הרווח הנקי של קבוצת אוריין ב-2011 עמד על 7.6 מיליון דולר

מדוח לבורסה ולרשות לניירות ערך שהגישה הקבוצה עולה שהכנסותיה ב-2011 עמדו על 158 מיליון דולר והרווח לפני מסים עמד על 10 מיליון דולר


00:00 ,25.03.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בשנת 2011 חל גידול של 15% במאזן המאוחד של קבוצת השילוח הבינלאומי והשירותים הלוגיסטיים אוריין. כך עולה מהדוח השנתי שהעבירה החברה לבורסה ולרשות לניירות ערך. סך המאזן של החברה הסתכם בשנה החולפת ב-82 מיליון דולר, לעומת 71 מיליון דולר ב-2010. הרווח הנקי של החברה עמד על 7.6 מיליון דולר, לעומת 8.85 מיליון דולר ב-2010.

בשנת 2011 הסתכמו הכנסות הקבוצה ממתן שירותים בכ-158 מיליון דולר, לעומת כ-152 מיליון דולר ב-2010, עלות מתן השירותים הסתכמה בכ-139 מיליון דולר, לעומת כ-135 מיליון דולר ב-2010, הרווח הגולמי עמד על כ-19 מיליון דולר, לעומת כ-16 מיליון דולר ב-2010, והרווח לפני מסים עמד על 10 מיליון דולר, לעומת כ-11 מיליון דולר ב-2010.

ברבעון הרביעי של 2011 הסתכמו הכנסות החברה בכ-39.6 מיליון דולר, עלייה של 5.6% לעומת הרבעון הרביעי של 2010, בו עמדו ההכנסות על 37.5 מיליון דולר.

במגזר היבוא, עמדו הכנסות החברה ב-2011 ממתן שירותים על כ-87.9 מיליון דולר, לעומת 87.3 מיליון דולר ב-2010, עלייה של 1%. עלות השירותים במגזר היתה כ-78 מיליון דולר ב-2011, לעומת כ-77.9 מיליון דולר ב-2010, עלייה של 2%. סך הרווח הגולמי בסוף השנה עמד על כ-9.6 מיליון דולר, לעומת כ-9.4 מיליון דולר ב-2010, עלייה של 2%.

במגזר היצוא עמדו הכנסות הקבוצה ב-2011 על כ-46 מיליון דולר, לעומת כ-45 מיליון דולר ב-2010, עלייה של 2%. עלות השירותים נשארה כמעט זהה ב-2011 לעומת השנה שקדמה לה, ועמדה על כ-39 מיליון דולר. גידול של 18% חל ברווח הגולמי של הקבוצה, מ-5.3 מיליון דולר ב-2010 ל-6.1 מיליון דולר ב-2011.

 גידול משמעותי, של 50.5%, חל במגזר המימון ב-2011, כשההכנסות ממתן שירותים במגזר עלו מ-1.09 מיליון דולר ב-2010 ל-1.64 מיליון דולר ב-2011. גידול של 48% חל במגזר בעלויות השירותים, מ-533 אלף דולר ל-806 אלף דולר. גידול של 52.5% חל ברווח הגולמי של המגזר, מ-550 אלף דולר ב-2010 ל-839 אלף דולר ב-2011.

בתחום הפעילויות האחרות, הכוללות את ההובלה היבשתית, שילוח תערוכות, משלוחי צד ג' המיועדים לחו"ל ופעילות החברה הבת SCG, דיווחה החברה על עלייה של 23% בתחום ההכנסות ממתן שירותים, מכ-19.2 מיליון דולר ב-2010 לכ-23.5 מיליון דולר ב-2011. גידול של 20% חל בעלות השירותים במגזר, מכ-17.7 מיליון דולר ב-2010 לכ-21.1 מיליון דולר ב-2011, כשהרווח הגולמי עלה ב-58%, מכ-1.5 מיליון דולר ב-2010 לכ-2.4 מיליון דולר ב-2011.

הנכסים השוטפים של החברה הסתכמו בסך של כ- 60 מיליון דולר, לעומת כ-57  מיליון דולר ב-2010, גידול של כ-5%. בסעיף יתרת המזומנים של החברה חלה ירידה של 72% לעומת 2010, 0.5 מיליון דולר לעומת 1.9 מיליון דולר.

יתרת הרכוש הקבוע והנכסים הלא שוטפים של החברה עמדו בסוף 2011 על 7.9 מיליון דולר לעומת 8.1 מיליון דולר בסוף 2010, ירידה של 2%, המוסברת בהקמת מרכז לוגיסטי חדש בראש העין ורכישת תשע משאיות חדשות לצי המשאיות המשמש את חטיבת ההובלות היבשתית של החברה, העומד על 49 משאיות.

ההון העצמי של החברה נכון לסוף 2011 עמד על 25.2 מיליון דולר (30% מהמאזן), לעומת 23.2 מיליון דולר בסוף 2010.

בשנת 2011 כולה חילקה אוריין לבעלי המניות שלה ידווידנד מצטבר בסך כ-5.5 מיליון דולר. בחודש אפריל תחלק החברה דיווידנד נוסף, בסך כ-1.05 מיליון דולר.

נכון ליום 22 במרץ, עובדים בקבוצה 514 עובדים.