כנפיים – אחזקות ארקיע: רווח של 25.2 מיליון דולר ברבעון השלישי לשנת 2005

הרבעון השלישי של שנת 2005 כולל את תוצאותיה של אל על, בה מחזיקה כנפיים 39.6% מהון המניות ומזכויות ההצבעה. בנוסף, מחזיקה כנפיים באופציות של אל על שאם היא תממש אותן היא עשויה להגיע לאחזקה של כ - % 47 בדילול מלא


00:00 ,27.11.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

כנפיים אחזקות ארקיע בע"מ פרסמה בסוף השבוע דוחות כספיים לרבעון השלישי של 2005. הרווח הנקי של קבוצת כנפיים ברבעון השלישי הסתכם ב – 25.2 מיליון דולר לעומת 1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של פי 20 בקירוב.
 
הרווח לפני מס הסתכם ברבעון השלישי ב – 54.8 מיליון דולר לעומת 1.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2004 ,גידול בסך 53.4 מיליון דולר.
 
הרבעון השלישי של שנת 2005 כולל את תוצאותיה של אל על, בה מחזיקה כנפיים 39.6% מהון המניות ומזכויות ההצבעה. בנוסף, מחזיקה כנפיים באופציות של אל על שאם היא תממש אותן היא עשויה להגיע לאחזקה של כ - % 47 בדילול מלא.
 
ההכנסות של הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו ב - 552 מיליון דולר (כולל אל על), לעומת 67 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (ללא אל על).
 
ברבעון המדווח חל גידול משמעותי בפעילות אל על וארקיע בשעות טיסה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. במקביל חל גידול באל על במונחי ק"מ נוסע שהתבטא בגידול במספר הנוסעים שהוטסו ועלייה בהכנסה הממוצעת לנוסע/ק"מ . כתוצאה מכך עלו הכנסותיה של אל על ב- 17% והכנסותיה של הקבוצה (למעט אל על) מתעופה, תיירות ושירותים נלווים עלו ב - 2% .
 
עיקר הרווחיות ברבעון השלישי הושגה הודות לגידול ניכר בהיקף הטסת נוסעים באל על בשיעור גבוה מהגידול הכולל בתנועה בנתב"ג. הרווחיות הושגה תוך התייעלות תפעולית שבאה לידי ביטוי בשיעור תפוסת נוסעים גבוהה של 83% , ולמרות עלייה של 43% במחיר השוק של הדלק הסילוני, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 
יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של הקבוצה הסתכמו ביום 30 בספטמבר 2005 בסך של כ – 281 מיליון דולר לעומת 36 מיליון דולר ביום 30 בספטמבר 2004 .
 
תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי ב – 68.2 מיליון דולר - 55.9 מיליון דולר מקורם באל על ו–12.3 מיליון דולר מקורם בכנפיים ללא אל על , בעיקר מתחום החכרת המטוסים בבעלות.
 
הרווח הנקי של הקבוצה בתשעת החודשים של השנה הסתכם ב – 22.4 מיליון דולר לעומת 3.5 מיליון דולר אשתקד.
 
הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 הסתכמו ב – 1,369 מיליון דולר לעומת 138 מיליון דולר (ללא אל על) בתקופה המקבילה של 2004 .
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של הקבוצה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2005 ב –179.3 מיליון דולר לעומת 27.9 מיליון דולר אשתקד.
 
בהנהלת כנפיים ציינו כי התוצאות העסקיות של הקבוצה מוכיחות שוב כי ההשקעה באל על אשר הינה חלק מהתוכנית האסטרטגית של החברה, היתה צעד חשוב ונכון בהתפתחותה של כנפיים.