תכנון קליטת מתקני גז טבעי יקודם לאמצע 2013

לאור הידלדלות מלאי הגז וסיום ההתקשרות עם מצרים קבעו חברי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה שהמדינה לא תוכל להמתין עד למועד סיום התכנון המקורי ב-2014


00:00 ,02.05.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

במסגרת דיון חירום בנושא משק הגז בישראל סיירה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בראשות מנכ"ל משרד הפנים עמרם קלעג'י במתקני תחנת קבלת הגז הטבעי באשדוד ובתחנות הכוח באשקלון ובאשדוד. חברי המועצה קיבלו סקירה על משק הגז בישראל לנוכח הפסקת הזרמת הגז הטבעי ממצרים.

מהנתונים שהוצגו לחברי המועצה עולה שכיום מבוססים 40% מייצור החשמל בישראל על גז טבעי. לקראת שנת 2040 השימוש בגז טבעי להפקת חשמל צפוי לעמוד על 75%. לפיכך, מתייחסים חברי המועצה למערכת הגז הטבעי כחיונית למשק.

מנכ"ל משרד המים והאנרגיה שאול צמח עידכן את חברי המועצה על ביטול ההסכם לאספקת הגז ממצרים על ידי הספק המצרי. הוא ציין שלא סביר ש-40% ממשק החשמל בישראל יהיה תלוי בנקודת כניסה אחת לגז טבעי שמקורו בים.

לאור זאת, עמדת המועצה היא שיש לקצר את משך הזמן הצפוי להליכי אישור התוכנית למתקנים נוספים לקליטת גז טבעי.

הצפי הראשוני היה שהליכי התכנון יסתיימו בסוף 2014, אולם בהתאם להערכות המצב כיום ברור שישראל לא תוכל להמתין למועד זה, בשל הידלדלות מקורות הגז הטבעי ובשל הפסקת הזרמת הגז ממצרים.

אי לכך, נקבע שהליכי תכנון תוכנית מתקני קליטת הגז הטבעי בים וביבשה יסתיימו לקראת אוגוסט 2013 ויועברו לאישור הממשלה.

עוד נקבע שלצורך קידום התוכנית הדיונים בתמ"א 37 / ח יתקיימו ישירות בפני המועצה הארצית ולא בוועדת עורכים או בוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע), גם אם יידרשו לצורך כך ישיבות מיוחדות של המועצה.

יצוין שתוכנית תכנון קליטת הגז הטבעי בים וביבשה כוללת מתקני קליטה וטיפול בגז טבעי.

המועצה אישרה את לוח הזמנים של הליכי התכנון לתוכנית וקבעה שייבחרו מספר מצומצם של ארבע חלופות יבשתיות שייבחנו בתסקיר ההשפעה על הסביבה בהתאם לקריטריונים שנקבעו. כן אישרה המועצה הנחיות לביצוע מינוי חוקר לשמיעת ההערות וההתנגדויות הציבור. לאור חשיבות הנושא למשק האנרגיה קבעה המועצה שמשך הזמן להגשת התנגדויות יהיה 30 יום.