חנ״י: 435 מיליון ש״ח הכנסות בחציון הראשון של 2018

ההכנסות של חנ״י נובעות משני מקורות עיקריים. הראשון, פעילות נמלית (שהתעריפים בגינה ואופן השתנותה על ציר הזמן נקבעים על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים). השני, הסכמי הרשאה לשימוש במקרקעין לטווחים בינוניים וארוכים


14:15 ,26.08.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמלי ישראל, בבעלותה המלאה של מדינת ישראל, המשמשת כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, פירסמה בסוף השבוע את התוצאות הכספיות לחציון הראשון של 2018.

 

נציין כי ההכנסות של חנ״י נובעות משני מקורות עיקריים. הראשון, פעילות נמלית (שהתעריפים בגינה ואופן השתנותה על ציר הזמן נקבעים על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים). השני, הסכמי הרשאה לשימוש במקרקעין לטווחים בינוניים וארוכים.

 

יש לציין כי מתוך הפעילות הנמלית, תחשיב ההכנסה הוא כזה שחנ״י נהנית משלושה מקורות הכנסה:דמי תשתית, שירותים נמליים ודמי שימוש מחברות הנמל.שלושת מרכיבים אלו של ההכנסה מושפעים מהיקף הפעילות הנמלית. 

 

ואילו תחשיב ההכנסות ממתן זכויות שימוש במקרקעין לטווחים בינוניים וארוכים מורכב כך שחנ״י מעבירה לחברות הנמל 75% מההכנסות בגין שטחים שהיו תפוסים ערב הרפורמה בשנת 2005 ומחייבת אותם ב-75% מהוצאותיה בייצור הכנסות אלו. 

 

להלן הנתונים הכספיים של חנ״י למחצית הראשונה של 2018:  

שנת 2017

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2017

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2018

 

שיעור מסך ההכנסות

הכנסות (מיליוני ש״ח)

שיעור מסך ההכנסות

הכנסות (מיליוני ש״ח)

שיעור מסך ההכנסות

הכנסות (מיליוני ש״ח)

45%

421.9

45%

208.2

40%

168.1

דמי תשתית נטו

28%

265.9

29%

135.5

32%

140.3

דמי שימוש

30%

282.4

32%

147.5

33%

142.9

הכנסות משירותים נמליים

(14%)

(133.7)

(14%)

(65.5)

(15%)

(65)

העברה לחברות הנמל בקשר לשירותים נמליים

16%

151.7

16%

72.3

19%

82.4

תקבולים ממתן זכויות שימוש במקרקעין, ברוטו

(5%)

(53.0)

(8%)

(35.6)

(9%)

(33.7)

העברה לחברות הנמל בקשר למתן זכויות שימוש במקרקעין

-

1.4

-

-

-

-

הכנסות אחרות

100%

936.6

100%

462.4

100%

435

סה"כ הכנסות לתקופה

 

מהדו״ח עולה כי עיקר דמי התשתית נובעים מהכנסות מתנועת מכולות המהווים כ- 77% מסך דמי התשתית במחצית הראשונה של 2018.

 

נציין כי בין השנים 2006-2017 תנועת המכולות גדלה מכ-1.77 מיליון TEU ב-2006 לכ-2.87 מיליון TEU ב-2017. כמו כן, במחצית הראשונה של שנת 2018 תנועת המכולות עמדה על 1.5 מיליון TEU, כאשר קצב הגידול השנתי הממוצע בין השנים האלה עמד על כ-24.5%.