תחת מחאה

ארגון התאגידים שלח לחברת ספנות מכתב ובו ביקש להימנע מהתניית פקודות המסירה למטענים בחתימתם של סוכני מכס על חשבונות מטענים


12:06 ,30.12.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים פנה היום (ג') לחברת ספנות בדרישה להימנע מלהתנות את מתן פקודות המסירה למטענים בחתימתם של סוכני המכס על חשבונות המטענים עליהם צוין כי "המכולה ודמי השהיה באחריות מקבל פקודת המסירה".

 

המכתב נשלח בשם איגוד התאגידים על ידי עו"ד שמואל גרוסמן. העתקים מהמכתב נשלחו לנשיא לשכת הספנות ד"ר יורם זבה, ליו"ר ארגון התאגידים אמיר שני ולמנכ"ל ארגון התאגידים ברי פינטוב.

 

המכתב נשלח, לאחר שלאחרונה נודע לארגון התאגידים שחברת הספנות מתנה מתן פקודות מסירה למשלוחים בחתימת סוכני המכס על חשבון המטענים, תוך שהחברה מציינת כי "המכולה ודמי השהיה באחריות מקבל פקודת המסירה".

 

במכתב הבהיר עו"ד גרוסמן כי סוכני המכס משמשים כשלוחים של לקוחותיהם היבואנים בכל הקשור לטיפול בשחרור הטובין מרשויות המכס ובקבלת פקודות המסירה מסוכני האונייה. לטענת עו״ד גרוסמן, סוכני המכס אינם אחראים כלפי חברות הספנות, או כלפי סוכני האונייה להחזרתן במועד של המכולות הריקות על ידי היבואנים מקבלי המטען.

 

"במידה וסוכני האנייה מעוניינים כי תינתן התחייבות או ערובה כלשהי להשבת המכולות במועד, או לחילופין תינתן התחייבות או ערובה לתשלום דמי השהייה בגין עיכוב בהשבתן, עליהם לדרוש התחייבות או ערובה כזו מהיבואנים מקבלי המטען.

 

"סוכני המכס אינם צד לעסקת ההובלה שבין היבואן לחברת הספנות וממילא אין כל בסיס לניסיון להטיל עליהם אחריות משפטית לנזק העלול להיגרם עקב עיכוב, ככל שיהיה עיכוב, בהחזרת המכולות שנמסרו ליבואנים, באמצעות סוכני המכס, כחלק מביצוע חוזה ההובלה.

 

"כפועל יוצא", כתב עו"ד גורוסמן "בנסיבות אלו, אין כל הצדקה לנסות להטיל על סוכני המכס את האחריות בקשר למכולות, לרבות החזרתן, תשלום דמי השהיה או הוצאות הטיפול במכולות".

 

"היות וכך", נטען במכתב, ״לסוכני האונייה, אין זכות לדרוש כי סוכני המכס יחתמו על חשבון המטענים, או על התחייבות אחרת כלשהי, כתנאי למסירת פקודות המסירה על ידה ליבואנים, באמצעות סוכני המכס. סוכני האונייה מחויבים למסור ליבואן את פקודת המסירה כנגד הצגת שטרי המטען המקוריים ואין הם רשאים לעכב את פקודת המסירה ליבואן באמצעות סוכן המכס בטענה כי סוכן המכס לא חתם על חשבון המטענים או מכתב התחייבות אחר כלשהו.

 

עו״ד גרוסמן ציין שכפועל יוצא, הובהר כי אם על אף האמור לעיל, סוכני האנייה ימשיכו להתנות את מתן פקודות המסירה למטענים בחתימת סוכני המכס על חשבון המטענים, חתימת סוכני המכס תעשה "תחת מחאה" וכאישור בלבד כי לקוחותיהם היבואנים קיבלו לידיהם את חשבון המטענים באמצעות סוכני המכס, וזאת, בין היתר, מטעמים של הקטנת הנזקים שעלולים להיגרם לשולחיהם היבואנים כתוצאה מעיכוב מתן פקודות המסירה על ידי חברת הספנות שלא כדין.