נדחתה בקשה לפסול פסק בורר בנושא סחר בינלאומי

חברת סחר ביקשה לפסול פסק בורר שניתן במחלוקת בינה לבין חברת שילוח ועמילות מכס, בטענה שהבורר התעלם ממספר ראיות וטיעונים שהובאו בפניו


00:00 ,25.11.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, לינוי בר און

נדחתה בקשת חברה להורות על ביטול פסק בוררות, שניתן במחלוקת בינה לבין חברת שילוח בינלאומי ועמילות מכס.

הרקע לבקשה הינו מחלוקת כספית שהתעוררה בין שתי חברות העוסקות בסחר בינלאומי. החברה התובעת הודיעה כי הנתבעת הודיעה על הפסקת ההתקשרות בין הצדדים ללא הודעה מוקדמת כנדרש.

החברה התובעת דרשה פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת על סיום ההתקשרות, אובדן רווחים לתקופה של שישה חודשים, הפסדי רווחים עתידיים, פגיעה בשמה הטוב, במוניטין, וכן בגין גזל לקוחות על ידי החברה הנתבעת.

בהסכמת הצדדים, הועברה המחלוקת לבוררות בפני עו"ד שלמה שרון, שמתמחה בסחר בינלאומי ובעניינים הקשורים בשילוח בינלאומי ועמילות מכס.

שרון כבורר חייב את החברה הנתבעת בתשלום פיצוי בסך של 142 אלף שקל בגין חמישה חודשי הודעה מוקדמת שלא ניתנה, ודחה את כל יתר רכיבי התביעה - אובדן רווחים עתידי, פגיעה בשם טוב, במוניטין, וגזל לקוחות.

החברה הנתבעת, שלא הסכימה להחלטת הבורר, הגישה לבית המשפט בקשה לביטול פסק הבוררות, בטענה כי גובה הפיצוי שנפסק נקבע ללא שהוכח הנזק, תוך התעלמות מהדין, הראיות והטיעונים שעמדו לפני הבורר. לחיזוק טענתה, הוסיפה החברה הנתבעת כי הבורר בעצמו שב וקבע כי הרווח שנמנע מהחברה התובעת בתקופת ההודעה המוקדמת, עבורו נדרש פיצוי, כלל לא הוכח, וחרף זאת פסק פיצוי, על בסיס אומדן נזק ודוח שנתי שאינו בהכרח מייצג את הרווח שנמנע ממנה.

לטענת הנתבעת, אין כל קושי בהוכחת הנזק במקרה זה, ועל כן קביעת פיצוי על סמך הערכות, במקום להוכיח את הנזק שנגרם בפועל, חורגת מהוראות הדין וצריכה להוביל לביטול פסק הבוררות.

טעם נוסף, לדעת הנתבעת, לביטול פסק הבורר הינו כי הפיצוי שנפסק על ידי הבורר גבוה מהסכום שנתבע על ידי התובעת, כאשר כלל ידוע הוא שאין לפסוק בהליך משפטי יותר ממה שביקש התובע, גם אם נתברר במהלך הדיון כי היה זכאי לפיצוי גבוה יותר.

מנגד הכחישה החברה התובעת את טענות הנתבעת. לטענתה, פסק הבורר ניתן בהסכמת הצדדים, תוך ידיעה מראש כי לא ינהג בהכרח בהתאם לסדרי הדין וכללי הראיות הנהוגים במשפט הישראלי.

התובעת כפרה בטענה, לפיה הנזק לא הוכח כראוי, שכן מלבד הדוח משנת 2009, הוצגה בפני הבורר חוות דעת של מומחה בתחום הסחר הבינלאומי, ומשכך, סבורה היא כי ההכרעה התבססה על ראיות מספקות.

בית המשפט הדגיש כי הוא איננו משמש כערכאת ערעור על פסקי בוררות ואין הוא אמור לבחון האם צדק הבורר בקביעותיו, או טעה בהן על פי הדין. עם זאת, במידה ותוכח עילה מן העילות שבסעיף 24 לחוק הבוררות, המאופיינות בכך שפסק הבורר לוקה בפגם שנפל בהליך הבוררות עצמו (בשונה מפגם בתוכנו), ניתן יהיה לבטלו.

אשר לטענה כי הבורר פעל ללא סמכות, או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות, נפסק כי החברה הנתבעת לא הצביעה על חריגה כלשהי של הבורר מהסמכות שניתנה לו לפסוק בסכסוך. הוכרע כי הליך הבוררות עצמו התנהל כשורה ולשביעות רצון שני הצדדים, וכי הפסד בבוררות אינו פוגם בהליך שהתנהל לפני מתן הפסק, ואינו מהווה כשלעצמו, סיבה לביטול הבוררות.

אשר לטענה כי הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו: הנתבעת טענה שהבורר התעלם לכאורה מראיות שהובאו לפניו. בית המשפט פסק כי אין בכך כדי להביא לפסילת פסק הבוררות, מה עוד שלא הוכח, כי בראיות אלו היה בכדי להביא את הבורר לפסוק אחרת.

באשר לטענה כי הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן: בית המשפט דחה את הטענה כי פסיקת הבורר על דרך האומדנה (הערכת הנזק) מנוגדת לדין, וגם פסיקת סכום הגבוה מהסכום שנתבע איננה "פעולה בניגוד לדין".

באשר לטענה כי קיימת עילה שעל פיה היה בית המשפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד: צוין כי זהו למעשה "סעיף סל", אשר בעטיין של נסיבות קיצוניות שונות (למשל: פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי; גילוי עובדות חדשות המצדיקות עריכת משפט חוזר; תרמית בהליך בוררות , וכדו') יתאפשר ביטול פסק הבוררות. בית המשפט לא מצאה כי מתקיימת אחת מהנסיבות הללו.

לפיכך קבע בית המשפט כי דין הבקשה לביטול פסק הבורר להידחות, וחייב את החברה הנתבעת בהוצאות משפט בסך 2,000 שקל.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com