אין עילה לשביתת עובדי נמל חיפה בשל עבודות בקישון מזרח

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור שהגישו חברת נמל חיפה וחנ"י והורה לעובדים לבצע עבודה סדירה ותקינה ולהימנע מנקיטת צעדים שיש בהם בכדי לשבש את העבודה


15:16 ,14.05.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בית הדין הארצי לעבודה קיבל ערעור שהגישו חברת נמל חיפה וחברת נמלי ישראל (חנ"י) כנגד ההסתדרות וועדי העובדים בנמל, וקבע כי לא קמה עילה לגיטימית לשביתת עובדים בשל הפעילות המתבצעת ברציף קישון מזרח (לפיתוח נמל המפרץ), או בשל היעדר הליך הידברות עם העובדים. בית הדין הורה לעובדי הנמל לבצע עבודה מלאה, סדירה ותקינה ולהימנע מנקיטת צעדים שיש בהם כדי לשבש את העבודה.

 

למעט סעיף אחד, קיבל למעשה בית הדין הארצי את כלל טענות חברת נמל חיפה וחנ"י, שהוגשו כערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, שפסק כי חובה על המערערות להתדיין עם ההסתדרות ועם ועדי עובדי הנמל בנוגע לזכויותיהם.

 

עם זאת, הורה בית הדין שלא להתנות צו זה עם בקיומו של הליך הידברות בנוגע לעבודות בקישון מזרח.

 

בית הדין הארצי הבהיר כי העבודות שמבוצעות על יד חנ"י בקישון מזרח אינן "שירותי נמל", או "עבודות נמליות", וכי מדובר בעבודות פיתוח הנמצאות במסגרת סמכותה של חנ"י, על פי כתבי ההסמכה, ולא במסגרת סמכותה של חברת נמל חיפה.

 

לאור האמור, נקבע כי אין מדובר ב"מיקור חוץ", שכן מיקור חוץ הוא מצב בו המעסיק עצמו מוציא חלק מעבודות המפעל לקבלנים חיצוניים, ואילו במקרה זה מדובר בעבודות שאינן עבודות של המפעל, אלא של חנ"י.

 

בית הדין קובע כי ההסדר משנת 2009 בין חנ"י לבין חברת נמל חיפה בדבר שכירת השטח בקישון מזרח לא הפר איזשהן הוראות קיבוציות ביחסים שבין חברת נמל חיפה לבין עובדיה, והבהיר כי התוספת הנוגעת לכך שקישון מזרח לא ישמש לפעילות נמלית מתחרה ביחד עם ההסכם הקיבוצי משנת 2005, שקבע כי קישון מזרח יופעל על פי קביעת ההנהלה, מדגישים כי אין כל הפרה של הוראות קיבוציות.

 

יתירה מכך, בית הדין קיבל במלואה את טענות חברת נמל חיפה, כי הוכח שהעובדים ידעו על הסיכום לגבי קישון מזרח משנת 2009 .

 

כן קיבל בית הדין במלואה את טענת חברת הנמל, שאבחנה בין פעילות חנ"י בקישון מזרח, לבין פעילות מיזמי הגז שהיתה ברציף, ועמד על ההבדל בין השתיים.

 

בית הדין הארצי הפך על פניה את הביקורת שמתח בית הדין האזורי בחיפה על התנהלותה של חברת נמל חיפה בנושא. בית הדין קבע כי לא חלה בנושא זה חובת הידברות על חברת נמל חיפה, שכן לא מדובר במיקור חוץ.

 

בית הדין הדגיש כי "על ביצוע העבודות מושא הליך זה על ידי עובדי הנמל אין לחברת נמל חיפה יכולת להידבר עם הוועדים, שכן העבודות מבוצעות על ידי חנ"י במסגרת סמכותה על פי חוק הנמלים. לפיכך עמדתה של חברת נמל חיפה... אינה מהווה הפרה של חובותיה הקיבוציות".

 

יתירה מכך, בהמשך ציין בית הדין לחיוב את עמדת חברת נמל חיפה, לפיה היא לא התעלמה מפניות נציגות העובדים, הגיבה להן בכתב, וכן ציין בחיוב את פניית חברת נמל חיפה להסתדרות, לפיה, "ככל שהעילה שבסכסוך שונה מן הסוגיות הקשורות לקישון מזרח... נשמח לקבל פירוט נוסף, על מנת לבחון את הדברים ולמצות במידת הצורך את ההידברות". בית הדין הגיע לכלל מסקנה כי אין מקום לביקורת שמתח בית הדין האזורי על חברת נמל חיפה.

 

את חברת נמל חיפה ייצגה עו״ד נעמה בביש ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

 

בתגובה נמסר מחברת נמל חיפה: "חברת נמל חיפה מברכת על פסק דין זה ומסופקת מאוד מההחלטות והקביעות שבו".