פברואר: הכנסות המדינה ממסים הסתכמו ב-24.8 מיליארד שקל

הכנסות רשות המסים בפברואר 2018 הסתכמו ב-24.3 מיליארד שקל, לעומת 22.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממס קנייה מיבוא הסתכמו בפברואר 2018 ב-1.8 מיליארד שקל


14:46 ,12.03.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

ממשרד האוצר נמסר אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר - פברואר 2018, שנערך על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי. בחודש פברואר נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 2.4 מיליארד שקלים.

 

בחודשים ינואר – פברואר 2018 נמדד עודף בסך 2.3 מיליארד שקלים לעומת עודף בסך 1.4 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. בתקציב לשנת 2018 מתוכנן גירעון שנתי בסך 38.5 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ״ג. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2017 – פברואר 2018) עומד על 1.9% מהתמ״ג.

 

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי) הסתכמו בחודש פברואר ב-28.5 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 26.1 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית 2.4 מיליארד שקלים.

 

מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי) ב-47.1 מיליארד שקלים, עלייה של 9.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (באותן הגדרות מדידה): הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-8.9%. הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-9.6%. לעומת שיעור הגידול שדווח לחודש ינואר, בחודש פברואר שיעור הגידול המצטבר החל לרדת, וצפוי להמשיך ולרדת בחודש מרץ ובהמשך השנה.

 

 

 

בתקציב המקורי של המשרדים האזרחיים (בתוספת הרזרבה להתאמות בסך 3.5 מיליארד שקלים) תוכנן בשנת 2018 גידול בשיעור של 5.3% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2017. בתקציב המקורי של מערכת הביטחון תוכנן בשנת 2018 קיטון שנתי בשיעור של 0.5%- לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2017.

 

סך גביית המיסים בחודש פברואר הסתכמה ב-24.8 מיליארד שקלים. בתקופה ינואר - פברואר 2018 הסתכמה גביית המסים בסך של 54.6 מיליארד שקלים, גידול נומינלי של 5.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

ההכנסות האחרות הסתכמו בחודש פברואר בסך של 1.2 מיליארד שקלים.

 

בחודש פברואר 2018 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-24.8 מיליארד שקל.

בניתוח נתוני גבייה לחודש פברואר 2018 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד יש לנטרל גביה חריגה של כ‑0.5 מיליארד שקל הנובעת משומה חריגה. בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי שינויי חקיקה ושומה חריגה, עלו ההכנסות בפברואר 2018 ב‑5% לעומת פברואר 2017. הגביה ממסים ישירים נשארה ללא שינוי לעומת אשתקד. החודש נרשמה עלייה משמעותית בהחזרי מס וירידה במיסוי מקרקעין. הגביה ממסים עקיפים עלתה ב‑11% והגבייה מאגרות עלתה ב‑9%. העלייה הגבוהה בהכנסות ממסים עקיפים נובעת בעיקר מגביה נמוכה בפברואר 2017, עקב הקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2016. נתוני המגמה מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים. בחמש השנים האחרונות הגבייה גדלה ריאלית בקצב שנתי ממוצע של כ-6%.

 

הכנסות רשות המסים בפברואר 2018 הסתכמו ב-24.3 מיליארד שקל, לעומת 22.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-5%. המסים הישירים נשארו ללא שינוי. החודש נרשמה עלייה משמעותית בהחזרי מס וירידה במיסוי מקרקעין. המסים העקיפים עלו ב-11% לעומת פברואר 2017.

 

מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) - בפברואר 2018 הסתכמו מסים אלה ב‑5.6 מיליארד ש"ח לעומת 5.2 מיליארד שקל אשתקד. בניכוי שומה חריגה, זוהי ירידה בשיעור של 2%, לפי חלוקה זו ‑ ירידה מתונה של 1% בגביה מעצמאים (לרבות בעלי מניות) וירידה של 3% בחברות.

 

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) - הגביה מניכויים בפברואר 2018 הסתכמה ב-7.7 מיליארד ש"ח לעומת 7.5 מיליארד ש"ח בפברואר 2017, עליה של 3%.

 

שוק ההון - בפברואר 2018 נרשמה גביה בסך של 0.5 מיליארד שקל - עלייה בשיעור של 35%. בחלוקה לפי סוגי מס נרשמה עלייה בשיעור של 20% בגבייה מניירות ערך ועלייה של 65% בגבייה מריבית.

 

מיסוי מקרקעין - ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו בפברואר 2018 ב‑1.0 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של 4% לעומת פברואר 2017. במס שבח נרשמה עלייה של 4% ובמס רכישה נרשמה ירידה בשיעור של 19%. יש לציין כי הגידול בגביית מס שבח מתרכז באזור רחובות (גידול של 90%), על רקע שתי עסקאות חריגות בנדל״ן מניב. בנטרול עסקאות אלו הייתה נרשמת ירידה של 10% במס שבח ברמה הארצית.

החזרי מס הכנסה והחזרי ניכויים - בפברואר 2018 הסתכמו החזרים אלו ב‑1.4 מיליארד שקל, עלייה של 41%.

 

בחודש פברואר 2018 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-10.8 מיליארד שקל לעומת 9.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי שינויי חקיקה, עלו ההכנסות ממסים עקיפים ב‑11%, לעומת הרמה הנמוכה של ההכנסות בפברואר 2017, שהיא כאמור תוצאה של הקדמת יבוא כלי רכב נוסעים בדצמבר 2016. בנוסף חלה עלייה בהכנסות ממס קנייה על פחם כתוצאה מהעלאת שיעור המס בתחילת פברואר 2018.

 

מס ערך מוסף – סה״כ ההכנסות נטו ממע״מ בפברואר 2018 הגיעו ל-7.5 מיליארד שקל לעומת 6.8 מיליארד שקל אשתקד, עלייה של 10%.

מס קנייה יבוא – ההכנסות ממס קנייה מיבוא הסתכמו בפברואר 2018 ב-1.8 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 72% לעומת הרמה הנמוכה של ההכנסות בפברואר 2017, שהיא כאמור תוצאה של הקדמת יבוא כלי רכב נוסעים בדצמבר 2016. בנוסף חלה עלייה בהכנסות ממס קנייה על פחם כתוצאה מהעלאת שיעור המס בתחילת פברואר 2018.

 

הכנסות מאגרות משרדי הממשלה - בחודש פברואר 2018 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-0.6 מיליארד שקל.