דו״ח רשות החברות הממשלתיות: רווח נקי של כ-3 מיליארד שקל בשנת 2017

על פי נתוני הדו״ח חברת נמל אשדוד רשמה רווח נקי של 209 מיליון שקל בעוד חברת נמל חיפה רשמה רווח נקי של 96 מיליון שקל. חברת נמלי ישראל רשמה רווח של 362 מיליון שקל. חברת החשמל היא בעלת הרווח הנקי הגבוה ביותר


11:51 ,09.05.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות החברות הממשלתיות, פרסמה אתמול את התוצאות הכספיות המצרפיות של החברות הממשלתיות, לשנת 2017. בשורה התחתונה, (ללא הפסדי חברת נצר השרון שהינם הפסדים חשבונאיים בלבד), רשמו החברות הממשלתיות בישראל רווח נקי מצרפי (כולל רווחים חד פעמיים) בסך של כ-6.5, מיליארד שקל בשנת 2017, לעומת רווח נקי מצרפי של כ-1.9 מיליארד שקל בשנת 2016. הגידול ברווח לשנת 2017 נובע בעיקר מאירועים חד פעמיים ומביצוע מהלכי התייעלות משמעותיים בחלק מן החברות.

 

בנטרול אירועים חד פעמיים בשנים 2016-2017, הרווח הנקי המייצג עומד בשנת 2017 על 3 מיליארד שקל לעומת 2 מיליארד שקל בשנת 2016. חברת נצר השרון (החברה כוללת את יתרת פעילות תע״ש שהועברה לתע״ש מערכות ונמצאת בהליך הפרטה) רשמה הוצאות מימון חריגות בסך של 2.5 מיליארד שקל בגין הלוואות שנלקחו לאורך שנים מהמדינה לצורך מימון פעילות תע״ש.

 

שר האוצר, משה כחלון:״אני מברך על התוצאות הכספיות של החברות הממשלתיות. רווחיות בחברות הממשלתיות בפרט, והמשך ניהול קפדני ומדוקדק בכלל, ישיא ערך רב יותר בשנים הקרובות. רווחיהן של החברות, ישמשו ישירות לתועלתם של אזרחי המדינה ולשיפור השירות, ומהוות המשך ישיר למדיניות אשר אותה אנו מנחילים בשנים האחרונות הכוללת: הנהגת מדיניות חברתית כלכלית, חתירה להתייעלות, חדשנות ושקיפות״.

 

מנהל רשות החברות הממשלתיות, יעקב קוינט: ״פרסום התוצאות הכספיות של החברות הממשלתיות נועד להגביר את השקיפות והפיקוח של הציבור על הנעשה בהן. לצורך שמירת מגמת רווחיות, ידרשו בעתיד מהלכי התייעלות ושינויים מבניים של החברות הממשלתיות בשנים הקרובות לצד חיזוק הבקרות והממשל התאגידי שלהן, הגביר את יעילותן ואיכות השירותים שהן מעניקות לציבור. החברות הממשלתיות הן נכסים בבעלות הציבור, וככאלה על הציבור להיות שותף וליהנות מהן ומרווחיהן״ אמר קוינט. 

 

מנהל יחידת כספים ובקרה ברשות החברות הממשלתיות, מר חסאן טואפרה: ״התוצאות הכספיות לשנת 2017 של החברות הממשלתיות משקפות צמיחה בפורטפוליו, סך הנכסים של החברות הממשלתיות חצה את רף ה-200 מיליארד שקל ועומד בסוף 2017 עד 205 מיליארד שקל לעומת 197 מיליארד שקל בסוף 2016, הגידול מגיע בעיקר לאור ההשקעות המסיביות שמבצעות החברות בתשתיות, בנוסף, הגידול בנכסים אינו משנה את יחס המינוף וזאת בשל התשואה על ההון החיובית המייצגת רווחיות מתונה של 6.5% (בנטרול אירועים חד פעמיים)״.

 

מבין החברות הממשלתיות, חברת החשמל היא בעלת הרווח הנקי הגבוה ביותר עם רווח נקי של 4.7 מיליארד שקל. חלק ניכר מהרווח נובע מאירועים חד פעמיים ובעיקרם ביטול הפרשה בגובה של כ- 2.9 מיליארד שקל  בדוחות הכספיים בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון מיום 30 באוגוסט 2017 בנושא הפנסיה של עובדי חברת החשמל. בנטרול אירועים אלו הרווח הנקי עמד על כ-1.4 מיליארד שקל, לעומת 0.4 מיליארד שקל בשנת 2016. 

 

החברה בעלת הרווח השני בגודלו הינה חברת רפא״ל עם רווח נקי של  446 בשנת 2017 לעומת 386 מיליוני שקל  בשנת 2016, ואחריה חברת נמלי ישראל עם רווח נקי של 362 מיליוני שקל בשנת 2017 לעומת 246 מיליוני שקל  בשנת 2016. חברת נמל אשדוד דיווחה על רווח נקי של 209 מיליון שקל – עלייה לעומת שנת 2016 במהלכה הרוויחה 206 מיליון שקל. חברת נמל חיפה לעומת זאת מדווחת על רווח נקי של 96 מיליון שקל – ירידה לעומת שנת 2016 במהלכה רשמה החברה רווח נקי של 130 מיליון שקל. 

 

בחברת רכבת ישראל נרשם הפסד של 42 מיליוני שקל בשנת 2017, לעומת רווח נקי של 148 מיליוני שקל בשנת 2016. הירידה ברווחיות בסך של כ- 190 מיליוני שקל, נבעה מעלייה במחירי הסולר, עלייה בהוצאות השכר כתוצאה מן ההסכמים הקיבוציים ומהגדלת הפרשה לירידת ערך של נכסים. 

בחברת התעשייה האווירית חל השיפור הבולט ביותר ברווח הנקי עם שיפור של למעלה מ-700 מיליוני שקל, מהפסד נקי של 422 מיליוני שקל בשנת 2016 לרווח נקי של 292 מיליוני שקל. הגידול נובע הן משיפור בביצועי החברה והן מהוצאות חד פעמיות שנרשמו בשנת 2016 בגין הסכם לפרישה מוקדמת של 350 עובדים בעלות של כ-400 מיליוני שקל נטו. 

 

הכנסות החברות הממשלתיות הסתכמו בתקופת הדיווח בכ-68.8 מיליארד שקל, לעומת כ-66.8 מיליארד שקל בשנת 2016, עלייה של כשלושה אחוזים שנובעת מגורמים שונים ובתוכם עלייה בפעילות חברות התחבורה נתיבי ישראל ונת״ע בכ-500 מיליוני שקל ו-830 מיליוני שקל בהתאמה, עלייה של כ-2.5% בתעריף החשמל שהביאה לגידול של כ-500 מיליוני שקל בהכנסות חברת החשמל ועלייה של כ-330 מיליוני שקל במכירות חברת רפא״ל.

 

הרווח התפעולי של החברות ירד מכ-5.4 מיליארד שקל בשנת 2016 לכ-5.1 מיליארד שקל בשנת 2017. עיקר הקיטון מיוחס לחח״י (כ-650 מיליוני שקלים נובע בעיקרו כתוצאה משימוש בתמהיל דלקים יקר יותר, מגידול ברכישות חשמל) ולרכבת ישראל (כ-200 מיליוני שקלים הנובע בעיקרו מגידול בהוצאות השכר כתוצאה מגידול בפעילות החברה וכן מתוספות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו בשנת הכספים וכן גידול בהוצאות הדלק הנובע בעיקר מעלייה במחירי הסולר וכתוצאה מעלייה בנסועה). לצד קיטון זה ישנה השפעה מקזזת של עלייה של כ-230 מיליוני שקל ברווח התפעולי של חנ״י ושל כ-120 מיליוני שקלים ברווח התפעולי של תע״א. בחישוב הרווח התפעולי לא נלקחו בחשבון תנועות בנכסי פיקוח (השפעות חשבונאיות על הרווח כתוצאה מהחלטות רגולטוריות על תעריף חברת החשמל והמים). הרווח התפעולי שכולל את התנועות בנכסי פיקוח מראה גידול בשנת 2017 ביחס לשנת 2016. 

 

רשות החברות הממשלתיות מאגדת את פעילותן של מעל ל-60 חברות ממשלתיות העוסקות בתחומים חיוניים הנוגעים לכל אספקט בחיי הציבור, כגון: ביטחון, תשתיות, תחבורה, דיור, תקשורת, חשמל, מים, דואר, וחינוך ועוד. בחברות מועסקים כ-56,000 עובדים, והן אחראיות על כשליש מסך המאזן של מדינת ישראל. החברות הממשלתיות בישראל הן גם היצואן הגדול בישראל עם ייצוא בהיקף של כ-14.5 מיליארד שקלים בשנה.