הוראות מעבר בדבר הכללתן של 10 המדינות המצטרפות לקהילייה האירופאית בהסכם האירופי ים תיכון

לקראת הצטרפותן של 10 מדינות חדשות לקהילייה האירופאית ב- 1 במאי, פרסם אינג' דוד חורי, ממונה יחידת יצוא כללי מקור באגף המכס ומע"מ, הוראות מעבר המתייחסות


00:00 ,29.04.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
לקראת הצטרפותן של 10 מדינות חדשות לקהילייה האירופאית ב- 1 במאי, פרסם אינג' דוד חורי, ממונה יחידת יצוא כללי מקור באגף המכס ומע"מ, הוראות מעבר המתייחסות לנושא הכללת המדינות המצטרפות להסכם הקיים עם הקהילה האירופאית.

דוד חורי ציין כי בהמשך להחלטת הקהילה לצרף 10 מדינות חדשות לקהילה, החל מיום 1.5.04 ובכפוף לסעיף 21 (2) לשער II בהסכם האירופאי ים תיכוני, מדינת ישראל והקהילה האירופית הגיעו להסכם בדבר הכללת המדינות המצטרפות בהסכם האירופאי ים תיכוני (להלן – הסכם הצירוף).


להלן עיקרי הסכם הצירוף, והוראות מעבר הנוגעות להחלתו:

פרק 1 : הוראות כלליות

סעיף 1: המדינות המצטרפות להסכם האירופאי ים תיכוני

רפובליקה של צ'כיה - CZECH REPUBLIC
רפובליקה של פולין - REPUBLIC OF POLAND
רפובליקה של הונגריה - REPUBLIC OF HUNGARY
רפובליקה של סלובניה - REPUBLIC OF SLOVENIA
רפובליקה של סלובקיה - SLOVAK REPUBLIC
רפובליקה של אסטוניה - REPUBLIC OF ESTONIA
רפובליקה של קפריסין - REPUBLIC OF CYPRUS
רפובליקה של לטביה - REPUBLIC OF LATVIA
רפובליקה של ליטה - REPUBLIC OF LITHUANIA
רפובליקה של מלטה - REPUBLIC OF MALTA

להלן בנוהל זה – "המדינות המצטרפות".


סעיף 2: הוספת מונחים רשמיים בהסכם לתעודות תנועה EUR-1 שהונפקו בדיעבד

סעיף 19 (4) לפרוטוקול 4 בהסכם האירופי ים-תיכוני שעניינו מונחים רשמיים להנפקת תעודת תנועה EUR-1 בדיעבד, יורחב, ויתווספו לו המונחים הרשמיים בשפת המדינות המצטרפות.

רצ"ב הסעיף הנ"ל במתכונתו החדשה – נספח I.

סעיף 3: הוספת מונחים רשמיים בהסכם להנפקת העתק של תעודת תנועה EUR-1

סעיף 20 (2) לפרוטוקול 4 בהסכם האירופי ים תיכוני שעניינו מונחים רשמיים לצורך הנפקת העתק תעודת תנועה EUR-1 , יורחב, ויתווספו לו המונחים הרשמיים בשפת המדינות המצטרפות.
רצ"ב הסעיף הנ"ל במתכונתו החדשה – נספח II.


סעיף 4 – הגדלת המכסות הכמותיות להטבות המוענקות למזון וחקלאות במסגרת ההסכם האירופאי ים תיכוני

ישראל והקהילה האירופית הגיעו להסכמה בדבר הגדלת המכסות שנקבעו בהסכם האירופי ים תיכוני לטובין המסווגים בפרקים 1-24 לשיטה המתואמת (חקלאות ומזון) והזכאים ליחס מכס מועדף עפ"י הסכם זה.

צו תעריף המכס לרבות התוספת החמישית לצו יעודכנו בהתאם להסכם הצירוף, והמכסות הקבועות בו.פרק 2: הוראות מיוחדות להונגריה, סלובניה, סלובקיה, פולין וצ'כיה שיש לישראל עמם הסכם אס"ח.

סעיף 1: ביטול הסכמי אס"ח בילטרליים
החל מיום 1.5.04 יבוטלו הסכמי אס"ח שהיו בין מדינת ישראל לבין מדינות מצטרפות.

להלן ההסכמים שיבוטלו:

הסכם בין ישראל לבין הרפובליקה של פולין
הסכם בין ישראל לבין הרפובליקה של הונגריה
הסכם בין ישראל לבין הרפובליקה של צ'כיה
הסכם בין ישראל לבין הרפובליקה של סלובקיה
הסכם בין ישראל לבין הרפובליקה של סלובניה


סעיף 2: ביטול קוד קבוצת תעריף במערכות המחשב

קודי קבוצת התעריף שהוקצו במחשב המכס לצורך יבוא טובין במסגרת ההסכמים המפורטים בסעיף 1 לעיל, יבוטלו.

להלן קודי קבוצת התעריף שיובטלו:

צ – צ'כיה
ה- הונגריה
ס- סלובקיה
ל- פולין
ב- סלובניה


סעיף 3: ביטול המכסות הכמותיות (חקלאות ומזון)

החל מיום 1.5.04 יבוטלו ההטבות המכסיות שנתנו במסגרת מכסה ליבוא טובין בפרקים 1-24 לשיטה המתואמת, במסגרת ההסכמים המפורטים בסעיף 1 לעיל.
תוקפם של רשיונות היבוא אשר הונפקו ע"י משרד התמ"ת ומשרד החקלאות מבעוד מועד הינם עד לתאריך- 30.4.04. בהתאם, יש לשחרר את הטובין עפ"י תנאי הרשיון ולא יאוחר מיום 30.4.04.


סעיף 4: אימות תעודות תנועה EUR-1 / חשבוניות הצהרה שהונפקו לפני 1.5.04

על אף ביטול ההסכמים המפורטים בסעיף 1 לעיל, רשאיות מדינת ישראל והמדינות המצטרפות להמשיך ולבצע אימות לתעודת תנועה EUR-1 / חשבונית הצהרה, שטרם חלפו שלוש שנים לפחות ממועד הנפקתם.


סעיף 5: שמירת מסמכים לטובין שיובאו/שיוצאו במסגרת ההסכמים הבלטרליים

מבלי לגרוע מהוראת כל דין אחר, חלה חובת שמירה על כל המסמכים (לרבות טופסי תעודת תנועה EUR-1 וחשבוניות) התומכים בהוכחות מקור הטובין שיוצאו או יובאו לפני 1.5.04 למשך שלוש שנים לפחות ממועד הנפקתם או קבלתם לפי העניין.


סעיף 6: יצואנים מאושרים

יבוא לישראל:
הצהרת יצואן מאושר ממדינות המופיעות בסעיף 1 לעיל שקבעו מספר יצואן מאושר מיוחד להסכם אס"ח עם ישראל תתקבל למשך שנה אחת ממועד ההצטרפות. במהלך תקופה זו על היצואן המאושר במדינות אלה להסדיר מעמד יצואן מאושר עפ"י ההסכם האירופי ים תיכוני.

יצוא מישראל:
עם כניסת הסכם הצירוף לתוקף לא יחול שינוי במעמד היצואן המאושר.


סעיף 7: תעודת תנועה EUR-1/ חשבונית הצהרה שהונפקו עד 30.4.04

תעודות תנועה EUR-1/ חשבוניות הצהרה (הן ביבוא והן ביצוא) שהונפקו עפ"י ההסכמים המפורטים בסעיף 1 לעיל, עד לתאריך 30.4.04 יהיו תקפות למשך 4 חודשים ממועד הנפקתן. בתקופה זו יש לצרף את מסמך ההעדפה לרשימון היבוא, ולציין בשדה קוד קבוצת תעריף, את האות ש.


סעיף 8: קבלת העדפת מכס ביבוא טובין העומדים בכללי מקור שנקבעו בהסכם האירופי ים תיכוני ואינם עומדים בהסכמי אס"ח הבלטרליים עם המדינות המצטרפות

טובין שיובאו לאחר 1.5.04 או טובין הנמצאים במחסן רשוי ולא הוגש בגינם רשמון לצריכה בארץ, אשר אינם עומדים בכללי מקור שנקבעו בהסכמים המפורטים לעיל בסעיף 1, אך עומדים בכללי המקור הקבועים בהסכם האירופי ים תיכוני, ואין בגינם מסמך העדפה במועד השחרור - ניתן יהיה לקבל העדפת מכס אם תוגש לגביהם תעודת תנועה EUR-1 בדיעבד ולא יאוחר מיום 31.8.04.

היבואן/סוכן המכס יפנה את הרשימון לתהליך א' יזום ימסור הצהרה בעת הגשת הרשימון כי הטובין עומדים בכללי מקור וביתר סעיפי ההסכם האירופי ים תיכוני יפקיד פקדון בגובה המיסים החלים ללא העדפת מכס וזאת עד להמצאת תעודת תנועה EUR-1 בדיעבד.

בסעיף זה – לא תתקבל חשבונית הצהרה בדיעבד.


סעיף 9: הנפקת תעודות תנועה EUR-1 בדיעבד ליצוא מישראל

טובין שיוצאו מישראל לארצות המופיעות בסעיף 1 לעיל בטרם כניסת הסכם ההצטרפות לתוקף ולא עמדו בכללי מקור שנקבעו בהסכם האירופי ים תיכוני בעת יצואם, ועם כניסת מועד ההצטרפות הטובין יעמדו בכללי מקור אלה תונפק בגינם תעודת תנועה בדיעבד ע"י הגורמים המוסמכים באגף המכס ולא יאוחר מ- 31.8.04 .


פרק 3 – הוראות מיוחדות למדינות אסטוניה, לטביה, ליטה, מלטה וקפריסין שלא היה למדינת ישראל עמם הסכם אס"ח לפני מועד ההצטרפות

סעיף 1: קבלת העדפת מכס ביבוא טובין ממדינות אלה

טובין שיובאו לאחר 1.5.04 או טובין הנמצאים במחסן רשוי ולא הוגש בגינם רשימון לצריכה בארץ אשר עומדים בכללי המקור וביתר סעיפי ההסכם האירופי ים תיכוני ואין בגינם מסמך העדפה במועד השחרור ניתן יהיה לקבל העדפת מכס אם תוגש לגביהם תעודת תנועה EUR-1 שהונפקה בדיעבד תוך 4 חודשים ממועד ההצטרפות ולא יאוחר מיום 31.8.04.

היבואן/סוכן המכס יפנה את הרשימון לתהליך א' יזום ימסור הצהרה בעת הגשת הרשימון כי הטובין עומדים בכללי מקור וביתר סעיפי ההסכם האירופי ים תיכוני יפקיד פקדון בגובה המיסים החלים ללא העדפת מכס וזאת עד להמצאת תעודת תנועה EUR-1 בדיעבד.

בסעיף זה – לא תתקבל חשבונית הצהרה בדיעבד.


סעיף 2: הנפקת תעודת תנועה EUR-1 בדיעבד ליצוא מישראל

טובין שיוצאו מישראל ארבעה חודשים לפני מועד כניסת הסכם לתוקף אשר עומדים בכללי המקור שנקבעו בהסכם האירופאי ים תיכוני וביתר סעיפי ההסכם תונפק בגינם תעודת תנועה EUR-1 בדיעבד ע"י הגורמים המוסמכים באגף המכס ובכפוף לאי מתן הישבון בגין טובין אלה.


יובהר, כי לא יינתנו העדפות מכס ללא פרסום צו תעריף המכס המיישם אותן.

אגף המכס והמע"מ יעמיד קו פתוח בטלפון 6663797 02 ביום 2.5.04 לשאלות הנוגעות להצטרפות המדינות להסכם.

הוראות אלה נערכו בשיתוף היחידה המשפטית והיחידה הכלכלית באגף.