יסודות הפיקוח על יצוא ביטחוני

קבלת רישיון שיווק (שלב הכרחי על פי החוק) של יצוא ידע ומוצרים ביטחוניים הינו תהליךמורכב


12:55 ,16.03.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז – 2007. החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את חקיקת המשנה שהיתה קיימת עד לכניסתו לתוקף, ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד בטחוני, ידע בטחוני, ושירותים ביטחוניים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא ביטחוני מטעמי ביטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

 

כפי שהובהר במאמרינו הקודמים, ביצוע בירור בשאלה האם פעילות היצואן נכנסת תחת הקטגוריה של "יצוא ביטחוני" הינה קריטית; בדיקה מקדמית כזו עשויה לחסוך ליצואן זמן וכסף רב, שכן אם הוראות החוק לא חלות על היצואן, חבל להשקיע זמן וכסף לשווא; מצד שני, יצואן שפועל שלא על פי הוראות החוק בזמן שהן חלות עליו, מסתכן בביצוע עבירה פלילית.

 

מאמרנו הקודם עסק ברישום היצואן וברישום המוצרים. במאמר זה נציג את שלב רישיון השיווק. יודגש כי רישיון שיווק הוא שלב הכרחי הנדרש לפי החוק, מעבר לרישום היצואן ורישום המוצר.

 

החוק מחייב יצואן ביטחוני לקבל רישיון שיווק מאגף הפיקוח על היצוא הביטחוני ("אפ"י") לצורך עיסוק ביצוא ביטחוני של ציוד, ידע או שירות. החובה לקבל רישיון שיווק חלה על אדם / חברה העוסקים ביצוא הביטחוני, וכן על מתווך / סוכן מייצג שבמסגרת פעילותם מנהלים משא ומתן למכירת ציוד, ידע או שירות ביטחוני.

                

על אף שרישיון זה נקרא רישיון "שיווק", הוא נדרש עבור פעולות נוספות מעבר לשיווק עצמו, כגון ניהול הליכי משא ומתן או הליכים מוקדמים יותר לקידום עסקה (אף בטרם חתימת חוזה או עריכת זכרון דברים) בקשר לטובין הנכנסים תחת קטגוריית היצוא הביטחוני. במילים אחרות, החובה לקבל רישיון שיווק חלה בשלבים מוקדמים מאוד, עוד בטרם התגבשה העסקה, כגון: הצעת מוצר, פיתוח, ייעוץ, הדרכה, תיווך ועוד.

 

על מנת לקבל רישיון שיווק ביטחוני, על היצואן לבצע פנייה מסודרת לאפ"י ובקשה לקבלת רישיון שיווק. מבלי למצות את הסוגיה, יצוין כי ישנם תתי-תחומים בתוך היצוא הביטחוני, שעל מנת לקבל רישיון שיווק עבורם יש לצרף לבקשה מסמכים נוספים (כך הדבר, לדוגמה, בתתי-התחומים MTCR [תוכנה וטכנולוגיות טילים], TSWG [מסגרת שיתוף פעולה של ארה"ב-ישראל בתחום הביטחוני]  לוחמה בטרור, אבטחה, לוחמה זעירה ועוד).

 

אם בקשתו של היצואן אושרה על ידי הוועדה המייעצת באפ"י, רשאי ראש אפ"י להעניק רישיון שיווק שתוקפו לכל היותר עד שלוש שנים, כאשר שלושה חודשים לפני תום תוקפו יידרש היצואן לפנות שוב לאפ"י בבקשה לחידוש רישיון השיווק. מאחר ותהליך בדיקת והפקת רישיון שיווק דורש בדיקות מקיפות ויסודיות על ידי אפ"י, התהליך עלול להתמשך זמן לא קצר, ועל כן מומלץ כי היצואן יכלכל צעדיו בחכמה ויפנה זמן מספיק לפני תקופת השיווק / פקיעת רישיון השיווק.

 

רישיון השיווק עשוי להשתנות מיצואן ליצואן: לאפ"י סמכות להעניק את הרישיון תוך קביעת התניות לתוקפו, אשר יטילו הגבלות מסויימות על היצואן, זאת בהתאם לחוק ולתקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני ולשיקול הדעת המוקנה לאפ"י. ההתניות יכולות לכלול הגבלות על שיווק מוצרים מסויימים, הגבלות על שיווק למדינות מסוימות, תוקף רישיון קצר יותר מהנהוג וכיו"ב.

 

חשוב להבחין בין שני סוגים של רישיון שיווק הקיימים: הראשון מיועד לצורך שיווק ציוד ביטחוני, והשני מיועד לצורך העברת ידע ביטחוני. הסוג הראשון הוא רישיון השיווק הקלאסי לו יזדקק אדם או גוף המבקש לשווק ציוד המוגדר כביטחוני, בעוד שהסוג השני מתייחס למקרים שבמהלכם מועבר ידע ביטחוני; כך, למשל, יידרש רישיון שיווק מהסוג השני לצורך הדרכה בנושא ייצור, או למשל במקרה בו הגוף מפעיל צוותי הדרכה להעברת ידע ביטחוני.

 

פעמים רבות יזדקק היצואן לשני רישיונות – האחד לשיווק ציוד והשני להעברת ידע, ואין רישיון אחד מספיק עבור הפעולה השנייה. יצואנים רבים עשויים להאמין, בצורה שגויה, כי קבלת רישיון שיווק שניתן להם לגבי ציוד מסוים מתיר להם לבצע גם פעולות של העברת ידע (כדוגמת הדרכות) בקשר לאותו ציוד, אך לא כך הדבר; במקרה כגון זה על היצואן לקבל רשיון נפרד לכל פעולה. הדבר נכון גם במקרה ההפוך – במידה וההדרכה כוללת גם "מכירת" ידע לצד המודרך, הצטיידות ברישיון להעברת ידע ביטחוני לא יספיק, והיצואן יצטרך לקבל רישיון שיווק עבור הידע אותו מתכוון לשווק.

 

חשוב להבהיר כי רישיון השיווק הוא תנאי מקדים הכרחי ליצואן הביטחוני, שהרי ללא רישיון שיווק תקף - אין באפשרותו לקבל רישיון יצוא עבור הטובין ו/או הידע.

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com