רספ"ן בתגובה לדו"ח המבקר: ניתן להבחין בניצני תחרות כלכלית

רשות הספנות והנמלים טוענת כי לא ניתן לקבוע אם הרפורמה בנמלים הצליחה בטווח של כארבע שנים ממועד החלתה. טוענת עוד: תזכיר חוק להסדרת האבטחה המרחבית בנמלים היה מוכן להפצה ביוני 2008 אך הפצתו עוכבה לצורך שילוב הנושא בחוק ההסדרים לשנת 2009


00:00 ,10.05.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות הספנות והנמלים טוענת כי לא ניתן לקבוע אם הרפורמה בנמלים הצליחה בטווח של כארבע שנים ממועד החלתה. טוענת עוד: תזכיר חוק להסדרת האבטחה המרחבית בנמלים היה מוכן להפצה ביוני 2008 אך הפצתו עוכבה לצורך שילוב הנושא בחוק ההסדרים לשנת 2009
 
רספ"ן הגיבה לדו"ח המבקר בנוגע לרפורמה בנמלים וציינה כי טבעה של רפורמה בהיקף משמעותי הוא, שניתן להבחין במלוא תוצאותיה רק בטווח של מספר שנים. לטענת רספ"ן, לא ניתן לקבוע אם הרפורמה בנמלים הצליחה בטווח של כארבע שנים ממועד החלתה, במיוחד בהתחשב בהיקפה של הרפורמה ובמורכבותה. "הרפורמה עדיין לא הושלמה, וקיימים שינויים נוספים שרספ"ן מגבשת הסדרים כדי לשלבם ברפורמה, אולם כבר ניתן להבחין בניצני תחרות כלכלית בפרט במטענים במכולות, בשיפור בתפוקות ובתור התפעולי".
 
לעניין מודל הלנד-לורד והביטחון בנמלים מציינת רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה בתגובה כי "מיד עם תחילת ביצוע הרפורמה בנמלים הצביעה רספ"ן על הפערים בתחום הביטחון ואבטחת הנמלים והמליצה בפני שר התחבורה ליישם את תפיסת מודל הביטחון המרחבי באחריות כוללת של חברת הפיתוח והנכסים".
 
לטענת רספ"ן, מודל זה נותן מענה לפערי הביטחון והאבטחה בנמלים ומגדיר בצורה ברורה אחריות וסמכות של הגופים הפועלים בתחום נמלי חיפה, אשדוד ואילת וכן מתיישב בתפיסת מודל הלנד-לורד לניהול נמלי ישראל.
 
המלצת מנהל רספ"ן התקבלה על ידי שר התחבורה הקודם, רא"ל שאול מופז, ובהתאם לכך החלה עבודת מטה מקיפה (תוך מעורבות הגופים המקצועיים (המנחים – שב"כ, משטרה וחיל הים) והגופים הרלבנטיים (חברת הפיתוח והנכסים, חברות הנמל), להסדרה וחלוקה ברורה של האחריות בנושא האבטחה הכוללת בנמלים.
בעקבות עבודת המטה גיבש משרד התחבורה תזכיר חוק לתיקון חוק רשות הספנות והנמלים שתכליתו הסדרת האבטחה המרחבית בנמלים, אשר היה מוכן להפצה ביוני 2008.
 
ביום 24.8.08 קיבלה הממשלה החלטה מס' 4002 בדבר חיזוק מודל הלנד-לורד. החלטה זו היוותה צעד משמעותי לחיזוק מודל הלנד לורד. החלטה זו נקבעה במסגרת המדיניות הכלכלית לשנת 2009, וליישומה הוכנה הצעת חקיקה לתיקון חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד – 2004 (להלן – 'חוק רשות הספנות והנמלים'), במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2009. כמו כן, בעקבות החלטה זו, עוכבה הפצתו של תזכיר החוק לתיקון חוק רשות הספנות והנמלים שתכליתו הסדרת האבטחה המרחבית בנמלים, לצורך שילוב הנושא בחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2009.
 
בעקבות החלטת הממשלה 4002  הכריזה ההסתדרות החדשה על סכסוך עבודה. במהלך הדיונים בביה"ד (שנוהלו בעקבות סכסוך העבודה), כחלק ממתווה ההבנות שבין הממשלה להסתדרות החדשה, התחייבה הממשלה כי הנושאים טעוני החקיקה מתוך החלטת ממשלה 4002 לא יקודמו במסגרת חוק ההסדרים אלא במסגרת חקיקה נפרדת, בעוד שההסתדרות החדשה התחייבה לשקט תעשייתי עד להגשת תיקון חקיקה כאמור לקריאה ראשונה.
בהתאם לכך, ערך משרד התחבורה תזכיר חוק עצמאי לתיקון חוק רשות הספנות והנמלים לקידום נושא הלנד-לורד והאבטחה בנמלים.
 
רספ"ן: נערכת עבודת מטה בקשר לתפקידיו וסמכויותיו של מנהל נמל
 
לעניין מנהל הנמל - לאחר שיצאה הרפורמה בנמלים אל הפועל, פעלה רספ"ן, לרבות בעזרת יועץ חיצוני, לבחינת תפקידיו של מנהל הנמל וסמכויותיו עפ"י פקודת הנמלים [נוסח חדש] התשל"א – 1971 (להלן – 'פקודת הנמלים') ותקנותיה, ולמפותן. בעקבות מיפוי זה חולקו בפועל תפקידיו של מנהל הנמל וסמכויותיו (למעט תפקידים שלטוניים) בין מנכ"לי חברות הנמל (עליהם הוטלו התפקידים והסמכויות הדרושים לשם מתן שירותי הנמל לציבור) לבין מנהלי הנמלים שמינה השר מקרב חברת הפיתוח והנכסים (עליהם הוטלו התפקידים והסמכויות הדרושים לניהול שירותים ותשתיות משותפים עבור כלל המפעילים/משתמשים בנמל); לאחר מכן, כאשר מונו מנהלי נמלים מקרב עובדי משרד התחבורה בפברואר 2007, כתב המינוי שהוצא להם היה בלתי מסויג. הסמכת מנכ"לי חברות הנמל נותרה ללא שינוי.
 
יצוין כי גם בהחלטת הממשלה 4002 הוחלט כי מנהלי הנמלים ימונו מקרב עובדי חברת הפיתוח והנכסים והוחלט על העברת מנהלי הנמלים חיפה ואשדוד לחברת הפיתוח והנכסים. החלטה זו לא יושמה בעקבות הסכסוך הקיבוצי עליו הכריזה ההסתדרות החדשה וכחלק ממתווה ההבנות שבין הממשלה להסתדרות החדשה.
 
ניסיון נוסף להעביר את מנהלי הנמלים חיפה ואשדוד לחברת הפיתוח והנכסים נערך בינואר 2009, אולם גם הוא לא יצא לפועל בעקבות ההתנגדות שהביעה ההסתדרות החדשה וההליך המשפטי בו נקטה. במסגרת ההליך המשפטי התחייבה הממשלה כי כל עוד מכהנת ממשלת מעבר, לא תיישם באופן חד צדדי את מודל הלנד-לורד ולא תבצע פעולות להעברת מנהלי הנמלים לחברת הפיתוח והנכסים, חברת הפיתוח והנכסים הודיעה כי כל עוד מכהנת ממשלת מעבר, לא תיישם באופן חד צדדי את מודל הלנד-לורד ולא תבצע פעולות לקליטת מנהלי הנמלים, וההסתדרות החדשה התחייבה כי כל עוד משרד התחבורה, חברת הפיתוח והנכסים, חברות הנמל או כל גורם מוסמך אחר אינם מקדמים חד צדדית את מודל הלנד-לורד לרבות את העברת מנהלי הנמלי משירות המדינה לחברת הפיתוח והנכסים, לא ינקטו צעדים ארגוניים בקשר לכך והעובדים יקימו עבודה תקינה ומלאה, ללא שיבושים, הפרעות או האטות.
 
במקביל נערכה ועדיין נמשכת, עבודת מטה ברספ"ן לעדכון פקודת הנמלים ותקנות הנמלים בקשר לתפקידיו וסמכויותיו של מנהל נמל. עדכון זה יותאם לתפיסת הלנד-לורד, בהנחה שמנהל הנמל יוצב, מבחינה ארגונית, בחברת הפיתוח והנכסים: התפקידים והסמכויות המוקנים למנהל נמל בפקודת הנמלים ובתקנות הנמלים, יחולקו בין תפקידים וסמכויות שימסרו למנכ"ל חברת נמל ו/או תאגיד מורשה, ובין התפקידים וסמכויות שימסרו למנהל נמל (ביושבו בחברת הפיתוח והנכסים) לצורך ניהול בפועל של תחום הנמל הימי והיבשתי בכל הנושאים המשותפים לכלל התאגידים הפועלים בנמל, על פי תפיסת הלנד-לורד.
 
רספ"ן: הרפורמה בתעריפים – בשלבי גיבוש
 
לעניין הרפורמה בתעריפים נציין כי היא נמצאת בשלבי גיבוש במשרדי התחבורה והאוצר, והיא משולבת בחוק ההסדרים למשק המדינה לשנת 2009; עוד נציין כי נוסחה המתוקן של הרפורמה בתעריפים כבר הוצג בפני חברות הנמל, צוות התעריפים הבינמשרדי מתאם בימים אלו עדכון המודל לקראת החלתו לאור הנפילה בכמות המטענים בנמלי ישראל.
 
עמו כן נמסר מרספ"ן כי "יחסי העובד-מעביד בנמלים כמו גם הסכמי השכר שנחתמו עם העובדים עובר לרפורמה בנמלים הינם באחריות רשות החברות הממשלתיות". עוד נמסר כי "כספי הפנסיה של העובדים הם באחריות חברת הפיתוח והנכסים".