ועדת שרים לענייני הפרטה: הפרטת נמלי הים יוצאת לדרך

הוועדה החליטה פה אחד להפריט את חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה באמצעות מכירת כל אחזקות המדינה. החל מה-17 בפברואר יימכרו 15% מאחזקות המדינה בחברות בדרך של הצעה לציבור


00:00 ,09.09.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

הוועדה החליטה פה אחד להפריט את חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה באמצעות מכירת כל אחזקות המדינה. החל מה-17 בפברואר יימכרו 15% מאחזקות המדינה בחברות בדרך של הצעה לציבור
 
ועדת שרים לענייני הפרטה בראשות שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, החליטה פה אחד להפריט את חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ באמצעות מכירת כל אחזקות המדינה וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מיום 12.05.2009 ובהתאם למתווה ההפרטה עליו סוכם בשנת 2005. נזכיר כי ועד עובדי נמל חיפה איים להשבית את העבודה בנמל חיפה לאחר החגים בתגובה לכוונות ההפרטה וזאת, לטענת יו"ר ועד העובדים, מאיר תורג'מן, בשל הסיבה כי נושאים רבים נותרו ללא פתרון (ר' ידיעה נפרדת).
 
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, מסר: "קידום ההפרטה יאפשר הסרת חסם מרכזי בפעילות הכלכלית של המשק וישמש מנוע צמיחה משמעותי. מדובר בנדבך מרכזי בתכנית הכלכלית של הממשלה שסוכמה עם הסתדרות העובדים והתעשיינים ב"עסקת החבילה" במסגרת דיוני השולחן העגול. מהלך זה ייעשה בשיתוף פעולה עם חברות הנמל בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה".
 
הממונה על התקציבים ומ"מ מנהל רשות החברות הממשלתיות, ד"ר אודי ניסן, הוסיף: "מדינת ישראל היא מדינה קטנה, אשר כ-99% מסחר החוץ שלה עובר דרך נמלי הים. היותו של ענף הנמלים צומת כה מרכזי בפעילות הכלכלית של המדינה מחייב לפעול לקידום הענף וייעולו על מנת שתשתפר רמת השירות למשתמשים, יקוצרו זמני שהיית האוניות ונמלי ישראל יעמדו בסטנדרטים בין-לאומיים אשר יאפשרו מימוש של יתרונותיה היחסיים של ישראל וניצול מיקומה האסטרטגי באזור נתיב הסחר הבינלאומי".
 
הוחלט, כי בשלב הראשון, החל מיום 17.2.2010, ימכרו 15% מאחזקות המדינה בחברות בדרך של הצעה לציבור, שתכלול הצעת מכר של המדינה, או הצעת מכר של המדינה בשילוב עם גיוס הון לחברה (הנפקת מניות) בהיקף ובחלוקה שתקבע על ידי רשות החברות הממשלתיות.
 
בשלב שני, ימכרו עד 49% מאחזקות המדינה בחברות באמצעות הנפקת מניות או מכירה למשקיעים מוסדיים בהיקף ובחלוקה שתקבע על ידי הרשות. השלב השני יבוצע לא לפני חלוף שנה אחת ממועד ביצוע ההנפקה בשלב הראשון. אולם אם תבוצע ההנפקה בשלב הראשון לאחר 17.2.2011, יבוצעו ההנפקות הנוספות בשלב השני החל מתום שישה חודשים ממועד ביצוע ההנפקה בשלב הראשון.
 
יודגש, כי כל עוד המדינה מחזיקה ב- 51% או יותר מהון המניות המונפק של החברה, כל הדירקטורים בחברה ימונו על ידי המדינה.
 
בשלב שלישי, תימכר יתרת אחזקות המדינה בכל אחת מהחברות או תדולל במכירה פרטית באחת הדרכים המפורטות בשלב השני, החל מיום 17.2.2020 .
 
הוחלט כי המדינה לא תרד בשיעור אחזקותיה בכל אחת מהחברות מתחת ל- 51% מהון המניות המונפק, אלא לאחר שהירידה האמורה תידון בוועדת השרים לענייני הפרטה.
 
ועדת השרים לענייני הפרטה החליטה להסמיך את רשות החברות הממשלתיות לבצע את כל הפעולות הנדרשות לביצוע  ההפרטה. הוחלט כי רשות החברות הממשלתיות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להורות לחברות הנמל לבצע או להימנע מביצוע של כל פעולה או התקשרות, אשר לדעת הרשות נחוצה לצורך ביצוע החלטה. כמו כן, חברות הנמל יחויבו למסור כל מסמך או מידע הדרוש לצורך הכנה להפרטה.
 
הועדה הטילה על רשות החברות הממשלתיות לבצע את כל פעולות ההכנה הדרושות לדעתה לצורך ביצוע החלטה זו, לרבות שינוי מסמכי ההתאגדות של החברות ושינוי הון המניות של החברות.
 
שמירה על אינטרסים החיוניים למדינה
 
הוחלט כי רשות החברות הממשלתיות תגבש יחד עם משרדי התחבורה, המשפטים, הביטחון ורשויות הביטחון, מסמך המייצג את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברות הנמל, ותגיש את המלצותיה ודרכי ההגנה על אינטרסים אלה  לועדת השרים, בתוך 60 יום.
 
תגמול עובדים
 
המדינה ו/או החברות יציעו מניות או ישלמו תגמול כספי לעובדי החברות, בהתאם לכללי רשות החברות הממשלתיות, כפי שיהיו במועד ההפרטה, בכפוף לביצועם ולשיתוף הפעולה של העובדים  עם ההליך.
 
בנוסף לתגמול האמור, לאחר ביצוע ההנפקה הראשונה, ישלמו חברות הנמל מענק מעבר שני וכן תוספת שכר בהתאם להסכמים קיבוציים מיוחדים (הסכם מעבר), כפי שנקבע בהסכם מתווה הרפורמה מיום 24.2.2005, בין כל אחת מחברות הנמל לבין ההסתדרות העובדים.
 
הסדרת נושא המקרקעין
 
כמו כן, הוחלט כי החשב הכללי ומינהל מקרקעי ישראל יחתמו, תוך 60 יום, על הסכם המקרקעין, באמצעותו תעניק המדינה לחברת נמלי ישראל (חנ"י) זכויות חכירה לדורות. תוך 60 יום, לאחר חתימת הסכם המקרקעין, יחתמו כל אחת חברות הנמל וחברת נמלי ישראל על הסכמים מפורטים להסדרת התנאים שעל פיהם יועמדו הנכסים לשימוש החברות. הסכמים אלה יחליפו את הסכם ביניים – מקרקעין מיום 24.2.2005.
 
תיקון התעריפים
 
שר האוצר ושר התחבורה יחתמו, עד יום 1.10.2009, על תיקון לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי נמל), התשס"ה-2005 ולצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005, זאת בהתאם להחלטת הממשלה מיום 12.05.2009. תיקון הצווים האמורים יפורסם ברשומות עד 31.10.2009, והצווים יכנסו לתוקף, ויחולו על השירותים הנמליים הניתנים ודמי השימוש הנגבים החל מיום 1.1.2010. המועדים האמורים, יכול וידחו לתקופה של עד 60 יום, כפי שיקבע על ידי השרים.