המהפכה בתקינה ביבוא יצאה לדרך

אישור הצעת חוק התקנים בחודש אוקטובר יביא להפחתת הבירוקרטיה הכרוכה ביבוא ויקטין את הנטל על מכון התקנים


00:00 ,13.11.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט

בחודש אוקטובר עברה בכנסת הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 10) התשע"ד – 2013 ואושרה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לתוקף.

התיקון לחוק התקנים מבטל את החובה בהצגת אישור ת"ר, שהיה נדרש על פי צו יבוא חופשי, וקובע כי תחת המצאת אישור על התאמת מצרך לתקן רשמי החל עליו, יחויב היבואן בהגשת תצהיר בדבר התאמת המצרך לתקן הרשמי, החל עליו בנוסח שיורה הממונה על התקינה. כל זאת לצד התאמות בדין הישראלי, שיאפשרו הגברת הפיקוח הפרטי והציבורי על אותן הצהרות יבואן.

בנוסף, שר הכלכלה, בהתייעצות עם הממונה על התקינה, יהיה רשאי לקבוע תנאים נוספים בצו פיקוח, כגון הגשת תיק מוצר, או בדיקה מסוימת. את אופן בדיקת אותם תנאים יורה הממונה על התקינה.

כמו כן, במידה והממונה על התקינה ימליץ לשר שטובין מסוימים דרושים אישור התאמה לתקן רשמי כתנאי לייבואם, יהיה השר רשאי לחוקק בצו הפיקוח את הדרישה לאישור ת"ר.

מדובר בטובין שיש בהם פוטנציאל לפגיעה בבטיחות הציבור, בריאות הציבור, או איכות הסביבה. החלטת השר והנחיות הממונה ייקבעו ובשים לב למדיניות הנוהגת לגבי בדיקת התאמה החלה על טובין דומים במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים ועמדת הגורמים הנוגעים בעניין, ככל שתוגש לממונה.

בהתייעצות עם הממונה, רשאי השר לקבוע תנאים נוספים בצו הפיקוח להסדרה של ייבוא טובין, ורשאי הממונה לקבוע דרישות נוספות או אחרות, ובכלל זה הפקדת ערובה מיבואן "מפר אמון", כהגדרתו בתיקון לחוק.

התיקון לחוק קובע עוד, כי תקן ישראלי שקבע מכון התקנים אשר לא מאמץ תקן בינלאומי, יוכרז כתקן רשמי רק אם הממונה על התקינה חיווה דעתו בכתב לשר הכלכלה כי אין תקן בינלאומי מתאים שניתן להכריז עליו כתקן רשמי.

וכן, אם השתנה תקן בינלאומי שאומץ כתקן רשמי, יביא מכון התקנים את השינוי לאישורו של השר בתוך שלושה חודשים מיום כניסתו לתוקף של השינוי והשר יכריז על השינוי כתקן רשמי.

אם ביקש השר או מכון התקנים את המלצת "ועדת האימוץ" לאימוץ השינוי בתקן הבינלאומי, ידחה האימוץ עד לקבלת החלטת ועדת האימוץ בתוך שלושה חודשים מיום פניית השר או המכון ותפרסם באתר האינטרנט את המלצתה והנימוקים לה.

ועדת האימוץ הינה ועדה המורכבת משלושה חברים ושני משקיפים: הממונה על התקינה, נציג מכון התקנים, נציג ארגוני צרכנים, נציג ציבור התעשיינים [משקיף] ונציג ציבור היבואנים שעליו ימליץ איגוד לשכות המסחר [משקיף].

שינוי נוסף מתייחס לאישור מחירון מכון התקנים על ידי השר וועדת הכלכלה. נקבע כי מחירי בדיקות ושירותים שמכון התקנים הוא הגוף היחיד לפי דין שמוסמך לבצעם – טעונים אישור השר בצו בתוך שלושה חודשים מיום הגשת המחירון לשר, צו כאמור טעון אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.

במקרה שקיבל מכון התקנים שכר גבוה מזה שנקבע בסופו של דבר על ידי השר בצו שאושר, ישיב מכון התקנים את ההפרש בתוספת ריבית והצמדה מיום התשלום ועד ליום ההשבה.

לדעתנו, השינוי הנ"ל מביא עימו משב רוח מרענן וצפוי להביא להפחתת הביורוקרטיה הכרוכה ביבוא. כך, הנטל לפנות למכון התקנים ולהשיג אישורים כתנאי ליבוא עשוי לקטון בצורה משמעותית, דבר אשר עשוי לתמרץ יבואנים להגדיל את נפח היבוא. האם השינוי הנ"ל יביא בפועל לתוצאות הרצויות? ימים יגידו.

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com