תנאי שימוש

אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר PORT2PORT ולשירותים הניתנים באמצעות האתר, ולרבות העיתון הדיגיטלי (להלן: "אתר PORT2PORT"):

 1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים, בלוח ההפלגות והטיסות ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר PORT2PORT, או באמצעות אתר PORT2PORT (ולרבות ניוזלטר, SMS, עתון דיגיטלי) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת שירותי הובלה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר PORT2PORT הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
  בכל מקום בו מופיע "PORT2PORT" הכוונה לחברת פורט 2 פורט ישראל בע"מ והפועלים בשמה ומטעמה, לרבות אתרי אינטרנט קשורים.
   
 2. PORT2PORT אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר PORT2PORT
   
 3. אין PORT2PORT אחראי לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר PORT2PORT.
   
 4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר PORT2PORT או מטעמו של אתר PORT2PORT שייך באופן בלעדי ל- PORT2PORT. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של PORT2PORT, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר PORT2PORT באמצעות הסכמים שונים בין PORT2PORT לבין אותם צדדים.
   
 5. השימוש באתר PORT2PORT מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר PORT2PORT ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
   
 6. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטתPORT2PORT, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות PORT2PORT, והמשתמש פוטר את PORT2PORT מכל טענה בעניין זה.
   
 7. תנאי שימוש למשתמש בפורום גולשים ולמוסר תגובה לכתבה המתפרסמת באתר PORT2PORT:

7.1 אתר PORT2PORT מאפשר לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר PORT2PORT ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים או בתגובות לכתבות.

7.2 תנאי לשימוש בפורום הגולשים או במסירת תגובות לכתבות הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות לכתבות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

7.3 כל האמור להלן בנוגע תנאי השימוש בפורום גולשים יחול, בשינויים המחויבים, על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר PORT2PORT ועל העיון בתגובות של משתמשים אחרים.

7.4 התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי PORT2PORT ו/או מי מטעמה. PORT2PORT ו/או מי מטעמה אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים. PORT2PORT אינו אחראי לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.

7.5 התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.

7.6 ההודעות שבפורום הגולשים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים - מובהר למען הסר כל ספק כי אין PORT2PORT אחראי לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.

7.7 המשתמש ו/או המעיין בפורום הגולשים מאשר כי ידוע לו האמור לעיל וכי ידוע לו כי בשימוש בפורום הגולשים הוא עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, לא מכובד, בלתי חוקי וכד' - וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מ- PORT2PORT בעניין זה.

7.8 אזהרה חשובה למשתמשים השוקלים לבצע השקעות ו/או עסקאות ו/או פעולות כלשהן על סמך תוכן פורום הגולשים:

7.8.1 המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו שהשימוש בפורום הגולשים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והוא לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.

7.8.2 המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו שלPORT2PORT בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע בפורום הגולשים.

7.9 PORT2PORT אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

7.10 המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע בפורום הגולשים משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית ו- PORT2PORT אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על פורום הגולשים.

7.11 אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתתפים בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי ההודעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק וכי המידע הוא אכן נכון.

7.12 המשתתף בפורום הגולשים מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

7.12.1 לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

7.12.2 לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

7.12.3 לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לPORT2PORT ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

7.12.4 לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין ובפרט את הוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ו/או כל בורסה אחרת.

7.13 משלוח הודעה לפורום הגולשים מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר PORT2PORT לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

7.14 ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח ההודעות כי PORT2PORT וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של PORT2PORTבלא כל מתן הודעה מראש.

7.15. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה PORT2PORT ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.

7.16. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזה ומתחייב לשפות את PORT2PORT בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

7.17. באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי פורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית ל- PORT2PORT בצירוף פירוט מלא.

7.18. PORT2PORT אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, ובנוסף הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) במקרים הבאים:

7.18.1 אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש - אינם חוקיים.

7.18.2 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

7.18.3 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.

7.18.4 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים שלPORT2PORT.

7.19 PORT2PORT שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורום הגולשים בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתו המוחלט והמשתתפים בפורום הגולשים מתבקשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

7.20 PORT2PORT יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פורום הגולשים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 1. מדיניות הגנת הפרטיות
  PORT2PORT יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתרPORT2PORT או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר לרבות העיתון הדיגיטלי וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר PORT2PORT (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

8.1 לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר PORT2PORT ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר PORT2PORT.

8.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר PORT2PORT ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתרPORT2PORT יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

8.2.1 כתובת מגורים או כתובת אחרת;

8.2.2 כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

8.2.3 לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;

8.2.4 לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר גלוב.

8.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר PORT2PORT. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר PORT2PORT בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

8.4 אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר PORT2PORT בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר PORT2PORT באמצעות לחיצה הלחצן ״הסרה מרשימת התפוצה״ הנמצאית בתחתית האימייל ואתר PORT2PORT ישתדל להיענות לפנייה.

8.5 אתר PORT2PORT יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר PORT2PORT. אתר PORT2PORT שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

9. תשלום עבור שירותים בתשלום

9.1 תמורת רכישת שירותים שבתשלום: לרבות אך לא רק: רכישת כרטיס כניסה לועידה השנתית של PORT2PORT וכל שירות נוסף בתשלום - יחויב המשתמש בתשלום (להלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמשתמש אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום באמצעות האינטרנט, יוכל המשתמש לבצע את התשלום באמצעות טלפון מס' 03-9447447.

9.2 התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. משתמש המעוניין לבטל את השימוש בשירות מתבקש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].

9.3 יובהר כי רכישת שירותים בתשלום יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות בחברת פורט 2 פורט ישראל בע"מ. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל חברת פורט 2 פורט ישראל בע"מ עם הפסקת זכות השימוש באתר בנסיבות האמורות.

9.4. חברת פורט 2 פורט ישראל בע"מ נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי PORT2PORT, ועובדה זו מובהרת למשתמש על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר PORT2PORT או מכל סיבה אחרת, לא תחול על PORT2PORT כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

9.5 מדיניות ביטול העסקה תהיה על פי חוק הגנת הצרכן. 
 

 1. אבטחת מידע
  PORT2PORT ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת PORT2PORT אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך PORT2PORT לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת PORT2PORT.
   
 2. אחריות
  האתר, המידע והשירותים שבו מוגש ועומד לרשות המשתמש כמות שהוא ("as is"). החברה אינה נושאת באחריות להתאמתם לצורכי המשתמש.

  המידע המתפרסם באתר מוגש כשירות למשתמשים בלבד. החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותו או דיוקו של המידע. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.

  המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה וספקי המידע פועלים, במידת האפשר, להבטחת מתן השירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק המידע, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו ביצוע בדיקה עצמאית נוספת, קודם לשימוש במידע.

  המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו, שהחברה וספקי המידע, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

  המשתמש פוטר בזה את החברה ואת ספקי המידע ו/או מי מטעמם מכל אחריות לנכונות המידע, לתוכנו, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו תוך כדי או כתוצאה מהמידע או מדרך העברתו למשתמש גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.

   
 3. הנגשה
  באתר הותקן רכיב הנגשה הבא להקל על אנשים עם מוגבלות.
  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות האתר נשמח לקבל ממך הערות, הצעות לשיפור ובקשות ע״י פניה אל דורון גבע, רכז הנגישות של אתר PORT2PORT, באמצעות הדוא״ל [email protected] או בטלפון: 054-4650202.

   
 4. דין וסמכות שיפוט

12.1 על השימוש באתר PORT2PORT יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

12.2 מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר PORT2PORT לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות העיתון הדיגיטלי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

קראתי את תנאי השימוש בנתוני לוח ההפלגות, בפורום הגולשים, במסירת תגובות לכתבות, באתר ללא פרסומות וכן את שאר תנאי השימוש באתר PORT2PORT ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.