Balkan Airlines - זאבי אחזקות הצליחה בניהול שלב הבוררות הראשון כנגד ממשלת בולגריה

פנל הבוררים קיבל את טענותיו של זאבי ; החלטת הבוררים סוללת את הדרך לדיון לגופו בתביעת הענק שהוגשה על ידי זאבי אחזקות כנגד הממשלה הבולגרית, ויאפשר אכיפת פסק הבוררות שיתקבל, כנגד הממשלה הבולגרית


00:00 ,19.10.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
פנל הבוררים קיבל את טענותיו של זאבי ; החלטת הבוררים סוללת את הדרך לדיון לגופו בתביעת הענק שהוגשה על ידי זאבי אחזקות כנגד הממשלה הבולגרית, ויאפשר אכיפת פסק הבוררות שיתקבל, כנגד הממשלה הבולגרית

פנל הבוררים הבינלאומי המטפל בתביעת חברת זאבי אחזקות כנגד הממשלה הבולגרית בנושא רכישת חברת התעופה הלאומית של בולגריה (חברת "בלקן"), נתן ביום 14 באוקטובר 2003, החלטה חשובה בשלב ההליך הראשון, במסגרתו קיבל את כל טענות זאבי אחזקות כנגד הממשלה הבולגרית.

שלב הליכי הבוררות הנוכחי עסק בטענות הצד הבולגרי כי אין הסכם בוררות תקף בין הצדדים, כי פנל הבוררים לא נתמנה כהלכה, וכי ממשלת בולגריה אינה צד להליכי הבוררות, אלא רק רשות ההפרטה הבולגרית, שהיא אישיות נפרדת מממשלת בולגריה ועמה נחתם ההסכם בקשר עם רכישת חברת התעופה.

פנל הבוררים דחה את כל טענות הצד הבולגרי וקבע כי קיים הסכם בוררות בר-תוקף בין הצדדים, וכי פנל הבוררים מונה כדין.

כן קבע פנל הבוררים, כי יש לדחות את טענות הצד הבולגרי כאילו אין הממשלה הבולגרית צד להסכם הבוררות, הואיל וכביכול נחתם על ידי רשות ההפרטה הבולגרית בלבד. בכך נמנע ניסיון הממשלה הבולגרית להסתתר ולגלגל את אחריותה בגין הפרות ההסכם, על גוף בולגרי חסר נכסים שהוצאת פסק בוררות כנגדו אל הפועל, הינה למעשה בלתי אפשרית.

בניתוחו את השאלה המשפטית, קיבל הפנל את כל טענותיה העובדתיות והמשפטיות של זאבי אחזקות בנושא. בתוך כך קבע כי החוק הבולגרי אינו שולל אפשרות כי הממשלה הבולגרית תהיה צד להסכם הבוררות. הפנל הוסיף, כי מניות חברת התעופה שנמכרו לזאבי אחזקות, הוחזקו על ידי הממשלה הבולגרית והועברו לזאבי אחזקות ממנה.

כמו כן ציין פנל הבוררים, כי הממשלה הבולגרית אישרה את חתימתו של הסכם ההפרטה על ידי רשות ההפרטה. לבסוף ציינו הבוררים, כי הממשלה הבולגרית היא שנהנתה מהבחינה הכלכלית מההסכם שנחתם. בנסיבות אלו, קבע פנל הבוררים, יהיה זה בלתי הגיוני לראות את הממשלה הבולגרית כמי שאיננה צד להסכם.

לאור כל זאת , קבעו הבוררים, כי אף שהסכם ההפרטה נחתם רק על ידי רשות ההפרטה, הרי שלמעשה שימשה רשות ההפרטה שלוחת הממשלה הבולגרית, ולפיכך מחוייבת הממשלה הבולגרית בהסכם שנחתם והיא מהווה צד לו.

הבוררים קיבלו את טענת זאבי אחזקות, כי אין העובדה שרשות ההפרטה מוגדרת על פי החוק הבולגרי כאישיות משפטית נפרדת מהממשלה הבולגרית, משנה תוצאה זו.

החלטת הבוררים סוללת את הדרך לדיון לגופו בתביעת הענק שהוגשה על ידי זאבי אחזקות כנגד הממשלה הבולגרית, ויאפשר אכיפת פסק הבוררות שיתקבל, כנגד הממשלה הבולגרית.

בשלב ההליך הבא יובאו ראיות הצדדים לגופו של עניין בשאלת ההליך והנזק. הבוררים ציינו עם זאת, כי קיימת אפשרות שלא יהיה צורך לדון בשאלת הנזקים הנתבעים, לאור הסכמה של הצדדים קודם לכן להתפשר לאחר הקביעה בשאלת האחריות.

כזכור, בשנת 2001 הגישה קבוצת זאבי תביעה מממשלת בולגריה לשלם 230 מיליון דולר על נזקים שנגרמו לקבוצה כתוצאה מההשקעה בחברה, בטענה שבעלי Balkan הסתירו, לכאורה, נתונים חיוניים שכללו בין השאר את החובות שבהן היתה שקועה החברה.