תוכנית הבראה לצים: החברה לישראל תזרים עד 350 מליון דולרים נוספים

בימים אלו מתגבשת תוכנית הבראה לצים במסגרתה תידרש הזרמה נוספת (כנגד מניות) בסך של עד 350 מיליון דולרים. הנחת היסוד של צים: רק בשנת 2011 תחל התאוששות הדרגתית וממשית בשוק ההובלה הימי. התכנית גם כוללת סגירת קווי ספנות לא ריווחים, האחדה של קווי ספנות אחרים, הח


00:00 ,02.08.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

בימים אלו מתגבשת תוכנית הבראה לצים במסגרתה תידרש הזרמה נוספת (כנגד מניות) בסך של עד 350 מיליון דולרים. הנחת היסוד של צים: רק בשנת 2011 תחל התאוששות הדרגתית וממשית בשוק ההובלה הימי. התכנית גם כוללת סגירת קווי ספנות לא ריווחים, האחדה של קווי ספנות אחרים, החזרת אניות חכורות לבעליהן, והפחתה בהוצאות המנהל לרבות צמצום מצבת כוח האדם
 
חברת הספנות צים שבשליטת קבוצת החברה לישראל, נמצאת בימים אלו בעיצומו של תהליך מתקדם לגיבוש תכנית הבראה כוללת ומוסכמת עם נושים פיננסים וגורמים אחרים, ובמסגרתה צפוי כי החברה לישראל תידרש להזרים לצים (כנגד מניות) סכום מצטבר בסך של עד 350 מיליון דולרים. כך פורסם הבוקר בבורסה לניירות ערך.
 
עוד עולה כי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה לישראל, החליטו לאשר הזרמת הלוואה נוספת לצים שירותי ספנות משולבים בע"מ על מנת לאפשר יישום תוכנית הבראה שתאושר באסיפה כללית שתתקיים ב- 20 באוגוסט.
 
בבסיסה של תכונית ההבראה של צים עומדת הנחת היסוד לפיה "המצב הבעייתי הנוכחי" בשוק ההובלה הימית יימשך במהלך השנים 2009 ו- 2010 וכי רק בשנת 2011 תחל התאוששות הדרגתית וממשית בשוק ההובלה הימי אשר תתאפיין בשיפור מהותי בשיעורי הניצולת של האניות ובעליית דמי ההובלה באופן שיאפשר החזר הון ורווחיות.
 
על בסיס הנחת היסוד הזו החלה צים לארגן את חובותיה והתחייבויותיה והיא תפעל אל מול מחכירי האניות על מנת להמשיך ולצמצם את צי האניות החכורות של צים תוך החזרת חלק מהאניות לבעלי האניות וכן היא תפעל להפחית את דמי החכירה המשולמים על ידי צים במהלך מספר שנים כנגד מתן שטרות המירים להון מניות צים בתנאים שיקבעו בהמשך בין הצדדים.
 
נציין כי צים הגיעה בתקופה האחרונה להבנה עם תאגידים הקשורים, בעקיפין או במישרין, לבעלי שליטה בחברה, הנמנים על בעלי אניות המחכירים אניות לצים, על הפחתה בדמי החכירה בסך מצטבר של כ- 150 מיליון דולר על פני מספר שנים, כנגד הנפקת שטרות המירים למניות צים.
 
כמו כן, בתקופה האחרונה הגיעה צים להבנות והסדרים משולבים עם מספנות איתם התקשרה לשם בניית אניות, שעיקרם דחיית בנייה ו/או מסירת אניות ושינוי מבנה מימון רכישת האניות, לרבות קבלת מימון מאת המספנות. במסגרת זו, צים הגיעה להבנה עם מספנה לקבלת מימון בסך של כ- 155 מיליון דולרים למימון תשלום יתרת התמורה בגין אוניות בבניה. כמו-כן, צים הגיעה להבנה עם מספנות על דחייה בקבלת 14 אניות בטווח של שנתיים עד שלוש שנים. מהלך זה הינו בהמשך לביטול בניית 6 אניות. בצים ציינו כי סך היקף התשלומים שמועדם השתנה או נדחה בגין בנייה ו/או מסירה של אניות מוערך בכ-  1.5 מיליארד דולרים.
 
עוד עולה כי צים מנהלת מו"מ עם נושים פיננסיים על מנת להגיע להסדרים שעיקרם פריסת החובות הקיימים ודחיית תשלומי הקרן לתקופות שיוסכמו בין הצדדים ובכלל זה יחולו תקופות "גרייס" בהן לא ישולמו תשלומי קרן. 
 

כמו כן, צים החלה לנקוט בצעדי התייעלות משמעותיים שבוצעו ושמתבצעים בימים אלה ותכנית ההבראה תכלול בין היתר גם סגירת קווי ספנות לא ריווחים, האחדה של קווי ספנות אחרים תוך צמצום הוצאות תפעול, החזרת אניות חכורות לבעליהן, והפחתה בהוצאות המנהל, לרבות צמצום מצבת כוח האדם.
 
עפ"י הודעתה של החברה לישראל הבוקר לבורסה לניירות ערך ובהתחשב במצבה של צים, עולה כי העמדת סכום ההלוואה הינה נדרשת וחיונית להמשך פעילותה של צים וכי אי העמדת סכום ההלוואה, עלול לגרום לנזק אפשרי לחברה לישראל ולחברות הנשלטות על ידה, לרבות היתקלות בקשים עתידיים בהשגת מימון חדש וכן במיחזור מימון קיים ממוסדות פיננסיים בינלאומיים ומקומיים. עוד צויין כי הדבר עלול לפגוע במוניטין של החברה בישראל ומחוצה לה ולהפסד השקעותיה של החברה בצים ואיבוד הפוטנציאל הגלום בה.
 
"על פי המידע שהתקבל מצים, העמדת סכום ההלוואה תאפשר להמשיך במהלכים הנמצאים בעיצומם לגיבוש תוכנית ההבראה עם נושים פיננסים וגורמים אחרים", נכתב.
 
כאמור, ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה לישראל אישרו עקרונית את ההזרמה לצים בסכום בסך של עד 350 מליון דולרים בשנים 2009-2010, וכן את ההמרה של ההלוואה הקיימת (100 מיליון דולר ארה"ב) למניות צים, וזאת כחלק מתוכנית ההבראה המוסכמת לכשתגובש ותאושר.