איגוד לשכות המסחר: יש לבטל את התיקון המוצע לממשק המעסיקים

האיגוד טוען כי התיקון המוצע שאוסר ביצוע הפקדות מעסיקים באמצעות חשבון נאמנות - פסול ויש לבטלו. לטענת האיגוד הדבר כרוך בעלויות גבוהות של ביצוע העברות כספיות לגופים פנסיוניים שונים


10:40 ,23.05.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

״יש לבטל את התיקון המוצע לממשק המעסיקים, האוסר ביצוע הפקדות מעסיקים באמצעות חשבון נאמנות, ולהותיר את המצב כפי שהוא כיום, כך שמעסיקים יוכלו להמשיך ולקבל את השירות דרך חשבונות נאמנות״. כך דורש עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, מהגב׳ דורית סלינגר, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.  

 

לדברי לין, ״ההוראה המוצעת מהווה התערבות חריפה בהתנהלותם של המעסיקים. המטרה אותה שואפים ברשות שוק ההון להשיג, אינה מצדיקה התערבות כה בוטה בשיקולי המגזר העסקי. ההוראה אינה בהלימות נאותה לעול המיותר שנוצר למעסיקים, היא גם בסתירה למגמת הממשלה להפחית את העול הרגולטורי ולצמצם מעורבות מיותרת בניהול העסק״. 

 

ביום 1.5.2018 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטת חוזר בדבר ״מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים״.

 

בטיוטת החוזר נקבע כי: ״מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות, אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים״.

 

בדברי ההסבר לטיוטת החוזר נאמר כך: ״מוצע לבטל את האפשרות לבצע הפקדת כספים באמצעות חשבון של צד ג׳, לרבות באמצעות חשבון נאמנות. הפקדת כספים לחשבון של צד ג׳ איננה תואמת את העקרונות שנקבעו בהוראות חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, לפיהם העברת הכספים נעשית במישרין מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי״. 

 

משמעות הדבר הינה כי מעסיקים לא יוכלו להיעזר בצדדים שלישיים, לצורך סליקת הפרשות כספים פנסיוניים של עובדיהם, באמצעות חשבונות נאמנות. 

 

לדברי לין, ״כיום מעסיקים מסתייעים בחשבונות נאמנות של סוכני ביטוח ומנהלי הסדרים פנסיוניים, שמטפלים בהפרשות המעסיקים עבור עובדיהם. לאור מורכבות הליך הטיפול בהפרשות העובדים, הרי שהפקדות מעסיקים לחשבון נאמנות מזכה את העובד ביום הערך, ולא חושפת את המעסיק לתביעות לפי חוק הגנת השכר, שכן הכספים נזקפים לעובד במועד הפקדתם בחשבון הנאמנות״. 

 

זאת ועוד, ״לא כל המעסיקים מפרישים ישירות לגופים המוסדיים, בייחוד במקרים בהם יש לעובדים מספר תוכניות פנסיוניות שדורשות פיצול ההפרשות, כך שמרבית המעסיקים לא מסוגלים לבצע זאת בעצמם. הדבר כרוך במורכבות טכנית גבוהה, ובעלויות גבוהות של ביצוע העברות כספיות לגופים פנסיוניים שונים״. 

 

לדעת לין, מדובר בשינוי מבני מרחיק לכת. ״התנהלות זו שמה לחוכא ולאיטלולה את החלטת הממשלה 2118 שנועדה להפחית את הנטל הרגולטורי״. לדבריו, זו הייתה שגיאה חמורה להחריג את רשות שוק ההון, מקיום הוראות החלטה 2118. ״הצעה זו מהווה ביטוי נוסף לאמביציה רגולטורית מבית היוצר של הרשות שוק ההון, שאין לה מקום״. 

 

באיגוד לשכות המסחר מדגישים עוד כי הוראה זו מטילה נטל כבד במיוחד על עסקים קטנים ובינוניים, שיצטרכו לבצע בעצמם העברות כספים לעשרות גופים מוסדיים. למעסיקים אלו אין מחלקות שכר גדולות והן מסתמכות על אותם סוכני הביטוח שיקלו עליהם.

 

יתרה מכך, בחוק ההסדרים לשנת 2016, המעסיקים חויבו לשלם לאותם סוכני ביטוח דמי סליקה, על מנת שסוכנים אלו יסייעו להם בכל הבירוקרטיה והסרבול הכרוכה בעבודה זו, כך שלא ברור מה התועלת באיסור, שתגדיל שוב את העלויות למעסיקים בצורה משמעותית.