על התחשבנות בין משלח ישראלי למשלח זר

לעתים נוהגים משלחים לשתף פעולה ולהפנות זה אל זה לקוחות בתמורה לחלק מהרווחים. אך מה קורה כאשר הצד אליו הופנו הלקוחות מוציא הוצאות לטיפול המטענים, מי ישלם בעדן?


00:00 ,11.01.2011 מאת: עו"ד עומר וגנר, עו"ד גיל נדל

בענף השילוח הבינלאומי, משלחים ישראליים רבים משתפים פעולה עם משלחים זרים, כך שכל צד מפנה לרעהו לקוחות הזקוקים לשירותי שילוח, ובתמורה לכך מקבל רווחים שצמחו מפעילות אותם לקוחות. כאשר הצד אליו הופנו הלקוחות מוציא הוצאות שונות אגב הטיפול במטענים, אילו הוצאות צריכות לבוא בחשבון בהתחשבנות עם הצד שהפנה את הלקוחות? עניין זה עלה לדיון לאחרונה בפסק-דין של בית משפט השלום בראשון לציון.

עובדות המקרה וטענות הצדדים

שתי חברות זרות מארה"ב, העוסקות במתן שירותי שילוח בינלאומי ופנים ארצי בארה"ב, יבוא וייצוא ושירותים נלווים, הגישו תביעה כספית על סך כ-24 אלף דולר נגד חברת כסלו, העוסקת במתן שירותי שילוח בישראל. בין הצדדים התקיימה מערכת יחסים של מתן שירותים הדדי, כך שכל צד מפנה לרעהו לקוחות ומקבל רווחים מפעילות אותם לקוחות. החברות הזרות טענו כי סיפקו לכסלו שירותים מבלי שכסלו שילמה בעבורם, וכסלו התכחשה לקיומו של החוב.

בית המשפט מינה מומחה מטעמו, אשר בחן את מערכת היחסים בין הצדדים וקבע כי בהתאם לנוהג הרווח בענף בשיתוף פעולה בין משלחים, ההסכם (בעל פה) היה כי כסלו תפנה לחברות הזרות משלוחי יצוא וייבוא, ותקבל 50% מן הרווחים שיפיקו החברות הזרות כתוצאה מאותה פעילות. לצורך חישוב הרווחים, עלה הצורך לדון בשאלה האם יש לקחת בחשבון הוצאות שונות שדרשו החברות הזרות מכסלו.

המומחה חילק את ההוצאות שדרשו החברות הזרות לשלוש קטגוריות: הוצאות עצמיות שהוציאו החברות הזרות, שמעצם מהותן מהוות חלק מהשירות שמעניקות החברות הזרות, ואין בסיס שכסלו תישא בהן.

הוצאות עצמיות שהוציאו החברות הזרות ושיש לחייב את כסלו בגינן, אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים: גובה ההוצאות מוסכם, החברות הזרות הוציאו אותן בפועל, ודרשו מכסלו בכתב את השבתן.

הוצאות ששילמו החברות הזרות לצדדים שלישיים אגב מתן השירות, ושיש לחייב את כסלו בגינן, אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים: גובה ההוצאות מוסכם, החברות הזרות הוציאו אותן בפועל, ודרשו מכסלו בכתב את השבתן.

לאור ניתוח זה, קבע המומחה כי כסלו חייבת בתשלום הוצאות רק מן הסוג השלישי, המסתכמות בסכום של כ-6,000 דולר (מתוך תביעה על סך כ-24 אלף דולר). ביחס להוצאות מן הסוג השני, קבע המומחה כי יש לחברות הזרות זכאות עקרונית לקבלן, אלא שהן לא הוכיחו את שלוש התנאים (דרישה בכתב, הסכמה בנוגע לסכום, הוכחה כי הוצאו בפועל).

החברות הזרות טענו כי אין לקבל את חוות-דעת המומחה בעניין ההוצאות העצמיות, שכן חברת כסלו נשאה בהן בפועל קודם לכן והתכחשה להן רק בשלב מאוחר יותר. כסלו טענה כי ביחס לסכום מסוים אותו קבע המומחה כי עליה לשלם, סכום זה כבר שולם על ידה.

פסק-הדין

בית המשפט קבע כי משהצדדים לקחו על עצמם סיכון שלא לקיים חקירות נגדיות בבית המשפט, יש להכריע על סמך המסמכים וחוות-דעת המומחה.

לאור זאת, דחה בית המשפט את טענת החברות הזרות כאילו כסלו הסכימה לשלם הוצאות עצמיות, מאחר ונשאה בהוצאות כאלו בעבר, וקיבל את טענת כסלו לפיה היא הפסיקה לשלם הוצאות אלה מאחר וגילתה בשלב מסוים שאינה צריכה לשאת בהן.

בית המשפט קיבל את מסקנת המומחה לפיה החברות הזרות זכאיות לתשלום בעבור הוצאות עצמיות מסוימות, אך הן לא הוכיחו את התקיימות שלושת התנאים ולכן התביעה נדחתה ברכיב זה.

ביחס לטענת כסלו כאילו פרעה חשבונית מסוימת, דחה בית המשפט את הטענה וקבע כי כסלו הציגה רק מסמך פנימי-טיוטה, ולא מסמך המאמת כי פרעה את החשבונית.

בסופו של דבר, חייב בית המשפט את כסלו לשלם לחברות הזרות סכום של כ-6,000 דולר בתוספת ריבית, בהתאם לחוות-דעת המומחה, וכמו כן הטיל עליה תשלום הוצאות משפט בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך של כ-1,000 דולר.

ת.א. (שלום ראשל"צ) 5995-06 LTD ASSOCIATES STILE S.J. ואח' נ' כסלו תובלה וסחר בע"מ, השופט יחזקאל קינר, פסק-דין מיום 9.1.11, ב"כ הצדדים – לחברות הזרות - עו"ד מודעי ארז, לחברת כסלו – עו"ד ליאב מנחם).

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא וייצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il