חנ"י: "שותפות אשטרום-דרגדוס היא האחראית הבלעדית לאיחור בהשלמת פרויקט היובל"

ביולי 2007 הגישה אשטרום-דרגדוס תביעה בהיקף של כ-960 מיליון שקל נגד חנ"י וכנגד המהנדס דן הלבר, מנהל הפרויקט


00:00 ,06.02.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

כך כותבת חברת נמלי ישראל בכתב ההגנה לתביעת אשטרום-דרגדוס בנושא פרויקט היובל בנמל אשדוד. טוענת: "השותפות קיבלה את הזכייה במכרז במרמה". ביולי 2007 הגישה אשטרום-דרגדוס תביעה בהיקף של כ-960 מיליון שקל נגד חנ"י וכנגד המהנדס דן הלבר, מנהל הפרויקט
 
"שותפות אשטרום-דרגדוס קיבלה את הזכייה במכרז במרמה - פשוטו כמשמעו, על יסוד מצגים, הצהרות והתחייבויות אשר היא מעולם לא נתכוונה ולא היתה מסוגלת לעמוד בהם". כך טוענת  חברת נמלי ישראל בכתב ההגנה שהוגש אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לתביעת שותפות אשטרום-דרגדוס בעניין הקמת פרויקט נמל היובל ("איתן"), בנמל אשדוד.
 
"השותפות היא האחראית הבלעדית לאיחור בהשלמת הפרויקט. הפיגורים המתמשכים בביצוע העבודות, שגרמו בסופו של דבר לאיחור של כשנתיים וחצי בהשלמת הפרויקט, תוך גרימת נזקים לרשות, לנתבעת ולמשק הישראלי נגרמו אך ורק בגין מחדלי השותפות והתנהלותה הכושלת", טוענת חברת נמלי ישראל.
 
כזכור ביולי 2007 הגישה שותפות אשטרום-דרגדוס תביעה בהיקף של כ-960 מיליון שקל נגד חברת נמלי ישראל (מחליפתה של רשות הנמלים) ותביעה אישית בסכום זהה נגד המהנדס דן הלבר, מנהל הפרויקט.
 
בכתב ההגנה שהוגש על ידי באי כוח החברה, עו"ד יוסף בנקל ונירית אבטליון ממשרד עו"ד ראבד, מגריזו, בנקל, להב ושות' נאמר עוד כי "ייחודו של כתב התביעה זה בכך שהוא מתאפיין בעיקרו של דבר בעזות המצח, הבוטות שבניסוח ובטענות, מצגי השווא המכוונים, חוסר היושר והיושרה, הנכלוליות, חצאי האמיתות המעורבים בשקרים בוטים, החמדנות ותאוות הבצע. כל אלה אפפו ואופפים את התנהלותה של השותפות מהיום בו זכתה במכרז להקמת נמל היובל ועד ליום בו הוגשה התביעה", טוענת חברת נמלי ישראל, ומוסיפה שכל מטרת התביעה היא "עשיית עושר -בכסות משפטית- על חשבון הציבור תוך תחיבת יד ארוכה לכיסו העמוק של הציבור הישראלי, אשר הנתבעת (ורשות הנמלים לפניה) היא נציגתו ופועלת בשמו לפיתוח ולשיפור נמלי הים בישראל".
 
חברת נמלי ישראל טוענת בכתב ההגנה כי סכום החוזה אשר ננקב בהצעתה של שותפות אשטרום-דרגדוס (650 מיליון שקל) "היה אך למראית עין ולצורך קבלת הזכייה במרמה, כשהשותפות מתכננת מתחילת הדרך לדרוש סכומים העולים עשרות מונים (הלכה למעשה - מאות אחוזים ויותר) על סכום החוזה, כמו גם לבצע את התחייבויותיה בלוח זמנים שאין לו כל קשר ללו"ז בו התחייבה לבצע את העבודות ובאיכות ירודה, שהיה בה, לולא עמידתם על המשמר של רשות הנמלים ובעיקר של הנתבע, בתוקף תפקידו כמהנדס, כדי להביא להקמת נמל באיכות ירודה ביותר ובסטנדרטים שאינם עולים בקנה אחד עם הדרישות ההנדסיות והבטיחותיות שבגינן התכוונה מדינת ישראל להוציא סכומי עתק" טוענת החברה ומוסיפה "בעוד שסכום החוזה היה 650 מיליון שקל, דרישותיה החמדניות של השותפות, יחד עם הסכומים שכבר קיבלה, עוברות את סך המיליארד וחצי שקל!".
 
חברת נמלי ישראל מתייחסת בכתב ההגנה לתביעה האישית בסך של כ-960 מיליון שקל נגד המהנדס דן הלבר, מנהל הפרויקט - "בהגשת תביעה אישית בסכום שכזה יש משום רצון להעביר מסר ברור וחד משמעי, לאו דווקא מילולי, בבחינת הצמדת אקדח טעון לרקתם של עובדי ציבור נאמנים ומסורים, לבל יהינו להבא להגן על האינטרס הציבורי אותו הם מייצגים ובעיקר על מנת שיחששו מכאן ולהבא למלא את חובותיהם, בין על פי דין ובין על פי חוזה, לדאוג לכספי הציבור המופקדים בידיהם ולעמוד כנגד בעלי הון ולדרוש מהם דרישות 'מחוצפות' של קיום התחייבויות חוזיות במלואן ובמועדן".
 
חברת נמלי ישראל מציינת כי הפעם הראשונה שהשותפות דרשה את החלפתו של המהנדס היתה בשנת 2005, כחמש שנים לאחר התחלת הפרויקט ושנה לאחר שחלף המועד החוזי להשלמת הפרויקט כאשר היתה מצויה בהליכי הכנת תביעה ואך ורק לצורך זה.
 
חברת נמלי ישראל מפרטת בכתב ההגנה שורה ארוכה של מחדלים וליקויים בהתנהלות שותפות אשטרום-דרגדוס  וקובעת כי השותפות היא האחראית הבלעדית לאיחור הניכר (כשנתיים וחצי) בהשלמת הפרויקט. בין מחדלי השותפות:  התארגנות לקויה לביצוע העבודות, אי יישום שיטות ביצוע ואי הבאתו לאתר של הציוד המתאים שהשותפות התחייבה עליהם במסגרת הצעתה במכרז.
 
כתב ההגנה מפרט עוד שורה של לחצים וקשרים שהפעילה השותפות לאחר שכשלו ניסיונותיה לשכנע את רשות הנמלים לקבל את העבודות שביצעה באופן לקוי ורשלני ולא בהתאם להוראות המכרז, החוזה והמפרט. כך "ניסתה השותפות באמצעות השותף הספרדי להפעיל את משרד החוץ, לרבות שגרירים, על מנת שאלה יפעילו לחץ על הרשות להקל מדרישותיה כלפי השותפות וכן להחזיר לה את סכומי הפיצויים המוסכמים שקוזזו בהתאם לחוזה בגין האיחורים שנגרמו עקב מחדליה של השותפות בביצוע העבודות".
 
כזכור, ברקע כתב התביעה עומדת הקמתו של פרויקט היובל (איתן) בנמל אשדוד. פרויקט תשתית חשוב ומורכב במשק שהוקם בהשקעה של כ-2.6 מיליארד שקל. שותפות אשטרום-דרגדוס נבחרה במכרז בינלאומי כקבלן המבצע של עבודות התשתית הימיות שכללו בניית שובר גלים באורך כ-1,150 מטר, בניית רציפים באורך 2 ק"מ וחפירה ימית ומילוי של כ-3 מיליון קוב חול. עבודותיה של השותפות בפרויקט יצאו לדרך באוגוסט 2000 עם החתימה על החוזה ואמורות היו להסתיים באוגוסט 2004 אך בפועל הסתיימו בינואר 2007. בעקבות האיחורים בביצוע העבודות קיזזה רשות הנמלים מהתשלומים לשותפות את כל הפיצויים המוסכמים שנקבעו מראש בחוזה.