמדו על 39.3 מיליארד דולר.

בתוצאות הכספיות לשנה שהסתיימה במאי 2011, רשמו FedEx Express, FedEx Groundו- FedEx Freightעלייה של 14% בהכנסות. FedEx Freight רשם הפסד של 175 מיליון בשנה הפיסקלית. FedEx Express הגדילה הרווח ב-9% לכדי 1.2 מיליארד ו- FedEx Groundהגדילה ב-29% לכדי 1.3 מיליארד דולר.

עוד נמסר כי, בתחום השילוח והבלדרות נראה רווח של 558 מיליון דולר בחודשים פברואר-מאי, גידול של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מבחינת הרווח השנתי ישנו גידול של 23% לכדי 1.5 מיליארד דולר.

FedEx Express הראתה גם כן גידול בהכנסות בסך 13% בחודשים פברואר-מאי, לכדי 6.6 מיליארד דולר בזכות התחזקות במחירים והיטלי הדלק בארה"ב וכן גידול בנפחי העברת המטענים מאסיה.

לדברי החברה, בחודשים פברואר-מאי של 2011 ניכר שיפור בכל מחלקות FedEx, זאת לאחר שהעלייה במחירי הדלק והירידה בביקושים פגעו בהכנסות החברה ברבעון הקודם.

באותה תקופה שירות הקרקע של FedEx בארה"ב הראה את הגידול המהיר ביותר בהכנסות, של 15% לכדי 2.3 מיליארד דולר.