הרפורמה בענף הרכב לאן

כמה כוח ושיקול דעת נמסר למינהל אגף הרכב במשרד התחבורה לפי חוק רישוי שירותים לרכב החדש


00:00 ,16.07.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט

הצעת חוק רישוי שירותים לרכב דנה בהסדרת כלל העיסוקים והשירותים השונים בענף הרכב, שחלקם מוסדר בצווי פיקוח שונים וחלקם טרם הוסדר, הכל במטרה להבטיח רמת שירותים נאותה , הגנה על שלום הציבור ובטיחותו וקידומה של התחרות בענף, בהתאם לרוח ועדת זליכה, שהציבה לעצמה מטרה מרכזית של פתיחת השוק לתחרות.

על פי הצעת החוק, נראה כי למינהל אגף הרכב נמסר כוח רב ושיקול דעת רחב ביותר, כמעט לכל דבר ועניין המוסדר בחוק.

חובת רישוי נותן שירותים בענף הרכב

הצעת החוק קובעת כי כל נותן שירותים לרכב - בכלל זה יצרני כלי רכב/מוצרי תעבורה, יבואני רכב, מפעילי מוסכים, משווקי רכב, סוחרים במוצרי תעבורה - יחוייבו ברישיון בו ייקבעו התנאים למתן השירות.

בין השאר, התנאים והמגבלות לרישיון זה מונה, הצעת החוק תנאים בדבר מקום השירות, הציוד הנדרש למתן השירות, חובת תיעוד, הוראות שונות הקשורות בשמירה על הסביבה, מגבלות על סוגי השירותים וסוגי הכלי רכב וכו'.

לצורך פתיחת ענף הרכב לתחרות, נקבעו שלושה סוגי יבואנים: יבואן ישיר הוא היבואן ה"ותיק", שיש לו הסכם עם היצרן הרכב, כלומר, היבואן הרשמי; יבואן עקיף, יבואן הקשור בהסכם עם סוכן מורשה של יצרן הרכב בחו"ל, כלומר יבואן מקביל; יבואן זעיר, יבואן הקשור בהסכם בכתב עם יצרן רכב, או עם סוכן מורשה, או עם גורם בחו"ל שקבע שר התחבורה, ומוגבל לייבוא של עד 20 כלי רכב בשנה.

הצעת החוק מונה את התנאים לכל יבואן, היקף הון עצמי, קיומה של תשתית שירותי תחזוקה וכיוצא בזה לכל יבואן.

על פי הצעת החוק, יבואני רכב ישירים יידרשו להסכם בכתב עם יצרן הרכב "כפי שקבע השר" , ימציאו התחייבות יצרן הרכב והתחייבות שלו עצמו לספק מוצרי תעבורה לכלי רכב המיובאים לישראל, וכן ימציא התחייבות יצרן הרכב והתחייבות שלו עצמו לספק אחריות שלא תפחת מאחריות היצרן לכל רכב מתוצרתו של היצרן המיובא על ידו לישראל. כך גם על היבואן להמציא התחייבות היצרן לתקן כל תקלת בטיחות סדרתית שתתגלה ברכב מתוצרתו המיובא לישראל.

על פי החוק החדש, יבואני הרכב הישירים מחוייבים להודיע לכל בעלי כלי הרכב הרשומים בישראל שיובאו על ידם על אודות תקלת בטיחות סדרתית וכן עליו להודיע למינהל אגף הרכב על אודות התקלה. מינהל אגף הרכב יפנה לכל היבואנים העקיפים, היבואנים האישיים שרשומים אצלו כיבואני הרכב, ויודיעם אודות התקלה ועל אפשרות לתיקונה אצל מוסך היבואן הישיר.

על היבואן הישיר לטפל במוסכי השירות שלו בכל תקלת בטיחות סדרתית ("ריקול") בכל רכב שיובא לישראל שהוא מתוצר המיובא על ידו.

כאמור, גם כלי רכב שיובאו על ידי יבואנים עקיפים וגם כלי רכב שיובאו ביבוא אישי ייהנו מאחריות זו, אך ניתן יהיה לחייבם בתשלום סביר בעד עלויות. יצוין שקבלת רישיון היבוא מותנה מראש, על פי הצעת החוק, בהתחייבות היצרן לשאת בעלויות הכרוכות במתן שירות ואחריות הנ"ל.

מאחר וגם יבואן עקיף מחויב לתת התחייבות הסוכן המורשה והתחייבות שלו עצמו לטפל בתקלות בטיחות סדרתיות, וכן מחויב בקיום תשתית ראויה לטיפול בכלי רכב, אנו סבורים שלא ברור מדוע לא יחויב היבואן העקיף לטפל בכלי רכב שיובאו על ידו במוסכי השירות שלו ומדוע מחויב היבואן הישיר לדאוג לכך.

בהעדר הסכמה בין הצדדים לעניין גובה התשלום, ניתנה לשר הסמכות לפסוק את גובה התשלום שישלם היבואן הישיר או העקיף ליבואן הישיר בתמורה לשירות זה.

כאמור, הצעת החוק מגדירה גם רישיון רכב עקיף ורישיון יבואן זעיר וקובעת את תנאי הרישיון. אלא שיחד עם תנאים אלה נקבע כי השר רשאי לקבוע כי מבקש או סוג של מבקשים יהיו זכאים לקבל רישיון יבואן רכב ישיר או רישיון יבואן רכב עקיף אף שלא מתקיים בהם תנאי מהתנאים לקבלת הרישיון, כאשר בעת מתן רישיון היבוא ישקול המנהל בין השאר את תרומת מתן הרישיון לתחרות בתחום יבוא הרכב ולרמת השירותים לציבור.

מחר: התייחסות לחובת רישוי למקצועות ענף הרכב בהצעת החוק.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com