בית משפט: סוכן מכס אינו מייצג לעד יבואן או יצואן ואין לגבות ממנו הפרשים על אגרות נמל

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה ערעור שהגישה חברת נמל חיפה על החלטת בית משפט השלום, בו נקבע שאין היא יכולה לחייב סוכן מכס בתשלום רטרואקטיבי של אגרות נמל לאחר שחרור הטובין


00:00 ,18.04.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בית משפט מחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, קבע שאין לראות בסוכן המכס כמייצג של יבואן או יצואן לאורך זמן, וכאחראי הצריך לשאת בתשלום הפרשי אגרות נמל, במיוחד כשמדובר בתקופה בת מספר שנים לאחר שחרור הטובין מהנמל.

פסק הדין ניתן בערעור שהגישה חברת נמל חיפה על החלטת בית משפט השלום, שלא לאשר לה לחייב סוכן מכס בתשלום רטרואקטיבי של אגרות נמל באמצעות מסלקה בנקאית (מס"ב) לאחר שחרור הטובין. המשיבה בעתירה היתה חברת עמילות המכס דוד יחזקאל ובניו בע"מ

מפסק הדין של שופטת המחוזי דיאנה סלע עולה שחברת נמל חיפה גבתה רטרואקטיבית מיחזקאל ובניו, שיוצגו על ידי עו"ד אילן אהרוני, הפרשים העומדים על יותר מפי 2 מהחיובים המקוריים, מספר שנים לאחר שהטובין שוחררו מהנמל.

סוכן המכס תבע את חברת הנמל בגין השבת הסכומים. בטענה ש"גביית החובות שנוצרו כתוצאה מההפרשים בין גובה האגרות ששולמו בפועל ביום שחרור הטובין לבין גובה האגרות שהיו אמורות להיות משולמות עבור הטובין המשוחררים, לאחר שחרורם, מחשבונה דרך הסדר המס"ב, שמטרתו לייעל את שחרור הטובין במהירות מחשבונה, במקום מחשבון היבואן, נעדרת בסיס חוקי ונעשתה בחוסר תום לב וחרגה מההרשאה שניתנה לנמל, שכן החברה חדלה להיות בעלת הטובין לאחר שחרורו לידי היבואן".

חברת נמל חיפה עמדה על זכותה לגבות את הפרשי אגרות הנמל וטענה שפעלה כדין, שכן "גם אם היבואן חייב בהם, גם סוכנות המכס היתה חייבת בתשלום, אם אישית ואם כשלוחת היבואן".

בית משפט השלום לא קיבל את עמדת חברת נמל חיפה, שההפרשים שנדרשו לאחר שחרור הטובין הם מבחינת אגרת נמל. בית המשפט קבע כי גם לאחר שחרור הטובין רשאית רשות המכס לתקן רטרואקטיבית את שוויים, באופן שייווצרו הפרשים גם באגרות הנמל, אך לא נדרשת אגרה זו לצורך שחרור הטובין. לכן, קבע בית משפט השלום, מוטלת החובה לשלם את ההפרשים על היבואן ולא על סוכן המכס.

מתוך פסק הדין של בית משפט השלום: "אפילו היה הסוכן שלוחו של היבואן בעת תשלום האגרה הבסיסית, הרי שליחות זו אינה יכולה לחול על פעולות שאינן תלויות בו ואינן נדרשות ממנו לצורך ביצוע מטרת השליחות – שחרור הטובין מהמכס".

עוד נקבע בפסק הדין של השלום: "סוכן יישא באחריות אישית לתשלום המסים המוטלים על יבוא ויצוא של טובין, רק אם הוכח שסייע לאחר להשתמט מתשלום מסים".

על פסיקה זו הגישה חברת נמל חיפה ערעור לבית המשפט המחוזי.

עמדת נמל חיפה, כפי שנטען בערעור, היתה שסוכן המכס חייב באופן אישי בתשלום אגרות הרציף, אפילו חייב גם בעל הטובין עצמו בתשלום. בשעה סוכן נטל על עצמו שליחות לייצג יבואן או יצואן, נטען בערעור, הרי שאין בכוח הסוכן לסיים (את השליחות), שכן זו נועדה להבטיח את זכויות הנמל. זאת ועוד, חברת דוד יחזקאל, נטען, לא דיווחה לחברת נמל חיפה על ניתוק קשריה עם היבואנים. מכל מקום, נטען, לעיתים קרובות אין לחברת הנמל כל קשר עם היבואנים ואין לה אמצעי שיבטיח תשלום אגרות רציף.

מנגד טען עו"ד אהרוני שהוא סומך ידיו על החלטת בית משפט השלום. הוא הוסיף, שסוכן מכס אינו יכול לדעת שיבואן מלקוחותיו יידרש לשלם בעתיד הפרשים של מסי נמל. בדיון טען אהרוני: "אף יבואן סביר לא יפקיד מראש בטוחה לתשלום הפרשים מעין אלה. יצירת מנגנון מסוג זה אינה סבירה".

עוד טען בא כוח סוכני המכס, שאין לחברת נמל חיפה סמכות להפעיל הליכי גבייה רטרואקטיבית: "לא בכדי נקבע בתקנות הנמלים שלא יוצאו טובין משטח הנמל לפני ששולמו כל האגרות ותשלומי המכס המגיעים עליהם, או שניתנה ערבות להנחת דעתו של מנהל הנמל".

עוד נטען, שסוכן המכס אינו שלוחו של בעל הטובין כלפי הנמל.

השופטת סלע דחתה את ערעור חברת נמל חיפה בקטבעה שהפרשנות שמבקשת חברת הנמל לתת לפקודת הנמלים ביחס לאחריות אישית של מי שאינו שלוח (של בעל הטובין) היא מרחיבה עד מאוד ואינה ראויה.

זאת ועוד, בפסק הדין נקבע ש"ששליחות אינה בהכרח נצחית. ניסיון החיים מלמד שהיא מסתיימת עם סיום מטרתה, או סמוך לאחריה – שחרור הטובין מהנמל".

השופטת הוסיפה: "המערערת (חברת נמל חיפה) לא נתנה כל הסבר לעיכוב בהערכת שווים של הטובין לאחר חלוף שנים של חיי מסחר פעילים. יש לזכור שהמערערת חייבה את המשיבה (סוכן המכס) בתשלום העולה על כפל אגרות הרציף ששולמו בשנים הרלוונטיות, עובר לשחרור הטובין לידי היבואן, ובשילוש האגרות (לגבי יבואן אחר). מדובר בפער משמעותי ביותר, שגם לו אין הסבר בטענות המערערת. לא ברור כיצד אירעה טעות כה כבדה משך שנים, במהלך 37 משלוחים. האם לא נבדקו הטובין בדיקה מדגמית משך שנים, או שהגורמים המתאימים התרשלו בבדיקתם? ...נראה שאין הצדקה להטיל את מחיר הטעות על המשיבה דווקא באיחור כה רב".

בית המשפט חייב את חברת נמל חיפה לשאת בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורכי דין בסך של 15 אלף שקל.

דובר נמל חיפה זוהר רום: "אנו מכבדים את פסק הדין".