אל על: הפסד של 55 מיליון דולר ברבעון הראשון

זאת בהשוואה להפסד של כ-44 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסה ממוצעת ל-RPK (תשואה לנוסע) קטנה בכ-2.6% בשל התחרות. החברה מייחסים חלק מההפסדים לעיתוי של חג פסח. החברה רשמה ירידה של 8 מיליון דולר מפעילות המטען


12:56 ,29.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על הציגה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-429 מיליון דולר בהשוואה לכ-460 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – ירידה של כ-32 מיליון דולר. מהחברה נמסר כי הירידה נובעת בעיקר בשל  ירידה בהכנסות מנוסעים בכ-21 מיליון דולר בשל ירידה בכמות הנוסע - ק״מ (RPK)  שהטיסה החברה בכ-4.8% שנבעו בעיקר מעיתוי חג הפסח, שחל השנה ברבעון שני ומהשפעת התחרות, בעיקר בקווים למזרח הרחוק ובקווים לאירופה מול חברות הלואו-קוסט. החברה רשמה הפסד לתקופה בסך של כ-55 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ-44 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסה ממוצעת ל-RPK (תשואה לנוסע) קטנה בכ-2.6% בשל התחרות. השפעה שלילית של שערי החליפין במטבעות בהן מבוצעות חלק מעסקאות המכר של החברה ביחס לדולר. ירידה בהכנסות ממטען בכ-8 מיליון דולר.

 

הוצאות ההפעלה ברבעון הסתכמו בסך כ-403 מיליון דולר בהשוואה לכ-426 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ירידה של כ-23 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל: ירידה בהוצאות הדלק ביחס לתקופה מקבילה בכ-12 מיליון דולר בשל ירידה בכמות הדלק שנצרכה, בין היתר עקב כניסת המטוסים מדגם 787-9 שהינם יעילים בצריכת הדלק, ובשל ירידה במחיר הדס״ל. קיטון בהוצאות בסך של כ-6 מיליון דולר הנובע מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי אשר הסיט חלק מהוצאות החכירה של החברה לסעיף מימון, ירידה בהוצאות הפעלה אחרות  עקב השפעה חיובית של שערי חליפין והירידה בשעות הטיסה, גידול שנבע מהוצאה חד פעמית בסך של כ-4 מיליון דולר בגין הקדמת הוצאת צי ER767-300 משימוש ביחס לתכנית המקורית, גידול בהוצאות השכר, בעיקר כתוצאה מהסכמי שכר חדשים, אשר קוזז על ידי השפעת היחלשות השקל ביחס לדולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מאידך נציין כי כתוצאה מהחתימה על הסכם עם הטייסים, חל קיטון בהוצאות הפעלה אחרות כגון הוצאות בגין חכירות רטובות.

 

גונן אוסישקין, מנכ״ל אל על: ״חג הפסח, אשר חל השנה ברבעון השני, הביא להסטת הביקוש מהרבעון הראשון לרבעון השני. בנוסף, הושפעו ההכנסות מהתחרות, בעיקר בקווים למזרח הרחוק וכן בקווים לאירופה במיוחד מול חברות הלואו-קוסט. כמו כן, החברה מצויה בתקופת ביניים, במהלכה מוחלפים הציים, כך שנפגמת היעילות התפעולית של החברה.  ברבעון זה, התאמנו מראש את היקפי הפעילות לשינויים בציים של החברה, ובפרט לסגירת צי ER767-300 ולתקנות הטייס החדשות. בהתאם, במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019 דיווחה החברה על ירידה בהכנסות בסך של כ-32 מיליון דולר.

 

החברה נמצאת בעיצומו של תהליך יישום תכנית רב שנתית לשיפור המוצר וחווית הלקוח, בין היתר באמצעות הוצאתם של מטוסים ישנים ומימוש תכנית ההצטיידות ב-16 מטוסי דרימליינר חדשים. התכנית מתקדמת כמתוכנן. עד כה קלטה החברה 9 מטוסים חדשים, 2 מהם מתחילת השנה. קיימת שביעות רצון גבוהה מצד לקוחותינו ממטוסים אלו. כמו כן, לחברה תכנית לשיפור פנים המטוס בציים הקיימים ואף היא מתקדמת, כמתוכנן.

 

דגנית פלטי, סמנכ״לית הכספים באל על: ״ברבעון זה יישמה החברה לראשונה את התקן החשבונאי IFRS 16 אשר לו השפעות מהותיות על מאזן החברה כאשר, הנכסים גדלו בסך של כ-704 מיליון דולר וההתחייבויות גדלו בסך של כ-722 מיליון דולר. כמו כן השפיע התקן על הגדלת ההוצאות ברבעון המדווח בכ-5 מיליון דולר. הוצאות הדלק של החברה קטנו ברבעון המדווח בכ-11% בשל ירידה במחיר הדס״ל ובעיקר בשל ירידה בכמות שנצרכה, בין היתר בגין הפעלת המטוסים החדשים מדגם 787-9, שהינם יעילים בצריכת הדלק.
יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה ליום 31 במרץ 2019 הסתכמו בסך 240 מיליון דולר והן מאפשרות את המשך המימוש של תכנית ההצטיידות״.