לתשומת לב היבואנים

הצעת תיקון חוק פקודת המכס, המבקשת להכניס לחקיקה מסלול ענישה כלפי יבואנים וסוכני מכס, עשויה לשנות דרמטית את אורח עבודת יבואנים וסוכני מכס


11:09 ,30.06.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר, אוהד קריאף

בימים אלה פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת המכס. התזכיר מבקש להכניס לחקיקה מסלול ענישה חדש ומרתיע כנגד יבואנים וסוכני מכס בדמות הטלת עיצומים (קנסות) וכן פרסום פומבי של הטלתם.

 

תיקון זה, אם ייכנס לתוקף, ישפיע באופן דרמטי על עסקיהם של יבואנים וסוכני מכס.

 

באם יאושר התזכיר ויהפוך לגדר חוק מחייב, יאפשר המסלול הטלת עיצומים (קנסות) כבדים על יבואנים וסוכני מכס, וכן יאפשר פרסום באמצעי התקשורת כי הוטל עיצום, וזאת בטרם התברר העניין בבית המשפט.

 

בתזכיר מוצע לאפשר הטלת עיצומים כספיים על הפרות שונות של מגישי הצהרת יבוא, הצהרת יצוא, הצהרת שטעון. ניתן להטיל את העיצומים על בעל הטובין ועל גורמים המעורבים בהובלת מטענים, בעלי רישיון מחסן רישוי, וגם על סוכני מכס.

 

בין העיצומים הכספיים שמבקש התזכיר החדש להטיל ניתן למנות:

  • אדם שפעל כסוכן מכס מבלי שהומצא לו כתב הרשאה חתום כדין חשוף להטלת עיצום כספי בסך של עד 5,000 שקל.

 

  • אדם שמסר ידיעה או מסמך לא נכונים, או שנמנע ממסירת ידיעה או מסמך שחובה למסור ובשל המעשה או המחדל נוצר חסר (גירעון), חשוף להטלת עיצום כספי בשיעור של 20% מהחסר, אך לא יותר מסכום של 200 אלף שקל.

 

  • אדם שלא הגיש מצהר, או שלא עמד במועדים, או שהגיש מצהר שכלל פרטים לא נכונים, חשוף להטלת עיצום כספי בסך של 25 אלף שקל.

 

  • אדם שהגיש הצהרת יבוא/יצוא שכללה פרטים לא נכונים חשוף להטלת עיצום כספי בסך של 5,000 שקל, או 25% מהחסר, לפי הגבוה מבניהם.

 

  • אדם שלא צירף להצהרת היבוא/היצוא מסמכים שיש לצרפם, חשוף להטלת עיצום כספי בשיעור של 10% מערך הטובין, אך לא יותר מ-25 אלף שקל.

 

  • עיצומים שונים בסכום של 25 אלף שקל נקבעו בגין הפרות שונות שבוצעו על ידי בעלי מחסנים רשויים, כגון אחסנה מעל לתקופה המותרת בחוק, אחסנת טובין אשר לא הותרו על פי הצהרת אחסנה או שאחסנתם אסורה.

 

מהו תהליך הטלת העיצום הכספי?

במידה ולגובה המכס היה יסוד סביר להניח שאדם הפר הוראה ובכוונתו להשית עליו עיצום כספי, נדרש גובה המכס למסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי. בהודעה יצוין המעשה או המחדל שמהווה את הפרת ההוראות, סכום העיצום והתקופה לתשלומו.

 

התזכיר מעניק לאדם החשוד כ"מפר" זכות טיעון - מי שנמסרה לו הודעה על כוונה לחייבו בעיצום כספי, רשאי לטעון טענותיו בכתב בפני גובה המכס בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה.

 

על פי התזכיר, המועד לתשלום עיצום כספי הינו בתוך 30 יום ממסירת דרישת התשלום והליך הערעור לא מעכב את התשלום.

 

התזכיר מאפשר למי שהוטל עליו עיצום כספי לפנות בערעור לבית המשפט.

 

סנקציה נוספת מעבר לתשלום היא פרסום באמצעי התקשורת. מעבר להטלת העיצום הכספי, קובע התזכיר כי הטלת העיצום תפורסם הדבר באתר האינטרנט של רשות המסים. הפרטים שיפורסמו בהודעה יכללו את זהות התאגיד המפר, דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה שבעטיה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה, וכן את סכום העיצום הכספי, אם הופחת הסכום, מהן הנסיבות שבזכותם הופחת העיצום ושיעור ההפחתה.

 

כך, התיקון מאפשר לגובה המכס לפרסם באתר האינטרנט, באופן פומבי, את שמות בעלי העסקים שהוטל עליהם עיצום כספי ולכאורה מפרים את החוק, וזאת עוד לפני שבית משפט מוסמך דן בנושא ואימץ את מסקנות גובה המכס.

 

יצוין כי הגשת ערעור לבית המשפט לא תמנע את הפרסום. לצורך השוואה, גם בתחום הכופר המוטל על עברייני מס, בעקבות פסק - הדין בעניין התנועה לחופש המידע משנת 2008, הונחתה רשות המסים להתחיל ולפרסם את החלטות ועדות הכופר יחד עם שמות הנישומים שעברו עבירות, וזאת בכפוף לחוק חופש המידע ועקרון השקיפות. יחד עם זאת חשוב לציין כי כופר מוטל על הנישום בהסכמה, בעוד שעיצום כספי מכוח התיקון המוצע מוטל כנגד עמדתו של בית העסק.

 

כיצד ישפיע התיקון על עסקיהם של יבואנים וסוכני מכס?

לדעתנו, מדובר בהצעה שתשנה באופן דרמטי את פעילותם של יבואנים וסוכני מכס. יבואנים וסוכני מכס ידעו שהם עשויים להיות חשופים באופן מתמיד לקנסות והדבר עשוי לשבש את פעילותם, לגרום לסוכני המכס לדרוש שכר גבוה יותר, או להידרש לפוליסות ביטוח נוספות שכן האחריות המקצועית שלהם עשויה לגדול.

 

בשנת 2004 הציעה רשות המכס לתקן את חוק סוכני המכס ולהוסיף בו סעיף המאפשר הטלת קנס כספי של עד 200 אלף שקל. התיקון בסופו של דבר לא נכנס לתוקף. יש לציין כי התיקון דאז לא התייחס לגורמים נוספים בשרשרת היבוא ולכן ההצעה הנוכחית רחבה הרבה יותר.

 

מה ניתן לעשות?

לדעתנו, בכל הנוגע לקבוצת סוכני המכס, המהלך הנכון הוא לנסות ולהתנגד לתיקון חקיקה זה ולא להשלים עם קיומו. תיקון חקיקה זה כאמור צפוי לפגוע בעסקיהם של סוכני המכס באופן משמעותי, ומן הראוי שקולם של סוכני המכס יישמע בכנסת, בטרם יועבר תיקון זה.

 

יש לציין כי הטלת קנס של עד 200 אלף שקל על סוכני מכס, כפי שמוצע בתיקון בגין אחת העבירות, חורגת באופן משמעותי מהקנס שניתן להטיל על בעלי מקצוע אחרים על פי החוקים השונים, כגון סוכן ביטוח, יועץ השקעות, יועץ מס, עורך דין, רואה חשבון, רופאים, כאשר על חלק מהם כלל לא ניתן להטיל קנס אלא רק אמצעי משמעת אחרים. 

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com