גלובל כנפיים האריכה הסכם החכירה עם בריטיש איירוויס

החברה חתמה על הארכת הסכם ההחכרה של מטוס איירבוס דגם 321-200 לחברת התעופה בריטיש איירוויס. לחוכרת אופציה להארכת ההסכם עד שנת 2025


11:50 ,13.03.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

גלובל כנפיים ליסינג חתמה על הארכת הסכם ההחכרה של מטוס איירבוס מדגם 321-200 (שנת ייצור 2006) עם לקוח מהותי של החברה, חברת התעופה הבריטית British Airways.

 

המטוס מוחכר כיום לחברה-בת של British Airways לתקופה המסתיימת בתחילת שנת 2018 ובעקבות הסכם ההחכרה החדש, עם סיום ההחכרה לעיל, יוחכר המטוס ישירות לחברת בריטיש איירוויס לתקופה המסתיימת בתחילת שנת 2023, כאשר לחוכרת ניתנה אופציה להארכת הסכם ההחכרה לתקופה של שנתיים נוספות.

 

דמי החכירה בתקופת ההארכה הותאמו לתנאי השוק וגיל המטוס, ובהתאם נמוכים ביחס לדמי החכירה המשולמים לחברה בגין מטוס זה כיום.

 

עם החתימה על ההסכם, צפויים התקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו על ידי החוכרת בגין המטוס (לא כולל שני מטוסים איירבוס 320-200 המוחכרים לחוכרת) החל ממועד דיווח זה, להסתכם לסך של כ-16.4 מיליון דולר.

 

יתרת עלותו המופחתת של המטוס הסתכמה בספרי החברה ליום 31 בדצמבר 2016 לסך של כ-24.9 מיליון דולר.

 

מחברת גלובל כנפיים נמסר כי היא פרעה בחודש ינואר 2017 בפירעון מוקדם את ההלוואה אשר נטלה מבנק זר בקשר לרכישת המטוס. בהמשך לכך, החברה הגיעה להסכמות עם בנק זר אחר לנטילת הלוואה (Recourse) בסך של כ-12.2 מיליון דולר אשר תחליף את ההלוואה האמורה. מחברת גלובל כנפיים נמסר כי ההלוואה החדשה תיפרס עד לתום תקופת ההחכרה המוארכת כאמור לעיל (ללא רכיב 'בלון'). ההלוואה הינה בריבית משתנה על בסיס ה-LIBOR לחודש בתוספת מרווח אשר נמוך מהמרווח הממוצע המשוקלל בגין הלוואות קיימות דומות של החברה.