הסרת חסמים בייבוא אישי - טיוטה להערות הציבור

בין הצעות הטיוטה: הקמת אתר אינטרנט ייעודי על מנת להקל ליבוא האישי עם מידע אודות האישורים הנדרשים. הוצע כי הכללים הרלוונטיים ליבוא אישי לא יחולו על יבוא כלי רכב, יאכטות וכלי טיס קטנים


13:25 ,04.01.2018 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מור גושן, ירדן ברוך
ביום 28 בדצמבר 2017 פורסמה טיוטת החלטה הצעת מחליטים לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנת 2019 (להלן: ״הטיוטה״), בעניין הסרת חסמים ביבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר המחייה. בטיוטה הוזמן הציבור להעביר הערות עד ליום 7 בינואר 2018.

 

הטיוטה מתבססת על המלצות ועדת ההיגוי אשר הוקמה לפי החלטת ממשלה מס' 2754, מיום 28 ביוני 2017, שעניינה ״הפחתת יוקר המחייה והגברת התחרות ביבוא מוצרים באמצעות יבוא אישי״.

 

להלן עיקרי הטיוטה: ראשית, הוצע להגדיר יבוא אישי כיבוא של טובין על ידי אדם יחיד, שאינו עסק, כאשר הטובין אינם מיועדים לאספקה, ייצור או מתן שירותים, והם המיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של המייבא.

 

הוצע כי יראו בכמויות הבאות ככמויות סבירות לשימוש אישי או משפחתי: במשלוחים שעלותם מעל אלף דולר - עד 5 יח' מאותו המוצר; במשלוחים שעלותם נמוכה מאלף דולר - עד 30 יח' מאותו המוצר.

 

כמו כן, הוצע להגדיר כי למנהל רשות המסים והרשויות המוסמכות תינתן הסמכות לסווג טובין שייובאו בכמות הגדולה מזו שנקבעה לעיל, כטובין ליבוא אישי אם ניתן להניח כי הטובין נועדו לשימוש אישי/משפחתי. באופן דומה, רשאי המנהל גם הם בכיוון ההפוך, לעכב שחרורים או לא לאשר סיווג טובין כטובין המיובאים ביבוא אישי, אם ניתן להניח כי נעשה שימוש לרעה בכללים המגדירים יבוא אישי, לצורך התחמקות מסיווג טובין כטובין המיובא ביבוא מסחרי.

 

בנוסף, בטיוטה הוצע כי הכללים הרלוונטיים ליבוא אישי לא יחולו על יבוא כלי רכב, יאכטות, כלי טיס קטנים וטובין המפורטים בתוספת הראשונה של צו יבוא חופשי. לעומת זאת, כללי היבוא האישי יחולו על טובין שנועדו לשמש בבנייה או שיפוץ של בתים.

 

עוד הוצע בטיוטה, כי יוקם אתר אינטרנט ייעודי על מנת להקל ולסייע ליבוא האישי, לא יאוחר מיום 20 ביוני 2018. באתר האינטרנט יוצג, בין היתר, מידע אודות האישורים הנדרשים לצורך יבוא אישי, ולוחות הזמנים למתן אישור על ידי הרשויות המוסמכות. כמו כן, האתר יכלול מידע לטובת הצרכנים בתחום היבוא האישי, ובכלל זה קישור לפרסום תעריפי חברות הבלדרות, והפנייה לטפסים מקוונים רלוונטיים. בנוסף, הוחלט כי יש לפעול להצגת מחשבון לחישוב מסים בייבוא אישי באתר האינטרנט.

 

הוצע כי יש לבדוק בתוך 180 ימים מיום עליית מערכת ״שער עולמי״, האם המערכת סיפקה מענה לפער הקיים כיום בין שחרור קולקטיבי של טובין המתאפשר בייבוא משלוחים מהאוויר, לבין שחרור פרטני בייבוא משלוח ימי.

 

להלן המלצות שעלו מהטיוטה בדבר יבוא אישי בתחומים פרטניים:

 

מוצרי מזון ותוספי תזונה - הוצע לרשום את הודעת ראש הממשלה ושר הבריאות על כניסתו לתוקף של נוהל משרד הבריאות לפיו יבוא אישי של מזון במשקל עד 5 ק"ג לסוג מוצר ועד 15 ק"ג במשלוח, לא ידרוש המצאת אישור או עמידה בתנאים, אלא הצהרה של הצרכן בעת קבל הטובין בלבד.

 

תמרוקים - הוצע לרשום את הודעת ראש הממשלה ושר הבריאות לפיה ביבוא אישי של תמרוקים תידרש הצהרה של הצרכן בעת קבלת הטובין בלבד, ולא כתנאי לשחרורו.

 

מוצרי תקשורת אלחוטיים - הוצע, בין היתר, כי יש לתקן את פקודת הטלגרף [נוסח חדש], התשל"ב-1972, כך שהוראות הפקודה לא יחולו על מוצרים המיובאים ביבוא אישי, למעט רשימת מוצרים אשר שר התקשורת יקבע בצו.

 

מוצרי תעבורה - הוצע, בין היתר, כי יש לרשום את הודעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים כי לעניין יבוא אישי של מוצרי תעבורה לכלי הרכב תבוטל הדרישה להמצאת אישור או עמידה בתנאים לכ-20,000 מוצרי תעבורה. בנוסף, הוחלט לתקן את חוק הרישוי, כך שייקבע כי ניתן יהיה לייבא ביבוא אישי עד חמישה מוצרי תעבורה מאותו סוג במשלוח.

 

מוצרים הנדרשים בעמידה בתקן רשמי - הוצע, בין היתר, לתקן את חוק התקנים, כך שייקבע כי מוצרי צריכה המיובאים ביבוא אישי יהיו פטורים מחובת עמידה בתקן רשמי.

 

מוצרים לחיות מחמד - הוצע, בין היתר, להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר, לעשות שימוש בסמכותו לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי החיים, ולהתקין תקנות לעניין יבוא של מזון לחיות מחמד (למעט מזון המכיל תרופות, ומזון מסוג תוספי תזונה), בהן ייקבע כי יבוא אישי של מזון לחיות מחמד יהיה פטור מדרישות חוקיות היבוא עד משקל של 20 ק"ג.

 

מוצרי חשמל ביתיים - הוצע לרשום את הודעת שר האנרגיה כי מוצרי החשמל הביתיים המיובאים ביבוא אישי פטורים מהצורך בקבלת אישור לעניין רף היעילות האנרגטית והדירוג האנרגטי הנדרש ממוצרי חשמל ביתיים.

 

כאמור, הציבור מוזמן להעביר את הערותיו עד ליום 7 בינואר 2018, לכתובת הדוא"ל: EconomicProgram@mof.gov.il

 

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com