מבקר המדינה: כשלים בהתנהלות גופי התחבורה במלחמת לבנון השניה

דו"ח מבקר המדינה מצא כשלים רבים בהם חוסר במוכנות לניוד עובדים בין הנמלים בשעת חירום, חוסר מוכנות של מערך התובלה היבשתית, הסתמכות על עובדים זרים במערך הרכבת ועוד. מתריע: על משרד התחבורה להתייחס לכל הצרכים באופן כולל ולהנחות את האחראים לשירותי התחבורה לפי צ


00:00 ,18.07.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

דו"ח מבקר המדינה מצא כשלים רבים בהם חוסר במוכנות לניוד עובדים בין הנמלים בשעת חירום, חוסר מוכנות של מערך התובלה היבשתית, הסתמכות על עובדים זרים ועוד. מתריע: על משרד התחבורה להתייחס לכל הצרכים באופן כולל ולהנחות את האחראים לשירותי התחבורה לפי צורכי האזרחים והמשק
 
במסגרת דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום על היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה, הקדיש  מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, פרק שלם בדו"ח לפעילות גופי התחבורה בעת המלחמה לאחר בדיקת משרד מבקר המדינה את הטיפול בעורף בתקופת מלחמת לבנון השנייה.
 
מבקר המדינה בחן את במסגרת הדו"ח את פעילות האחראים לשירותי התחבורה ובהם משרד התחבורה, "חברת רכבת ישראל בע"מ", "חברת נמל חיפה בע"מ" ו"חברת נמל אשדוד בע"מ".
 
על אף שהפרטים העולים מדו"ח המבקר אינם חדשים ומרביתם הוזכרו בדו"ח ועדת וינוגרד שמינתה הממשלה ובדו"ח ועדת טוניק שמינה משרד התחבורה – משרד מבקר המדינה מדגיש לאורך פרק התחבורה את חשיבותו של משרד התחבורה כגוף מוביל לקביעת אסטרטגיה בתקופות חירום שונות ומוכיח את המשרד וראשיו על היעדר נוהלים מתאימים לשעת חירום אשר גרמו לכאוס בהתנהלות גופי התחבורה השונים – בהם נמלי הים, רכבת ישראל והתחבורה הציבורית - האחראים על מתן שירותים חיוניים לאזרחי המדינה החל בהסעת אזרחים לעבודתם וכלה באספקת מזון ודלק לתושבי המדינה.
 
מהביקורת בדו"ח מבקר המדינה עולה כי על קברניטי המשרד להפשיל שרוולים ולגשת למלאכה הרבה המצויה לפניהם.
 
המבקר על משרד התחבורה: לתאם ולרכז הפעילות בעת חירום
 
בדו"ח המבקר נמתחה ביקורת חמורה על משרד התחבורה אשר על פי הדו"ח כשל בתחומים רבים. על פי הדו"ח, "על משרד התחבורה להיערך למניעת השבתה של הנמלים ולהבטיח את הפעלתם לפי הצורך גם בשעת-חירום".
 
כמו כן, "על כן על שר התחבורה והנהלת משרדו לקבוע בהקדם הסדרים שיאפשרו ניוד עובדים וציוד בין הנמלים" וזאת בשעת חירום.
 
בנוסף, לדעת משרד מבקר המדינה, לקראת ההפרטה העתידית של הנמלים על משרד התחבורה לפעול להסדרת הפעלתם לטובת האינטרסים החיוניים של המדינה לרבות הספקת השירותים בעת חירום. זאת  באמצעות עבודת מטה מסודרת בשיתוף כל הגופים שעשויה להיות להם נגיעה לעניין.
 
דו"ח מבקר המדינה הוסיף כי הפעלה תקינה של הנמלים כרוכה בהפעלה תקינה של רכבת ישראל, שכן רכבות המשא של רכבת ישראל מובילות מטעני יצוא לנמלים ומטעני יבוא של חומרי גלם ומוצרים חיוניים אחרים מן הנמלים ואף מפנות חומרים מסוכנים בשעת-חירום.
 
"בשל חשיבות פעילותם של הנמלים ושל נותני שירותי התחבורה הציבוריים בעת חירום מן הראוי שבמשרד התחבורה יהיה גורם מתכלל שבידיו יהיו הסמכויות לתאם ולרכז את פעילותם בעת חירום. לשם כך יש לעגן סמכויות אלה בחוק. על משרד התחבורה לבחון את צורכי המשק ולהנחות את הגופים הללו לפיהם.
 
כמו כן, נכתב בדו"ח, על משרד התחבורה לתת את הדעת על הפעילות הנדרשת של נותני שירותי התחבורה הציבורית לפי תרחישי הייחוס השונים; יש לבחון את הפעילות הנחוצה בנמלי ישראל ואת מידת שיתוף הפעולה הנדרש ביניהם.
 
המבקר ציין בשל הליקויים שצוינו בדוח מוטלת על משרד התחבורה החובה לוודא שחברות הנמלים ונותני שירותי התחבורה מפיקים את כל הלקחים ונוקטים את כל האמצעים כדי להבטיח שאם תהיה חלילה מלחמה נוספת, הם יספקו את השירותים החיוניים שבאחריותם בצורה טובה.
 
המבקר על חברות הנמל: למרות מצב החירום – לא נוידו עובדים
 
ביקורת מבקר המדינה העלתה כי לא הוכנה תכנית עבודה להפעלת חברות הנמלים בעת חירום הכוללת הנחיות פעולה לניהול סיכונים בנמלים בעת משבר. נמצא גם כי למרות הגידול בפעילות בנמל אשדוד בתקופת המלחמה, הסיוע ושיתוף הפעולה של נמלים אחרים היו מזעריים והסתכמו בהשאלת מלגזה מנמל חיפה ובהעברת 14 עובדים מנמל אילת לנמל אשדוד בשבוע האחרון למלחמה. לא נקבעו דרכים להעברה מהירה ויעילה של עובדים וציוד מנמל אחד לאחר בעת חירום.
 
עוד צויין שבתאריך 13.7.06, לאחר תחילת המלחמה, הורתה רשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה על פי הנחיות פיקוד העורף לאסור כניסת אניות לנמל חיפה. כעבור שלושה ימים היא הורתה לצמצם את מלאי החומרים המסוכנים בנמל ולפנות את כל אניות הסוחר שעגנו במפרץ מנמל חיפה. חברת נמל חיפה הפנתה את האניות ללב ים או לנמל אשדוד. דו"ח המבקר מציין כי החלטות אלה התקבלו ללא התייעצות עם חברת נמל חיפה למרות ההשפעה שיש להן עליה, על עובדיה ועל כלכלת המדינה.
 
בדו"ח המבקר נכתב כי "מן הראוי היה שהחלטות חשובות כאלה יתואמו גם עם חברת נמל חיפה, עם שר האוצר ועם שר הביטחון לאחר ששקלו את כל הנסיבות מהבחינה הכלכלית, הביטחונית והמדינית".
 
השופט לינדנשטראוס הדגיש שבעקבות מעבר האניות לנמל אשדוד נוצרו בו עומס עבודה ומחסור בעובדים. התברר, הוא ציין, כי למרות המצב המיוחד לא נמצאה הדרך לנייד עובדים וציוד חיוני מנמל חיפה לנמל אשדוד לשם פריקת מטענים ובהיעדר הסדרים לניוד עובדים וציוד בין הנמלים בזמן המלחמה, לא ניתן מענה הולם לגידול הניכר בהיקף הפעילות בנמל אשדוד.
 
משרד מבקר המדינה העיר למשרד התחבורה כי בשל חשיבותם האסטרטגית של נמלי ישראל ובמסגרת הפקת הלקחים עליו ליזום הסדרים מתאימים שיאפשרו לנייד עובדים וציוד בין הנמלים.
 
המבקר על רכבת ישראל: מסתמכים על עובדים זרים
 
לדעת משרד מבקר המדינה, על הרכבת להכין בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר נהלים מתאימים למצבי חירום שונים לרבות מצב מיוחד בעורף.
 
דו"ח המבקר קבע כי בזמן המלחמה לא היה גוף אחד שקבע מדיניות כללית מנקודת ראות רחבה ויכול היה להכיר בצורך להפעיל רכבות משא כדי לאפשר את הפעלת נמל חיפה. כל גוף פעל באופן עצמאי מול פיקוד העורף, ולא היה גורם מתאם בין כל הגופים.
 
כמו כן, מציין הדו"ח כי לרכבת יש חוזים להספקת שירותים שונים עם חברות זרות. לרכבת ולספקים אלו אין סעיף מחייב למתן שירותים בשעת-חירום. חלק ממערך תחזוקת התקשורת של הרכבת מבוצע על ידי עובדים זרים אשר לא היו זמינים בזמן המלחמה לשם תיקון תקלות. אך עובדי קבלן זרים נוספים, של חברה אחרת, עזבו את הארץ ולכן נפגע טיפול בציוד חיוני של הרכבת.
 
לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שהנהלת הרכבת תבחן ותשקול את הדרכים להבטחת שירותי החברות הזרות גם בעת חירום או שתבטיח זאת בדרך אחרת.
 
לפי דברי קצין הביטחון של הרכבת למשרד מבקר המדינה, שום גורם, לרבות משרד התחבורה, לא הגדיר את השירות הנדרש מהרכבת במצבים שונים, וממילא אין לרכבת נהלים למצבים אלה. לדעת משרד מבקר המדינה, על הנהלת הרכבת להכין נוהלי חירום לפעילות הרכבת במצבי החירום השונים. כמו כן על הנהלת הרכבת לבחון את סוגיית המיגון לעובדים ולנוסעים.
 
המבקר על מערך התובלה היבשתית: לא היה ארגון ותרגול לשעת חירום
 
מערך התובלה היבשתית בצפון פעל במתכונת כמעט מלאה; עובדים נעדרו חלקית עקב גיוס למילואים וקשיים לוגיסטיים באזור הלחימה. מרכזי התפעול של כמה מחברות התובלה בקו העימות הועברו למרכז הארץ בשל היעדר מיגון בצפון הארץ.
 
מנתונים שקיבל משרד מבקר המדינה ממשרד התחבורה עולה כי בגלל סגירת נמל חיפה הוסטה הפעילות לנמל אשדוד, ולכן התארכו הנסיעות ורבו שעות העבודה של הנהגים, לעתים בחריגה מתקנות התעבורה.
מנתוני משרד התחבורה עולה כי פעילות מצומצמת של מסופי הדלק והגז בצפון גרמה לעלייה בגורמי הסיכון בשל הארכת זמן ההובלה של מכליות הדלק.
 
על פי הביקורת שהעלה המבקר עולה שמזה שלוש שנים לא הייתה המשרה של מרכז הרשות לתובלה יבשתית בפיקוד צפון מאוישת ומאז לא היו ארגון, תרגול והכנה לתובלה יבשתית, לרבות הובלת דלק, בשעת-חירום.
 
משרד מבקר המדינה העיר כי על משרד התחבורה לאייש את התפקיד האמור ולארגן מחדש את התחום, ובכלל זה לקבוע את כוח האדם ואת חברות התובלה שיגויסו בשעת-חירום להפעלת מערך הובלת הדלק.
 
טרם נמסרה תגובת משרד התחבורה לדברים.