הפסד ענק לצים - 119 מליון דולר ברבעון הראשון של 2009

מנתונים שפורסמו הבוקר עולה כי חלה ירידה של 33% בכמות המכולות שהובלו. הכנסות החברה צנחו בכ- 40%. ברבעון המקביל אשתקד הציגה החברה הפסד נמוך בהרבה – 29 מליוני דולרים. החברה לישראל סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 48 מליון דולרים


00:00 ,27.05.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

מנתונים שפורסמו הבוקר עולה כי חלה ירידה של 33% בכמות המכולות שהובלו. הכנסות החברה צנחו בכ- 40%. ברבעון המקביל אשתקד הציגה החברה הפסד נמוך בהרבה – 29 מליוני דולרים.
 
קבוצת החברה לישראל, שבשליטת משפחת עופר, סיימה את הרבעון הראשון של 2009 ברווח בסך של כ- 48 מליון דולר, לעומת רווח של כ- 111 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מנתונים שפורסמו הבוקר ולפיהן פעילות חברות הבת בענפי הכימיקלים והאנרגיה (כי"ל, בז"ן) הביאו את החברה לישראל לרווחיות גבוהה בעוד חברות הבת הפועלות בתחומי הספנות והטכנולוגיה מתקדמת (צים, טאואר סמיקונדקטור) הציגו הפסדים גבוהים.
 
חברת צים שירותי ספנות משולבים בע"מ, המשתייכת לקבוצת החברה לישראל, סיימה את הרבעון הראשון של 2009 בהפסד גדול של כ- 119 מליון דולר, לעומת הפסד של כ- 29 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
עפ"י הנתונים עולה כי הכנסות צים ברבעון הראשון הסתכמו בסכום של כ- 622 מליון דולר לעומת קצת מעל מיליארד דולרים בתקופה המקבילה אשתקד - קיטון שנובע בעיקרו מירידה בכמויות (410 אלף TEU לעומת 614 TEU בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של כ- 33%), וכן  ירידה בדמי הובלה (מחיר ההובלה הממוצע למכולה ירד בשיעור של כ- 3%) ומירידה בהכנסות חברות הבנות ובהפלגות שטרם הסתיימו. 
 
בחברה ציינו כי דומה לחברות ספנות בינלאומיות רבות אחרות, צים נקטה ונוקטת בצעדים שונים וביניהם: ניהול מו"מ עם המספנות מהן הוזמנו אניות; החזרת אוניות חכורות מסוימות לבעליהן במועד סיום חוזה החכירה; התארגנות לשינויים הנדרשים בקווי הובלה מסוימים, לרבות הקטנת פעילות בשווקים מסוימים; העמדת אוניות אשר תהיינה חסרות תעסוקה בשל הצמצום בקווי ההובלה; בחינת כדאיות יציאה מהשקעות בנושאים הנלווים לספנות הקווית; הורדת הוצאות מינהל לרבות פיטוריי עובדים; וכיו"ב.
 
כפי שכבר פורסם בעבר ובמסגרת שינוי תוכניתה האסטרטגית צים החלה לאחרונה לנהל מו"מ עם המספנות עמן קשורה בהסכמים לבניית אניות ובמסגרתו כבר הושגו הסכמות על דחייה במועדי המסירה של חלק מהאוניות, לפרקי זמן שונים, בטווח של מספר חודשים עד למספר שנים ועל העמדת אשראי ספקים כנגד חלק מהאוניות. 
 
כידוע, צים מקיימת משא ומתן מתמשך עם הבנקים המממנים על שנוי ארוך טווח של הסדרי המימון (לרבות אמות מידה פיננסיות חדשות). במסגרת ההתחייבות של החברה לישראל (מנובמבר 2008) להזרים לצים סך של 150 מליון דולר במהלך שנת 2009, אם וככל שהנסיבות יצריכו זאת, תתמוך החברה לישראל בצים בסך של 100 מליון דולר (שהינם חלק מהסכום של 150 מליון דולר), כל עוד נמשך המו"מ עם הבנקים המממנים ובתנאי שכל הנושים הפיננסיים של צים לא ינקטו צעדים כלשהם כנגד צים במהלך תקופת המשא ומתן. בצים ציינו כי נכון ליום אישור הדוחות הכספיים, אף בנק מממן לא נקט בצעדים בדרישה לפירעון חובו ועל בסיס השיחות שקיימה צים עם הבנקים המממנים צים מאמינה כי הבנקים המממנים שלה יתמכו בצים במהלך תקופת המו"מ. כמו כן, צים מאמינה כי תהיה מסוגלת להגיע להסכם ארוך טווח עם כל אחד מהבנקים המממנים על שנוי הסדרי המימון.
 
בתקופת הדוח רשמה צים רווח הון, לפני מס, ממכירת אניה בסכום של כ- 33 מליון דולר שקוזז ברובו מהפרשה בגין ביטול בניית אוניות. הוצאות הנהלה וכלליות גדלו בתקופת הדוח בכ- 11%. הגידול נובע בעיקרו מהוצאות בגין פרישה מוקדמת אשר קוזזו חלקית על ידי פיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר. בתקופת הדוח יצרה צים הפרשה להוצאות פרישה מוקדמת בסכום של 54 מליון ₪.

 

מנתונים נוספים שבאו לידי ביטוי במאזן עולה כי בתקופת הדוח חל קיטון בהוצאות הדלק בשיעור של כ- 51%, קיטון בהוצאות דמי חכירת אניות (כולל חכירת נפח) בשיעור של כ- 13% וקיטון בהוצאות נלוות לטיפול במטען בשיעור של כ- 24%.
 
 
תוצאות שאר החברות בקבוצה
 
כי"ל אמנם הציגה רווח בגובה 159 מליון דולר ברבעון הראשון, אך למעשה מדובר בירידה תלולה ברווחיות בהשוואה לרבעון הראשון של 2008 אז הרווח עמד על 347 מליון דולרים. לעומת זאת, בז"ן הגדילה את רווחיה באופן משמעותי והגיעה לכדי 75 מליוני דולרים (לעומת 2 מליון דולר אשתקד)
 
אינקיה אנרג'י לימיטד סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ- 5 מליון דולר לעומת רווח של כ- 4 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
טאואר סמיקונדקטור סיימה את תקופת הדוח בהפסד של כ- 29 מליון דולר לעומת הפסד של כ- 34 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.