הזמנה להציע הצעות לרכישת האניה Delfin

עו"ד אסף אדר מונה לכונס הנכסים של האניה Delfin. מר אדר מונה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לימאות, ככונס ובימים אלו מתבצעות פניות אל הקהל הרחב, באמצעי התקשורת השונים, להגיש הצעות לרכישת האניה DELFIN הנ"ל העוגנת בנמל אשדוד


00:00 ,27.02.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
למערכת העתון "שי ספנות ותעופה" נמסר כי עו"ד אסף אדר מונה לכונס הנכסים של האניה Delfin. מר אדר מונה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לימאות, ככונס ובימים אלו מתבצעות פניות אל הקהל הרחב, באמצעי התקשורת השונים, להגיש הצעות לרכישת האניה DELFIN הנ"ל העוגנת בנמל אשדוד.
 
להלן תמצית פרטי האניה:              
 
Flag -  Georgia
LOA -  56.19m 
Port of registry  - Batumi
LBP  -  53.2m
Gross tonnage  -  695
Breadth  -  11m
Net tonnage  -  289
Depth  -  4.44m
DW  -  1054
Summer draft  - 3.625m
Displacement  - 1810
 
 
לאניה Delfin מחסן אחד Box shape והיא שימשה להובלת מטענים. לאניה שני מנועים.
 
עוד נמסר כי האניה תמכר במצבה ובמקומה – AS IS and WHERE IS  ועל המציע האחריות לבדוק את מצבה וכל פרט אחר לפי שיקול דעתו. עו"ד אדר מוסר כי הנתונים הנ"ל מקורם במסמכי האניה, ועל כן אין עו"ד אדר, כונס האניה, אחראי להם וחובה על המציע לבדקם בעצמו.
 
עו"ד אדר מוסיף ומציין כי הצעות בכתב הנושאות את שמו המלא של המציע בצירוף בטוחה בסך 10% מערך ההצעה יש למסור במשרדו של עד ליום 16.3.2003 בצהרים. הבטוחה תחולט באם מציע אשר הצעתו תתקבל יחזור ממנה.
 
עו"ד אדר מציין כי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב שהוא עם המציעים, או לקיים התמחרות בין המציעים ו/או להאריך מועדים. בנוסף, על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. המציע ישא בהוצאות רישום האניה על שמו.
 
המכירה כפופה לאישור בית המשפט לימאות בחיפה. לפרטים נוספים ו/או לתיאום ביקור יש לפנות לעו"ד אסף אדר בטלפון 8521123 04, פקס 8521116 04, או בדואר אלקטרוני acd_law@netvision.net.il.