אל על: פגיעה בהכנסות בסך 55-65 מיליון דולר כתוצאה ממבצע "צוק איתן"

החברה ביצעה הערכה מחודשת של השפעות המבצע על תוצאותיה ברבעון השלישי של 2014. בשלב זה טרם ניתן להעריך את ההשפעות בנוגע לרבעון הרביעי


10:28 ,14.08.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

אל על ביצעה הערכה מחודשת בנוגע לפגיעה בהכנסות כתוצאה מביטולי הטיסות וצמצום ההזמנות בעקבות מבצע "צוק איתן", וממנה עולה כי הירידה בהכנסות ברבעון השלישי של שנת 2014תסתכם בטווח של 55-65 מיליון דולר.

 

השפעת המבצע צפויה להשפיע לרעה באופן מהותי על התוצאה העסקית של החברה ברבעון השלישי. על פי הודעת החברה לבורסה ולרשות לניירות ערך, בשלב זה טרם ניתן להעריך את השפעות המבצע על הרבעון הרביעי בשנת 2014.

 

בנוסף נמסר בהודעת החברה, כי בתקופת מבצע "צוק איתן" נשאה החברה בהוצאות נוספות בגין התאמת פעילות ותוספת קיבולת, וכן בהוצאות תפעול נוספות, שנבעו מהמצב הביטחוני. יצויין כי החברה מבצעת פעולות יזומות למזעור הנזקים.

 

האמור לעיל ביחס לירידה צפויה בהכנסות ופגיעה בתוצאה העסקית של החברה מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה במועד פרסום דיווח זה, אשר התממשותם אינה וודאית והינה תלויה, בין השאר, במצב הביטחוני וכן באפשרות החברה לביצוע פעולות לצמצום הפגיעה, לרבות על ידי צמצום הוצאות הנובעות מאי קיום טיסות, רישום הזמנות חדשות של נוסעי החברה וקבלת פיצוי מהמדינה בגין הנזקים הכספיים שנגרמו לחברה.