החברה לישראל: הדירקטוריון אישר תוכנית ההבראה של צים

במסגרת העיסקה שנעשתה בין צים לחברת האם נמסר החברה לישראל תזרים לצים 250 מיליון דולר. צים הודיעה כי היא לא תוכל לעמוד בזמן בהתחייבויותיה לבעלי האג"ח שלה. האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לישראל תתכנס ב-14 באוקטובר לאשר העיסקה


00:00 ,10.09.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

במסגרת העיסקה שנעשתה בין צים לחברת האם נמסר החברה לישראל תזרים לצים 250 מיליון דולר. צים הודיעה כי היא לא תוכל לעמוד בזמן בהתחייבויותיה לבעלי האג"ח שלה. האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לישראל תתכנס ב-14 באוקטובר לאשר העיסקה 


דירקטוריון החברה לישראל אישר אתמול את תוכנית ההבראה המיועדת של חברת צים אשר דווחה כעסקה בין החברה לישראל לחברת צים. יש לציין כי תוכנית ההבראה זקוקה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה לישראל אשר תתקיים ב-14 באוקטובר בתל אביב.
 
החברה לישראל ציינה כי ההשקעה בצים, לרבות יתרת ההזרמה בסך של 250 מיליון דולר, היתה והינה נדרשת וחיונית להמשך פעילותה של צים כ"עסק חי", וזאת בהתחשב במצבה של צים. כזכור, החברה לישראל אישרה הזרמה עקרונית של 350 מיליון דולר לצים – סכום ממנו כבר הועבר לצים סכום של 100 מיליון דולר (בשתי הזדמנויות שונות: 60 מיליון ו-40 מיליון).
 
עיקרי ההחלטה אשר אושרה אתמול על ידי דירקטוריון החברה לישראל עוסקת בהזרמה של 250 מיליון דולר לצים במהלך 2009 ו-2010, וזאת כחלק מהשקעת החברה בצים – השקעה אשר תומר למניות של צים. כמו כן אישר הדירקטוריון הסדרים עם תאגידים הקשורים בכל הנוגע להפחתה בדמי החכירה ולהנפקת שטרות המירים למניות צים.
 
יש לציין כי לחברת צים חובות לתאגידים הקשורים אליה - חברות בבעלות בעלי עניין כגון עידן עופר ואודי אנג'ל מהן מחכירה צים אוניות. על פי דיווחי החברה לישראל, במסגרת תוכנית ההבראה הסכימו התאגידים הקשורים לצים לוותר על סך של דמי חכירה בגובה של 150 מיליון דולר (במהלך שנות יישום תוכנית ההבראה 2009 ועד 2013) כך שהחוב של צים כלפיהם יעמוד על 464 מיליון דולר ובערך נוכחי של כ-395 מיליון דולר. החברה לישראל ציינה בדו"ח שפרסמה אתמול כי בנטרול אומדן עלויות התפעול של האוניות החכורות, הסך הכולל של התחייבויות צים לתאגידים הקשורים בשנים 2009 ועד 2013 הינו סך נומינלי של כ-295 מיליון דולר ובערך נוכחי סך של 250 מיליון דולר - אותם 250 מיליון דולר שהחברה לישראל מבקשת להזרים לצים.
 
מלבד החובות כלפי הנושים הללו – אשר כאמור הגיעו להסדר מול החברה לישראל - פועלת צים להגיע להסדרים עם נושים פיננסים וגורמים אחרים כאשר, לדבריה, יידרשו ויתורים מצד הנושים הפיננסים אך "הוויתורים הנדרשים מהנושים הפיננסיים אינם כוללים מחיקת חובות, ועיקרם דחייה בתשלומי קרן".
 
חברת צים מציעה הסדר מול נושים פיננסיים אותם היא מכנה "בלתי מובטחים", לרבות מחזיקי אג"ח, במסגרתו יידחה פירעון הקרן למועד קבוע בעוד מספר שנים לאחר פירעון מלוא החוב המובטח או לאחר ירידה מהותית בהיקף החוב של צים בכללותו, תוך תשלום ריבית מסוימת במהלך התקופה וזכות להשתתפות ברווחי צים על פי מנגנון שייקבע. כמו כן, צים מציעה כי לקבוצה זו הזכות להמיר את יתרת החוב להון מניות צים בהתקיים תנאים מסוימים על פי מנגנון המרה שיוסכם.
 
החברה דיווחה כי באסיפת מחזיקי האג"ח (סדרות א', ב' וג') אשר התקיימה ביום 15 באוגוסט 2009 הוחלטה על מינוי נציגות של מחזיקי האג"ח וצים החלה בקיום משא ומתן עם נציגות זו, אשר טרם הושלם.
 
מנכ"ל צים רפי דניאלי הגיב הבוקר להחלטת דירקטוריון החברה לישראל לאשר את דו"ח העסקה, אמר היום כי אישור הדו"ח מהווה צעד חשוב לגיבוש הסדר הייצוב הפיננסי של צים, להמשך פעילותה הסדירה של החברה ולהבראתה לקראת יציאה מהמשבר.
 
לדברי דניאלי, תוכנית ההבראה אותה גיבשה החברה כוללת צעדי התייעלות משמעותיים לרבות סגירת קווי ספנות לא רווחיים, דחיית קבלתן של אוניות חדשות, האחדה של קווי ספנות אחרים תוך צמצום הוצאות תפעול, החזרת אניות חכורות לבעליהן, והפחתה בהוצאות המנהל, לרבות בדרך של צמצום מצבת כוח האדם. תוכנית ההבראה המתוכננת נועדה להתאים את כוח האדם לרמת הפעילות בפועל, ולהביא את החברה ליציבות ואף לשינוי מגמה חיובי.
 
נזכיר כי על פי הערכות צים, בשנים הקרובות (2009-2013) החברה צפויה להיקלע לגירעון תזרימי הנובע מהפעילות העסקית, מהשקעות והחזר הלוואות בסך הנאמד בכמיליארד דולר.