ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים מתנגד להטלת עיצומים כספיים

על פי תזכיר חוק לתיקון פקודת המכס, יוטלו עיצומים כספיים על סוכני מכס וגורמים נוספים בתובלה בינלאומית. ביום א' הקרוב ייפגש יו"ר הארגון אמיר שני עם הנהלת המכס בנושא


13:11 ,08.07.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בעקבות הכנת תזכיר חוק לתיקון פקודת המכס, במסגרתו מוצע להטיל עיצומים כספיים על סוכני מכס וגורמים נוספים בתובלה הבינלאומית, תתקיים ביום א' הקרוב פגישה בין הנהלת המכס לבין נציגי ארגון התאגידים בראשות אמיר שני.

 

לקראת הפגישה הכין היועץ המשפטי של הארגון, עו"ד שמואל גרוסמן, נייר עמדה המביע התנגדות להוראות התזכיר בהתייחס לעיצומים הכספיים על סוכני המכס.

 

על פי נייר העמדה, מתנגדים סוכני המכס לכל שינוי לרעה במצבם לעומת ההסדר המופעל כיום, במסגרתו מוטל תשלום כופר על סוכני מכס הפועלים ברשלנות, שכתוצאה ממנה כמות הגירעונות ברשימונים שהגישו, בבדיקה תקופתית, עובר את הסף שנקבע בהסדר. ההסדר הקיים, לדעת ארגון התאגידים, הוא סביר, הוגן ומאוזן ומופעל בהצלחה מזה שנים רבות.

 

בנוסף, ומבלי לגרוע מהדרישה שלא להרע את מצבם של סוכני המכס מעבר להוראות הסדר הענישה הקיים, מעלים סוכני המכס שורה של השגות  בהתייחס להוראות העיצומים הכספיים בתזכיר:

 

יש לקבוע כי הסמכות בעניין העיצומים הכספיים תהיה בידי ראש מינהל המכס או סגנו. הפעלת הסמכות תהא כרוכה בהפעלת שיקול דעת ולא תיקבע הטלת עיצום חובה, הן בהתייחס לעצם הטלת העיצום הכספי והן בהתייחס לגובהו.

 

יש לקבוע כי לא תוטל על סוכן מכס אחריות הגוררת עיצום כספי במקרים בהם האחריות העיקרית להפרה מוטלת על היבואן או על גורם אחר בשרשרת הלוגיסטית (יצויין כי אחד מחידושיו של התזכיר הוא הטלת עיצומים כספיים על גורמים נוספים  המעורבים בסחר, לרבות היבואנים והיצואנים, בעלי מחסני רישוי סוכני אנייה וכו').

 

הפרות טכניות או כאלו הניתנות לתיקון מהיר בלא יצירת חסר בתשלום המכס או פגיעה בפיקוח המכס על הטובין - לא יהיו נושא לעיצומים כספיים.

 

עו"ד שמואל גרוסמן מציג בנייר העמדה מסמכים המשקפים הידברות שהתקיימה בין ארגון התאגידים לאגף המכס בשנת 2002, במסגרתה הסכים אגף המכס כי הפעלת אמצעי משמעת כנגד סוכני מכס תיעשה בהתייחס למקרי רשלנות בלבד, היא לא תופעל במקרה הראשון של רשלנות, אלא לאחר שסוכן המכס המשיך להתרשל לאחר שהוזהר וכי תהיה התחשבות בנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה, לגופו של עניין. סוכני המכס דורשים כי עקרונות אלו יישמרו גם כעת.

 

במסגרת שיקול הדעת של בעל הסמכות להטיל עיצום כספי יש להתחשב, בין השאר, בנסיבות ובשיקולים הבאים: קיומן או היעדרן של הפרות קודמות גם בהתייחס להיקף העבודה הכולל של אותו סוכן מכס, חלקו של המפר בהפרה (בהקשר זה, תינתן הקלה לסוכן מכס שהוטעה על ידי הלקוח), פעולות שנקט המפר למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, הפסקת ההפרה מיוזמת סוכן המכס(לדוגמא, סוכן מכס שגילה ביוזמתו חסר במסמכים והשלים את החסר בטרם קיבל פנייה מהגובה), יכולתו הכלכלית של המפר,  נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, קיומו של חשש ממשי כי כתוצאה של הטלת העיצום  הכספי לא יוכל המפר לפרוע את חובותיו ופעילותו תופסק.

 

סוכני המכס מתנגדים נחרצות  לסכומי העיצומים שפורטו בתזכיר. מדובר בסכומים מופרזים ללא כל הצדקה (לדוגמא, 5,000 שקל על אי צירוף ייפוי כוח, 20% מהחסר עד 200 אלף שקל על מסירת ידיעה או מסמך לא נכונים, או אי מסירת ידיעה או מסמך שיש למסרם וכיצוא באלה).

 

סוכני המכס דורשים כי הטלת העיצום הכספי תפורסם ללא פרטים מזהים למעט במקרים חריגים ונדירים ובנסיבות  מיוחדות שבהם הדבר הכרחי לצורך אזהרת הציבור.