10.6 מיליון דולר רווח לקבוצת כנפיים ברבעון השני של 2005

כנפיים אחזקות ארקיע דיווחה על רווח נקי של 10.6 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - עלייה בשיעור של 128%; בנטרול הפרשה של 5 מליון דולר עקב מכירת ארקיע לתאגיד העובדים, הציגה החברה רווח של 2.3 מליון דולר במחצית השנה


00:00 ,30.08.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

כנפיים אחזקות ארקיע דיווחה על רווח נקי של 10.6 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת 4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - עלייה בשיעור של 128%; בנטרול הפרשה של 5 מליון דולר עקב מכירת ארקיע לתאגיד העובדים, הציגה החברה רווח של 2.3 מליון דולר במחצית השנה
 
עוד עולה מהדו"ח שהרווח לפני מס הסתכם ברבעון השני ב– 28.7 מיליון דולר לעומת הפסד לפני מס בסך של 0.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2004 - גידול בסך 29.3 מיליון דולר.
 
מר דדי בורוביץ מבעלי השליטה בכנפיים ופרופ' ישראל (איזי) בורוביץ- מנכ"ל כנפיים ציינו כי התוצאות העסקיות של הקבוצה מוכיחות כי ההשקעה באל על אשר הינה חלק מהתוכנית האסטרטגית של החברה, היתה צעד חשוב ונכון בהתפתחותה של כנפיים.
 
יש לציין שהרבעון השני של שנת 2005 כולל את תוצאותיה של אל על בה מחזיקה כנפיים 39.6% מהון המניות ומזכויות ההצבעה. בנוסף מחזיקה כנפיים באופציות של אל על שאם היא תממש אותן היא עשויה להגיע לאחזקה של % 46.98 בדילול מלא. על כן, ההכנסות של הקבוצה ברבעון השני הסתכמו ב – 466 מיליון דולר (כולל אל על), לעומת 43 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ללא אל על.
 
ברבעון המדווח חל גידול משמעותי בפעילות אל על וארקיע ביחס לרבעון המקביל אשתקד שהתבטא בגידול במספר הנוסעים והמטענים שהוטסו ועלייה בהכנסה הממוצעת לנוסע/ק"מ וטון מוטס. כתוצאה מכך עלו הכנסותיה של אל על ב- 30% והכנסותיה של הקבוצה (למעט אל על) מתעופה, תיירות ושירותים נלווים ב – 21%.
 
עיקר הרווחיות הושגה הודות לגידול ניכר בהיקף הטסת נוסעים באל על תוך התייעלות תפעולית שבאה לידי ביטוי בשיעור תפוסת נוסעים גבוהה של 80% - גידול בשיעור של 7% לעומת הרבעון השני של 2004. זאת למרות עלייה של 52% במחיר הדלק הסילוני.
 
תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני ב – 87.6 מיליון דולר, כש- 80.6 מיליון דולר מקורם באל על ו–7 מיליון דולר מקורם בכנפיים ללא אל על, בעיקר מתחום החכרת המטוסים בבעלות.
 
 
תוצאות מחצית השנה
 
במחצית הראשונה של השנה רשמה הקבוצה הפסד של 2.8 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 2.2 מיליון דולר אשתקד, זאת לאחר שהקבוצה רשמה הפרשה של 5 מיליון דולר עקב מכירת ארקיע לתאגיד העובדים, תהליך שטרם נסתיים.
 
בנטרול הפרשה זו והשפעת השינוי בשיעורי מס החברות ביוני אשתקד היה מסתכם הרווח הנקי של כנפיים בששת החודשים של השנה ב – 2.3 מיליון דולר לעומת הפסד של 3.3 מיליון דולר אשתקד.
 
הכנסות הקבוצה הסתכמו במחצית הראשונה של 2005 ב – 817 מיליון דולר לעומת 71 מיליון במחצית הראשונה של 2004 (ללא אל על).
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של הקבוצה הסתכם במחצית הראשונה של 2005 ב –111.1 מיליון דולר לעומת 10.9 מיליון דולר אשתקד.
 
יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של הקבוצה הסתכמו ביום 30 ביוני 2005 בכ- 247 מיליון דולר לעומת 26 מיליון דולר ביום 30 ביוני 2004.
 
לאור התוצאות החליט אתמול דירקטוריון החברה על חלוקת דיוידנד ביניים בסך 5 מיליון דולר.