קבוצת ארקיע: רווח נקי של 4.7 מליון דולר ברבעון השני של 2004

הרווח הנקי של קבוצת ארקיע ברבעון השני הסתכם בסך 4.7 מיליון דולר לעומת הפסד בסך 0.7 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2003. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי ב – 2.2 מיליון דולר לעומת הפסד בסך 3.2 מיליון דולר אשתקד


00:00 ,23.08.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
כנפיים - אחזקות ארקיע בע"מ פרסמה היום דוחות כספיים לרבעון השני לשנת 2004. הרווח הנקי של קבוצת ארקיע ברבעון השני הסתכם בסך 4.7 מיליון דולר לעומת הפסד בסך 0.7 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2003. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי ב – 2.2 מיליון דולר לעומת הפסד בסך 3.2 מיליון דולר אשתקד.

הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בסך 42.5 מיליון דולר, עלייה בשיעור של 1.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב – 71.3 מיליון דולר, עלייה בשיעור של 0.2% לעומת אשתקד.

ההכנסות מתעופה ותיירות בינלאומית עלו במחצית הראשונה של השנה ב – 14.5% ואילו ההכנסות מתעופה ותיירות פנים-ארצית ירדו ב – 9.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הקבוצה מתעופה ותיירות בינלאומית עלו ברבעון השני בשיעור של 2.4% ואילו ההכנסות מתעופה ותיירות פנים-ארצית ירדו ב – 13.6% .

הירידה בהכנסות בפעילות הפנים –ארצית נובעת מירידה במספר הנוסעים, כאשר במקביל עלתה ההכנסה לנוסע. העלייה בהכנסה לנוסע נובעת משילוב מערכת המחשוב החדשה המאפשרת תמחור טוב יותר של מושבי הנוסעים וזאת במקביל לשינוי מדיניות המחירים.

שעות הטיסה שביצעה ארקיע בטיסות בינלאומיות עלו במחצית השנה וברבעון השני בשיעור של 27% ו – 10% בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד. מספר הנוסעים המשוקלל בתעופה הפנים-ארצית במחצית הראשונה וברבעון השני ירד בשיעור של 9% ו- 15% בהתאמה.

ההכנסות במגזר החכרת המטוסים בבעלות עלו ברבעון השני של השנה ב – 16.1% וירדו במחצית השנה ב- 11.2% לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

בהכנסות הרבעון השני נכלל סכום של כ – 2.7 מיליון דולר, מתוך סכום של כ- 7 מיליון דולר אותו קיבלה ארקיע במזומן כתוצאה ממכירת זכויות התביעה שלה כנושה בלתי מובטחת כלפי "אייר קנדה". הירידה בהכנסות מדמי חכירה נובעת בעיקר מהסדרים שנעשו עם "אייר קנדה" למפרע מיום 1.4.2003 וממכירת 5 מטוסים בסוף שנת 2003 .

העלייה במחירי הדלק הסילוני ובשער האירו ביחס לדולר השפיעו על גידול בהוצאות התפעוליות של הקבוצה.

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה הסתכם ב – 7.5 מיליון דולר ו – 9.8 מיליון דולר עלייה בשיעור 26.7% ו- 7.8% בהתאמה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה ב – 10.9 מיליון דולר, מהם 9 מיליון ברבעון השני, לעומת 13.1 מיליון דולר ו- 3.2 מיליון דולר בהתאמה בתקופות המקבילות אשתקד.

מנכ"ל ארקיע, פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, מסר כי הקבוצה הוכיחה שוב את יכולתה להתאים עצמה לתנאי השוק המשתנים, תוך התמקדות בתחומי הפעילות מניבי ההכנסה ושיפור התוצאות העסקיות של הקבוצה לעומת אשתקד.

במהלך המחצית הראשונה של השנה השקיעה החברה כ- 35 מיליון דולר בניירות ערך של "אל-על" ואחזקותיה מגיעות כעת ל – 22% מהון המניות ו – 24.9% מזכויות ההצבעה. בדילול מלא, לאחר מימוש כל האופציות שברשותה, עשויה החברה להגיע ל – 52.8% מזכויות ההצבעה.

עלות המניות והאופציות המוחזקות על-ידי החברה מסתכם בכ – 44 מיליון דולר כאשר שווי השוק שלהן כ – 108 מיליון דולר; ההשקעה בספרי החברה רשומה על בסיס העלות.