לשכת הספנות: להכריז על הנמלים כמונופולים

הלשכה פנתה לממונה על ההגבלים העסקיים לאור טענתה שלמרות הרפורמה בנמלי הים לא קיימת תחרות אמיתית בין הנמלים, דבר הפוגע בכלל הציבור, בסחר הישראלי ובסוכני האונייה בפרט


00:00 ,07.05.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

על רקע השביתות, העיצומים והורדת התפוקות בנמל אשדוד, וכן על רקע הפגיעה בסוכני האונייה, לאור מה שהיא מכנה אי קיום תחרות אמיתית בנמלי הים, יוצאת לשכת הספנות בקריאה לממונה על ההגבלים העסקיים להכריז על חברות הנמלים כעל מונופולים.

במכתב לממונה על ההגבלים פרופ' דיויד גילה, כתב עו"ד אמיר כהן-דור בשם לשכת הספנות כי בהמשך לפניית הלשכה ב-2010, יש להכריז על חברת נמל חיפה ועל חברת נמל אשדוד כמונופול אזורי, כל אחת באזורה.

חברות הנמל, נכתב, מופקדות על ניהול הנמלים ועל מתן שירותים חינויים לציבור מכוח כתב הסמכה. כפועל יוצא מכך, הן חייבות למלא את תפקידן בנאמנות כלפי הציבור בכללותו, תוך שהן כפופות לכללי המשפט המינהלי ועליהן לפעול בהתאם לעקרונות היסוד של ההגינות, השוויון, הסבירות, היושר, השקיפות ותום הלב.

עם זאת, צוין, חובת שקיפות זו אינה מתקיימת על ידי חברות הנמל. מתוך המכתב: "תעריף מירבי, העומד בבסיסו של מודל התעריפים החדש ומשמש לקידום מטרת הרפורמה, אינו תעריף קבוע, אלא תעריף המאשר לחברות הנמל לקבוע מחיר דיפרנציאלי ללקוחותיהן. עוד נכתב ש"הזכות ליישם תעריף מירבי עלולה שלא לעלות בקנה מידה אחד עם כללי המשפט המינהלי החלים על חברות הנמל, לרות החובה לנהוג בשיוויון".

לאור היות חברות הנמל מונופול אזורי, נכתב, חל עליהן האיסור להפלות לרעה לקוחות המתחרים זה בזה. הפליה כזו מהווה פגיעה בתחרות ואינה עומדת בהוראות חוק ההגבלים העסקיים.

מלבד, זאת, נכתב, חברות הנמל חבות כלפי הציבור חובת נאמנות, הכוללת עמידה באמות מידה נאותו שיבטיחו שהציבור יזכה לשירות הוגן שהוא ראוי לו. ככאלו, מצויינים דבריו של הממונה על ההגבלים העסקיים בנוגע לאישור מתן פטור מאישור הסדר כובל בין חנ"י לבין נמלי חיפה ואשדוד: "המשק הישראלי תלוי במידה רבה בשירותים (של חברות הנמל). מצב של מונופול הביא לרמת ניצול נמוכה של תשתית קיימת, לתפוקות שאינן גבוהות, לעלויות שכר גבוהות ביותר ולרמת שירותים נמוכה לצרכנים".

במכתבו מגבה כהן-דור את דבריו בדבריה של שופטת בית המשפט העליון אילה פרוקצ'יה, שכתבה בפסק דין ש"חבה רשות הנמלים למלא את תפקידה בנאמנות כלפי הציבור בכללותו... חלה על בעל הזיכיון חובה מכוח המשפט הציבורי לנהוג בנאמנות כלפי הציבור, להבטיח כי השירות החיוני יסופק באופן יעיל, הוגן ושיוויוני לציבור הרחב.

עוד מוסיף כה-דור וכותב, כי קיום החובות המוטלות על חברות הנמל אינו נאכף על ידי הרשות להגבלים עסקיים, שכן זו טרם הכריזה על חברות הנמל כמונופול.

לדברי המכתב, טען הממונה שעם כניסתו לתוקף של חוק רשות הנמלים והספנות בפברואר 2005, ועם הקמת רשות נמלים וספנות במשרד התחבורה לצורך הסדרתו הרגולטורית של הענף, התייתר הצורך בהכרזת רשות הנמלים כבעלת מונופולין.

המכתב מוסיף ומצטט את ועדת טרכטנברג, שהכריזה כי נמלי הים בישראל הם מונופולים אזוריים, המתאפיינים ברמת שירות ירודה ובתפוקות נמוכות, שעלותן למשק נאמדות במאות מיליוני שקלים בשנה, ושהם משרים אי ודאות עסקית על המשק. עוד נכתב, שלדברי הוועדה, הכשל המרכזי בענף הוא אי תחרות והממשלה לא מצליחה ליישם מדיניות אפקטיבית לשיפור ביצועי הנמלים.

לדברי כהן-דור, הכרזה של הממונה על הנמלים כמונופול אזורי תגביר את הפיקוח המינהלי על חברות הנמל, תוך הכפפתן תחת סמכויות הממונה, תוך הבטחת קיום חובותיהן של חברות הנמל כלפי הציבור הרחב וכלפי סוכני האוניות בפרט.