הלמ"ס: יבוא שירותי התחבורה עלה ב-18.5% בשנת 2007

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת כי עלייה זאת נרשמה בעיקר בשל שירותי נמל, ששולמו על ידי חברות הובלה ישראליות בנמלים זרים ומתשלום על ידי יבואנים ישראלים לחברות זרות על הובלת מטענים


00:00 ,06.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת כי עלייה זאת נרשמה בעיקר בשל שירותי נמל, ששולמו על ידי חברות הובלה ישראליות בנמלים זרים ומתשלום על ידי יבואנים ישראלים לחברות זרות על הובלת מטענים
 
העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בשנת 2007 הסתכם ב-5 מיליארד דולר, לאחר עודף של 8.5 מיליארד דולר בשנת 2006 ושל 4.3 מיליארד דולר בשנת 2005. העודף בחשבון השוטף מתקבל מנתוני מאזן התשלומים שסוכמו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2007 וכולל את עסקאות תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, ההכנסות וההעברות השוטפות, בדולרים שוטפים.
 
הירידה בעודף של החשבון השוטף בשנת 2007, לעומת השנה הקודמת, מבטאת גידול בגירעון במאזן הסחורות מלווה בירידה בעודף בחשבון השירותים, כאשר שינויים קלים בלבד נרשמו בתנועות נטו בחשבון ההכנסות ובחשבון ההעברות השוטפות.
 
הגירעון בחשבון הסחורות והשירותים הסתכם ב-2.4 מיליארד דולר בשנת 2007, לאחר עודף של 1.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת. התפתחות זו משקפת בעיקר גידול  ניכר ביבוא הסחורות והשירותים, לעומת גידול בשיעור נמוך יותר ביצוא.
 
יצוא הסחורות והשירותים הסתכם ב-71.4 מיליארד דולר בשנת 2007 ועלה ב-13.4% לעומת השנה הקודמת. במונחי תוצר, היצוא הגיע ל-44.1% מהתוצר המקומי הגולמי בשנת 2007, בדומה לשנה הקודמת. יבוא הסחורות והשירותים הסתכם ב- 73.8 מיליארד דולר בשנת 2007 ועלה בשיעור ניכר של 19.1%, לעומת היבוא בשנת 2006. אחוז היבוא מסך התוצר הגיע ל-45.6%  ב-2007, לעומת 43.5% בשנה הקודמת.
 
התפתחות זו של היבוא והיצוא הושפעה מהשינויים של שער החליפין של הדולר לעומת מטבעות אחרים ומהעלייה במחירי חומרי הגלם בעולם.
 
הגירעון בחשבון הסחורות בשנת 2007 – עודף היבוא על יצוא הסחורות – הסתכם ב-5.5 מיליארד דולר, לעומת 3.2 מיליארד דולר בשנת 2006. גידול הגירעון בחשבון הסחורות, מקורו בגידול היבוא בשיעור גבוה מהיצוא, לאחר התפתחות הפוכה בשנה הקודמת.
 
יצוא הסחורות גדל בשנת 2007 ב-14.9% - במונחי דולרים - לעומת היצוא ב-2006, והסתכם ב-50.2 מיליארד דולר ואילו יבוא הסחורות גדל ב- 18.7% לעומת שנת 2006, והסתכם ב- 55.8 מיליארד דולר. יבוא הסחורות כולל יבוא ביטחוני בהיקף של 2.4 מיליארד דולר ואינו כולל את הוצאות הובלת הטובין לישראל.
 
חשבון השירותים בשנת 2007 הסתכם בעודף של 3.2 מיליארד דולר, לאחר עודף של 4.3 מיליארד דולר בשנה הקודמת. יצוא השירותים הסתכם ב-21.2 מיליארד דולר, לעומת 19.3 מיליארד דולר בשנת 2006. יצוא זה כולל הכנסות נטו ממכירת מוצרים, שיוצרו בחלקם על ידי קבלני משנה בחו"ל.
 
יצוא שירותים עסקיים – הכוללים שירותי תוכנה ומו"פ -  הסתכם ב- 13.5 מיליארד דולר בשנה הנסקרת, לעומת 12.7 מיליארד דולר ב-2006. יצוא שירותי תוכנה ומו"פ הסתכם ב- 6.1 מיליארד דולר בשנת 2007, לעומת 5.8 מיליארד בשנה הקודמת.  שירותים אלה כוללים את ערכם של נכסים לא-מוחשיים, המועברים לחו"ל עם רכישת חברות הזנק על ידי תושבי חוץ.
 
יבוא השירותים הגיע ל-18 מיליארד דולר בשנה הנסקרת ועלה בשיעור ניכר לעומת השנה הקודמת, שיעור שהסתכם ב- 20.4%. עיקר הגידול  היה ביבוא שירותים עסקיים וביבוא שירותי תחבורה. יבוא שירותי התחבורה עלה ב-18.5% בשנת 2007, עלייה שהושפעה בעיקר משירותי נמל, ששולמו על ידי חברות הובלה ישראליות בנמלים זרים ומתשלום על ידי יבואנים ישראלים לחברות זרות על הובלת מטענים. יבוא שירותי התיירות הסתכם ב- 3.3 מיליארד דולר בשנת 2007 ועלה ב- 10.6% לעומת השנה הקודמת.
 
ההתחייבויות נטו של המשק לחו"ל הסתכמו בסוף שנת 2007 ב-24.5 מיליארד דולר. סכום זה מתקבל מהתחייבויות המשק לחו"ל בסך 204.1 מיליארד דולר, בקיזוז נכסי המשק בחו"ל בסך 179.7 מיליארד דולר. החוב החיצוני נטו של המשק בסוף 2007 – הכולל את הנכסים וההתחייבויות של המשק כלפי חו"ל במכשירי חוב בלבד - הסתכם בעודף של נכסים על התחייבויות של 39.9 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 32.3 מיליארד דולר בסוף שנת 2006.